Dekking

Dekkingsvoorstellen

Dekkingsvoorstellen 2019 2020 2021 2022 2023
Afzien van toeristenbelasting als doelbelasting 0 190.000 190.000 190.000 190.000
Stopzetten bijdragen aan scholen voor conciërge 25.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool 0 54.000 54.000 54.000 54.000
Afzien van wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) 0 100.000 100.000 100.000 100.000
OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief) 0 156.400 327.000 511.500 708.600
Extra Rijksbijdrage jeugdzorg (indicatief) 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Totaal 775.000 1.310.400 1.481.000 1.665.500 1.862.600
- waarvan incidenteel 0 0 0 0 0
- waarvan structureel 775.000 1.310.400 1.481.000 1.665.500 1.862.600

Afzien van toeristenbelasting als doelbelasting
In 2011 heeft de raad besloten om de toeristenbelasting te bestempelen als doelbelasting. Dit betekent dat de totale opbrengsten uit toeristenbelasting volledig aangewend worden om de gemeente recreatief en toeristisch op de kaart te zetten. De exploitatie Recreatie en Toerisme is vanaf dat moment ondergebracht in een gesloten exploitatie en er zijn afspraken gemaakt over (de mate waarin) kosten hier aan toegerekend worden. Ieder jaar wordt het werkelijke verschil tussen de opbrengsten uit toeristenbelasting en de toegerekende kosten verrekend met de reserve Recreatie en Toerisme. Nu blijkt dat wij ieder jaar veel minder kosten toerekenen aan de exploitatie Recreatie en Toerisme dan dat er aan toeristenbelasting wordt ontvangen. Hierdoor is de stand van de reserve opgelopen tot ruim € 7 ton.
Wij stellen voor om vanaf 2020 het verschil tussen de opbrengsten en kosten niet meer te storten in de reserve Recreatie en Toerisme, maar (zoals vroeger) onderdeel te laten zijn van het begrotings- en rekeningresultaat. De toeristenbelasting en de kostentoerekening blijven in stand, maar er vindt geen verrekening meer plaats met de reserve Recreatie en Toerisme.
Wij stellen ook voor om het huidige saldo in de reserve Recreatie en Toerisme beschikbaar te houden voor de dekking van kosten op het gebied van recreatie en toerisme.

 

Stopzetten bijdragen aan scholen voor conciërge
De gemeente financiert al jaren de functie van conciërge middels een jaarlijkse bijdrage van € 5.000,- per school. Op landelijk niveau is er ook volop aandacht voor onderwijsondersteunende functies zoals een conciërge of onderwijsassistent. Al vanaf 2008 ontvangen de scholen hiervoor extra middelen.

Op basis van het begrotingsakkoord 2014 is er voor deze functies landelijk nog een € 50 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze middelen maken onderdeel uit van de Lumpsum financiering waardoor er geen bestedingsplicht ligt om deze middelen ook daadwerkelijk in te zetten voor onderwijsondersteunende functies.

In 2018 is op landelijk niveau een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs en gaan de scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 € 333 miljoen ontvangen voor de aanpak van deze werkdruk. Een gemiddeld school van 225 leerlingen krijgt in het schooljaar 2019-2020 hiervoor een bedrag van circa € 49.500,-. Met dit geld kan ook de functie van een conciërge gefinancierd worden. Nu de scholen de afgelopen jaren zelf voldoende budget hebben ontvangen en met ingang van het schooljaar 2019-2020 nog een extra budget krijgen en het hier geen kerntaak van de gemeente betreft, wordt de gemeentelijke bijdrage voor een conciërge van € 5.000,- per school (in totaal € 60.000,-) niet noodzakelijk geacht. Een school is in principe zelf verantwoordelijk. Wij stellen u voor de gemeentelijke bijdrage voor de conciërge als een bezuiniging door te voeren.


Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool
Zie: verhoging normbedragen onderwijshuisvesting (hoofdstuk 2, programma 7). Er is jaarlijks € 108.000,- extra benodigd als storting in de reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP) indien wij niet uitgaan van een herontwikkeling locatie Dommeldalschool. Als wij daar wél van uitgaan, dan is er jaarlijks een storting van € 84.000,- nodig. Dit komt door eenmalige opbrengsten die dienen als extra dotatie in de reserve IHP. Het voordeel bedraagt dan € 24.000,- per jaar (€ 108.000,- -/- € 84.000,-). Bovendien komt er door de herontwikkeling structureel ruimte vrij in de begroting vanwege de sloop van bestaande schoolgebouwen en het wegvallen van de kapitaallasten ervan. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 30.000,- per jaar. Deze kapitaallasten vallen buiten de reserve IHP en zijn dus niet van invloed op de hoogte van de storting in de reserve IHP. De versnelde afwaardering van de gesloopte gebouwen komt ten laste van het resultaat in het jaar van de sloop (nog niet bekend). In de Kadernota is met deze eenmalige kosten vooralsnog geen rekening gehouden.

 

Afzien van wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)
Aangezien het niveau van het onderhoud van wegen niet zorgt voor grote problemen lijkt het ons niet verstandig om extra geld uit te trekken om het kwaliteitsniveau te verhogen. Daarmee zou de voorgestelde onderhoudskosten komen te vervallen.
Voor het onderhoud buitenwegen is een apart voorstel gedaan (zie hoofdstuk 2, programma 9); daarmee worden de grootste knelpunten opgelost. De rest van het areaal behoudt het gemiddelde onderhoudsniveau.Daarbij opgeteld de upgrading van de wegen in het buitengebied zorgt voor een goed beeld van de wegen in onze gemeente.

 

OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief)
Het betreft de gevolgen indien de OZB vanaf 2020 jaarlijks met 3% wordt verhoogd.

 

Extra Rijksbijdrage jeugdzorg (indicatief)
Als indicatie is in dit hoofdstuk een positief bedrag van € 750.000,- gehanteerd.

 

Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen

Begrotingssaldo na dekkingsvoorstellen 2019 2020 2021 2022 2023
Begrotingssaldo subtotaal 2 (§ 2.3) -3.788.710 -4.079.254 -3.865.897 -2.326.280 -1.767.376
Dekkingsvoorstellen (§ 3.1) 775.000 1.310.400 1.481.000 1.665.500 1.862.600
Totaal -3.013.710 -2.768.854 -2.384.897 -660.780 95.224
- waarvan incidenteel -276.199 -73.258 -363.821 -187.512 -188.385
- waarvan structureel -2.737.511 -2.695.596 -2.021.076 -473.268 283.609

Er is een aantal bezuinigingsmogelijkheden naar voren gekomen waarvoor uw raad wel beleidskeuzes moet maken. Deze voorstellen vindt u in dit hoofdstuk.