Vraag naar middelen

Nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2019-2022

In het activiteitenplan van de Meerjarenbegroting 2019-2022 is nieuw beleid opgenomen wat nog niet is gevoteerd door de raad. Het betreft een nieuwe vraag naar middelen die pas vanaf jaarschijf 2020 op het activiteitenplan staat.

 

Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd 2020 2021 2022 2023
Kapitaallasten -3.750 -51.000 -108.498 -112.259
->Reeds opgenomen in begroting 2019-2022 0 54.820 114.362 114.362
Totaal -3.750 3.820 5.864 2.103

Daarnaast is er sprake van nieuw beleid, gevoteerd door de raad, waarbij de fasering in de tijd (moment waarop de kosten worden voorzien) is aangepast.

 

Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast 2020 2021 2022 2023
Kapitaallasten -27.066 -63.468 -140.454 -189.653
-> Reeds opgenomen in begroting 2019-2022 40.626 93.470 116.365 116.365
Totaal 13.560 30.002 -24.089 -73.288

Voor een specificatie hiervan verwijzen wij naar de bijlage waarin het volledige activiteitenplan is opgenomen.

 

Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen

Verloop begrotingssaldo 2019 2020 2021 2022 2023
Begrotingssaldo subtotaal 1 -1.358.202 -972.933 -788.064 -399.992 -918.588
Vraag naar middelen per programma:
Programma 1. Gebiedsgericht werken -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Programma 2. Economie en vastgoed 0 0 0 0 0
Programma 3. Veiligheid en handhaving 0 0 -18.375 -18.032 -17.689
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Programma 5. Werk en inkomen 0 0 0 0 0
Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs -3.101.790 -3.513.717 -3.492.449 -2.198.573 -979.378
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 238.000 160.004 180.004 180.004 180.004
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 0 -12.000 -22.167 -32.100 -41.800
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 0 -108.200 -161.575 -242.360 -305.079
Programma 10. Bouwen en wonen 0 -75.500 -30.375 -30.284 -46.943
Programma 11. Financiën 420.282 420.282 420.282 420.282 420.282
Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd 0 -3.750 3.820 5.864 2.103
Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast 0 13.560 30.002 -24.089 -73.288
Begrotingssaldo subtotaal 2 -3.788.710 -4.079.254 -3.865.897 -2.326.280 -1.767.376
- waarvan incidenteel -276.199 -73.258 -363.821 -187.512 -188.385
- waarvan structureel -3.512.511 -4.005.996 -3.502.076 -2.138.768 -1.578.991

Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein

In deze paragraaf staat hetzelfde overzicht als in paragraaf 2.3 met als enige verschil een correctie op het aangevulde tekort Sociaal Domein, bovenop de Rijksuitkering.

 

Het bedrag bestaat uit de aanvulling van het tekort uit deze Kadernota (€ 3.000.000,-, € 1.952.994,- in 2022 en € 784.291,- in 2023) en uit de uitgangspuntennotitie van vorig jaar (€ 2.500.000,-).

 

Verloop begrotingssaldo 2019 2020 2021 2022 2023
Begrotingssaldo subtotaal 1 -1.358.202 -972.933 -788.064 -399.992 -918.588
Vraag naar middelen per programma:
Programma 1. Gebiedsgericht werken -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Programma 2. Economie en vastgoed 0 0 0 0 0
Programma 3. Veiligheid en handhaving 0 0 -18.375 -18.032 -17.689
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Programma 5. Werk en inkomen 0 0 0 0 0
Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs -3.101.790 -3.513.717 -3.492.449 -2.198.573 -979.378
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 238.000 160.004 180.004 180.004 180.004
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 0 -12.000 -22.167 -32.100 -41.800
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 0 -108.200 -161.575 -242.360 -305.079
Programma 10. Bouwen en wonen 0 -75.500 -30.375 -30.284 -46.943
Programma 11. Financiën 420.282 420.282 420.282 420.282 420.282
Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd 0 -3.750 3.820 5.864 2.103
Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast 0 13.560 30.002 -24.089 -73.288
Aanvulling sociaal domein bovenop Rijksuitkering 2019 e.v. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.952.994 784.291
Begrotingssaldo subtotaal 2 -788.710 -1.079.254 -865.897 -373.286 -983.085
- waarvan incidenteel -276.199 -73.258 -363.821 -187.512 -188.385
- waarvan structureel -512.511 -1.005.996 -502.076 -185.774 -794.700
Aanvulling sociaal domein bovenop Rijksuitkering 2018 e.v. 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Begrotingssaldo subtotaal 3 1.711.290 1.420.746 1.634.103 2.126.714 1.516.915
- waarvan incidenteel -276.199 -73.258 -363.821 -187.512 -188.385
- waarvan structureel 1.987.489 1.494.004 1.997.924 2.314.226 1.705.300

Vraag naar middelen per programma

Programma 1. Gebiedsgericht werken 2020 2021 2022 2023
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen -41.500 -41.500 -41.500 -41.500
-> Ten laste van grondexploitatie 41.500 41.500 41.500 41.500
Totaal -52.000 -52.000 -52.000 -52.000

Lagere huur diverse kinderopvanglocaties
Het huurcontract voor de accommodatie aan de Deelenstraat is vanwege gedeeltelijke leegstand met een lagere huur afgesloten. Het voormalige kinderdagverblijf aan de Rederijkerstraat is niet meer commercieel verhuurd, maar is (op basis van leegstand) aan Start Ups verhuurd, die voorheen in het pand aan de Stationsstraat (tijdelijk) waren gehuisvest. De huurinkomsten zijn hierdoor structureel gedaald.


Programmamanager wijkontwikkelingsplannen
In de Meerjarenbegroting 2019-2022 is voorgesteld om 50% van de kosten voor de programmamanager Wijkontwikkelingsplannen te dekken uit de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. Dit is boekhoudkundig niet juist. De uren worden verantwoord binnen verschillende projecten van het grondbedrijf en komen hier dan ook ten laste van.

 

Programma 3. Veiligheid en handhaving 2020 2021 2022 2023
Aankoop brandweerkazerne Mierlo 0 0 0 -59.655
? Extra huurinkomsten VRBZO 0 0 0 59.655
Centrum Geldrop: Langparkeren Molenstraat 12 0 -3.375 -3.312 -3.249
Centrum Geldrop: Langparkeren Kasteelpark 0 -15.000 -14.720 -14.440
Totaal 0 -18.375 -18.032 -17.689

Aankoop brandweerkazerne Mierlo
Bij de regionalisering van de brandweer is de brandweerkazerne Mierlo overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit had te maken met belastingtechnische redenen omdat het nog een relatief “nieuwe kazerne” betrof. Contractueel is destijds vastgelegd dat na 10 jaar de kazerne weer terugkomt naar de gemeente, Overigens is dit ook het algemene beleid voor brandweerkazernes. De gemeenten zijn eigenaar van de kazernes en de Veiligheidsregio huurt de panden van de gemeenten.

 

Centrum Geldrop: langparkeren Molenstraat 12 en Kasteelpark
De beide locaties zijn mogelijkheden om het langparkeren voor gebruikers in het centrum te faciliteren.

 

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 2020 2021 2022 2023
Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders 65.000 65.000 65.000 65.000
Totaal 65.000 65.000 65.000 65.000

Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders
Uit actuariële waardeberekeningen blijkt dat de jaarlijkse storting in de pensioenvoorziening lager uitvalt dan nu is begroot. De begrote storting kan structureel met € 65.000,- worden verlaagd. Hiermee blijft de voorziening voldoende op peil om de lopende pensioenverplichtingen te kunnen betalen.

 

Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs 2020 2021 2022 2023
Verlaging afdrachten monumentenbeleid 8.000 8.000 8.000 8.000
Exploitatie en beheer SCC Hofdael -80.475 -119.534 -53.764 -4.372
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael 0 -29.750 -29.138 -28.525
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop -11.242 -10.965 -10.688 -10.410
Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer 0 -10.200 -9.990 -9.780
Beschermd wonen 0 0 0 0
Taskforce sociaal domein -430.000 -330.000 -150.000 -150.000
Extra budget t.b.v. tekort sociaal domein -3.000.000 -3.000.000 -1.952.994 -784.291
Totaal -3.513.717 -3.492.449 -2.198.573 -979.378

Verlaging afdrachten monumentenbeleid
Vanaf 2014 is op basis van de ‘Beleidsregel bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Mierlo 2014’ een bedrag van € 16.000,- beschikbaar gesteld voor gemeentelijke monumenten. Dit bedrag is beschikbaar voor een bijdrage in het onderhoud van monumenten voor een compensatie aan leges bij aanvragen omgevingsvergunning voor een gemeentelijk monument en voor een abonnement op monumentenwacht inclusief kosten voor een 3-jaarlijkse inspectie. Uit een evaluatie van 2018 is gebleken dat de kosten voor met name de monumentenwacht en leges structureel lager uitvallen. Het beschikbare budget kan daarom worden verlaagd.

 

Exploitatie en beheer SCC Hofdael en aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael
Per 1 oktober 2016 is het beheer en de exploitatie van het sociaal maatschappelijk en cultureel centrum Hofdael overgedragen van de gemeente Geldrop-Mierlo aan Stichting Centrum Hofdael. De stichting vraagt een bedrag van € 350.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de multifunctionele zaal, opdat zij voldoende inkomsten kan genereren om – conform de in 2016 gemaakte afspraken – te kunnen volstaan met een gemeentelijke subsidie van € 109.449,- in 2021. De stichting heeft haar jaarrekening over 2018 ingediend. De jaarrekening laat, ondanks een gemeentelijke subsidie van € 235.462,- een negatief exploitatieresultaat zien van € 119.824,-. Ook heeft zij een herijkt bedrijfsplan ingediend dat vergezeld gaat van een Meerjarenbegroting. Ook voor de jaren 2019 t/m 2023 raamt de stichting negatieve resultaten ondanks de gemeentelijke subsidies. Om de geraamde exploitatietekorten te dekken dienen de subsidies te worden verhoogd.

 

De subsidieverleningen zijn gebaseerd op het bedrijfsplan van 2015. De aannames en veronderstellingen in dat plan zijn helaas niet realistisch gebleken. De belangrijkste oorzaken zijn hogere salariskosten als gevolg van veel meer georganiseerde activiteiten en veel ruimere openingstijden. Het tekort aan vrijwilligers maakt het noodzakelijk dat extra personeel wordt ingehuurd aldus de stichting. Verder is in het oorspronkelijke bedrijfsplan geen rekening gehouden met niet-verrekenbare BTW.

 

De aanpassing van de multifunctionele zaal is dus door het Bestuur van SCC Hofdael als randvoorwaardelijk betiteld om met bovenstaande verhoogde subsidie de exploitatie van het centrum te kunnen garanderen. Het losknippen van beide voorstellen (bijvoorbeeld uitstel van de aanpassing van de multifunctionele zaal) heeft dus direct impact op de exploitatie.


Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop
In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgras hockeyveld 1 en de daarbij behorende veldafrastering, dug-outs en ballenvangers. Ook de sporttechnische laag is aan vervanging toe. Vanuit Hockey Club Geldrop is de wens aangegeven om een waterveld aan te leggen. Hockey Club Geldrop is in de regio de enige club die op dit niveau speelt zonder over een waterveld te beschikken. Zij geeft aan bij de invulling van deze wensen ook financieel haar verantwoordelijkheid te willen nemen. In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgrashockeyveld 1. Hockey Club Geldrop wil graag een waterveld realiseren. Voor de vervanging van het hoofdveld van Hockey Club Geldrop is een verhoging van het begrote budget nodig van € 310.000,- tot een bedrag van € 405.000,-. Dit vanwege stijgende bouwkosten en ten behoeve van het aanleggen van een fundering met e-layer. Het meerdere komt voor rekening van Hockey Club Geldrop. De meerkosten van een waterveld ten opzichte van een semi-waterveld worden doorbelast aan Hockey Club Geldrop. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

 

Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer
In de vaste plafonds is firetdoek verwerkt. Bij een technische controle is gebleken dat het doek begint te verpulveren waardoor het ontvlambaar wordt en het brandgevaar toeneemt. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de sporters/bezoekers en ook de veiligheid kan niet langer worden gegarandeerd. De lage plafonds worden per direct vervangen en de hoge plafonds – met een lagere prioriteit – kunnen uiterlijk in 2020 worden vervangen.

 

Beschermd wonen
Regionaal is het plan van aanpak doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang opgesteld. Een eerste opzet van het verdeelmodel richting gemeenten is onlangs gepresenteerd. Hierin zullen nog zaken aangepast worden en ook de afname als gevolg van de cliënten die uitstromen naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is nog niet verwerkt. Er wordt uitgegaan van ongeveer 30% maar de werkelijke impact wordt pas medio 2020 duidelijk. We gaan op dit moment in het plan van aanpak uit van een budgettair neutrale uitvoering. De middelen die wij van het rijk vanaf 2021 ontvangen zullen we dus volledig aanwenden om regionaal en lokaal de voorzieningen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te bekostigen.

 

Taskforce Sociaal Domein
De ontwikkelingen in het Sociaal Domein hebben een zeer substantieel effect op de begroting van onze gemeente. Zó substantieel dat de dekking van de tekorten als een separaat onderdeel wordt uitgelicht. Hiermee geven wij u een zuiver beeld van wat de consequenties zijn van het tekort aan compensatie door het Rijk. Voor de dekking van de tekorten in het Sociaal Domein wordt gewerkt aan een voorstel door een Taskforce Sociaal Domein. De Taskforce is erop gericht focus en versnelling te brengen in de (financiële) maatregelen tot beheersing van het Sociaal Domein.

Het blijkt een lastige opgave (in dit stadium) te becijferen hoeveel en/of in welk tempo die maatregelen concreet financieel voordeel opleveren. Het doel is om in 2023 het niveau van 2017 te bereiken. Gezien de te verwachte autonome ontwikkelingen en, dientengevolge, de prognose van de groei in komende jaren is een tijdpad van 4 jaren reëel voor deze ombuiging.

 

Kosten Taskforce Sociaal Domein 2020 2021 2022 2023
Investering Taskforce; Businesscase 250.000 250.000 150.000 150.000
Investering Taskforce; 1 FTE sturingsinformatie 100.000 0 0 0
Investering Taskforce; 1 FTE Sociaal Domein beleid 80.000 80.000 0 0
Totaal 430.000 330.000 150.000 150.000

Hiertoe ontvangt u dit najaar een tweetal raadsvoorstellen:
- raadsvoorstel inzake de vertaling van de businesscase CMD;
- raadsvoorstel inzake het plan van aanpak van de Taskforce Sociaal Domein.


De maatregelen, voorgesteld in de Taskforce Sociaal Domein, kennen een substantiële werking wanneer de organisatie van het CMD is aangepast vanuit het advies van de businesscase. De Taskforce moet uitgevoerd worden. Dit vergt ook tijdelijk extra formatie bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein
In de begroting 2019 en verder wordt uitgegaan van een bedrag voor het Sociaal Domein (jeugdhulp en Wmo) van € 18.671.309,-. Dit bedrag ligt ruim € 1.000.000,- lager dan het bedrag van de bijgestelde begroting 2018. Dit komt omdat de budgetmutaties gedurende het lopende boekjaar 2018 telkens als incidenteel zijn aangemerkt.

 

Verschil begroting 2018 t.o.v. 2019
Meicirculaire 2018 (incidenteel) 388.295
Septembercirculaire 2019 (incidenteel) 25.267
Omzetting uitvoeringsbudget inhuur personeel (incidenteel) 212.000
Verschil aanvulling tekort sociaal domein* 380.000
Totaal 1.005.562
* € 2.880.000,- in 2018 versus € 2.500.000,- in 2019 e.v.

Gezien de te verwachte autonome ontwikkelingen en de prognose van de groei in komende jaren is een extra jaarlijks budget van € 3 miljoen nodig in de periode 2019 tot en met 2022. Na die periode hanteren wij vanaf 2023 structureel het niveau van 2017 van € 19.135.599,-. Dit betekent dat in de periode tot en met 2022 de volgende uitgaven extra opgevangen moeten worden:
- extra groei boven de uitgaven in 2018 (autonome ontwikkelingen);
- verlaging van het budget tot het niveau 2017;
- benodigde investeringen voor de taakstellende opdracht (Taskforce).

 

In voorgaande jaren hebben wij steeds gedacht dat de top van de groei van het aantal mensen dat gebruik maakt van hulp en ondersteuning wel bereikt was en dat een daling zou inzetten. Daarbij zien we ook dat de gemiddelde kosten per klant blijven stijgen door de complexiteit van de hulpvraag. Gezien de ervaring en trends over de afgelopen jaren (landelijke, regionale en lokale cijfers) lijkt die aanname niet langer reëel. Daarom gaan wij er in de aanstaande begroting van uit dat een bepaalde groei blijft bestaan wanneer wij niet interveniëren.

 

Daarbij kiezen wij ervoor om de trend niet verder financieel door te vertalen in de begroting na 2022. Dit doen we in afwachting van de resultaten van de volgende ontwikkelingen:
- de benodigde doorvoering van de businesscase van het CMD;
- de ontwikkelingen op Rijksniveau;
- de Taskforce.

 

Het bedrag dat we daarom nu voorstellen om op te nemen in de Meerjarenbegroting 2020-2022 is € 21.671.309,- Dit ligt € 3.000.000,- hoger dan in 2019 begroot.

 

Onder deze randvoorwaarden streven wij naar onderstaande taakstelling:

 

De bovenstaande grafiek laat zien dat in de periode tot en met 2023 de volgende uitgaven extra opgevangen moeten worden:
- de extra groei boven de uitgaven in 2018 (autonome ontwikkelingen = tussen oranje en blauwe lijn);
- verlaging van het budget tot het niveau 2017 (= tussen blauwe en rode lijn).

In deze Kadernota hebben wij als aanname gehanteerd voor het aanvullend tekort op het Sociaal Domein: het tekort Sociaal Domein uit de jaarrekening 2018 (€ 2.000.000,-) + het verschil tussen de begroting Sociaal Domein in 2018 ten opzichte van 2019 (€ 1.000.000,-). De blauwe lijn is de huidige begroting inclusief deze toelichtingaanname. De Taskforce gaat uit van een hoger aanvullend tekort. Dit blijkt uit de groene lijn. Het verschil tussen beide lijnen wordt steeds kleiner en is uiteindelijk gelijk aan elkaar. Deze Kadernota voorziet niet in de dekking tussen het verschil in beide lijnen.

Cijfermatig geeft dit het volgende beeld inclusief investering voor de Taskforce en businesscase CMD:

 

Taakstelling taskforce 9,0% -2,9% -5,7% -5,7% -5,7%
2019 2020 2021 2022 2023
Investering Taskforce 20.000 430.000 330.000 150.000 150.000
Wmo 7.925.881 7.699.670 7.260.162 6.845.741 6.454.977
Jeugd 12.501.959 12.145.144 11.451.882 10.798.192 10.181.815
Overige Sociaal Domein 1.195.518 1.161.398 1.095.103 1.032.593 973.651
Overige Sociaal Domein breed 2.081.434 2.022.029 1.906.608 1.797.776 1.695.157
Prognose met Taskforce 23.724.793 23.458.241 22.043.755 20.624.303 19.455.600
Cumulatief 109% 106% 100% 94% 89%
Huidige begroting 18.671.309 18.671.309 18.671.309 18.671.309 18.671.309
Bijstelling 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.952.994 784.291
Aangepaste begroting 21.671.309 21.671.309 21.671.309 20.624.303 19.455.600

Businesscase CMD
Het advies van de businesscase CMD is ontvangen. Daarin wordt in scenario’s gedacht. Het scenario waarvan u nog wordt voorgesteld het door te voeren, wordt momenteel aangepast en doorgerekend naar de lokale situatie en is nu nog niet exact te bepalen. Wij gaan uit van een eerste inschatting van € 250.000,- in de periode 2020-2023. De business case laat een beeld zien waarbij er een deels structurele en deels incidentele investering nodig is in de vorm van formatie. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitvoering van de voorgestelde case het ons mogelijk maakt financieel en bedrijfsvoerend in control te komen voor wat betreft het gehele Sociaal Domein. Deze businesscase is dus randvoorwaardelijk voor het behalen van de taakstelling in de Taskforce.

 

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 2020 2021 2022 2023
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting 187.000 207.000 207.000 207.000
Bijstelling budget OAB/VVE 89.004 89.004 89.004 89.004
Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
Verhoging kosten leerplicht -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Totaal 160.004 180.004 180.004 180.004

Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting en bijstelling budget OAB/VVE
Door een nieuwe verdeling van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangen wij als gemeente in de komende jaren meer middelen. Dit betekent dat een stukje van het budget vrijvalt. Voor de jaren vanaf 2023 zal opnieuw gekeken moeten worden naar de posten OAB/VVE en voorschoolse educatie aangezien dan een nieuwe planperiode ingaat voor de herijkte doeluitkering.

 

Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting
De normbedragen voor de onderwijshuisvesting zijn al een heel lange tijd niet toereikend om voorzieningen zoals nieuwbouw of uitbreiding te realiseren. Onze gemeente is met de nieuwbouw van het Strabrecht College reeds geconfronteerd met de veel te lage normbedragen. In november 2018 is van de VNG een schrijven ontvangen waarin melding wordt gemaakt van de veel te lage normbedragen en de acties die de VNG hierop heeft ondernomen. Om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting mogelijk te maken, adviseert de VNG om de normbedragen te verhogen met 55,17%. De VNG geeft aan dat de gemeenten hiervoor niet gecompenseerd gaan worden in de algemene uitkering aangezien het hier niet gaat om een nieuwe taak. De verhoging van de normbedragen heeft consequenties voor de planvoorstellen uit het IHP 2015-2020 die nog niet zijn uitgevoerd. Met deze planvoorstellen heeft uw raad al eerder ingestemd waardoor er toezeggingen liggen aan de schoolbesturen om uitvoering te geven aan deze goedgekeurde planvoorstellen.
De inrichting van het buitenterrein Strabrecht College en de inrichting van de openbare ruimte scholen Skandia zijn niet opgenomen in deze kostenraming. Hiervoor worden afzonderlijke kredieten aangevraagd.

 

Verhoging kosten leerplicht
In 2019 is door gemeente Eindhoven een aanbesteding voor een nieuw systeem voor Centraal Leerling Registratie (CLR) uitgevoerd. Het nieuwe systeem dat is voortgekomen uit de aanbesteding kent structurele hogere kosten voor alle gemeenten binnen de regio.

 

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 2020 2021 2022 2023
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Speelruimtebeleidplan 0 -10.167 -20.100 -29.800
Totaal -12.000 -22.167 -32.100 -41.800

Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht
Vanuit een collectief en regionaal belang wordt het milieutoezicht in een periode van 4 jaar uitgevoerd volgens het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 (ROK). Het ROK is een regionaal uniforme toezichtstrategie voor alle inrichtingen (basis- en verzoektaken) met als doelstelling:
- Wabo-milieutoezicht risicogericht en informatiegestuurd uitvoeren = slimmer;
- Uniformering van de uitvoeringspraktijk (ODZOB, gemeenten, provincie) = efficiënter;
- Betere samenwerking handhavingspartners in de regio (en daarbuiten) = effectiever;
- Gezamenlijke aanpak op regionale en bovenregionale problemen = doelgerichter;
- Werken aan een gelijk speelveld voor bedrijven = eerlijker;
- Breder draagvlak voor (de ontwikkeling van) nieuwe werkwijzen en methoden = innovatiever.

 

Speelruimtebeleidsplan
Het huidige speelruimtebeleidsplan wordt vervangen door een nieuw speelruimtebeleidsplan. In het kader van het BBV moet er een onderscheid worden gemaakt in kosten voor onderhoud en voor kosten van investeringen, waaronder vervangingen. In het nieuwe speelruimtebeleidsplan wordt de financiële impact duidelijk en is nog afhankelijk van de keuzes die nog door de raad in een raadsvoorstel worden voorgelegd. Vooruitlopend op deze keuze hebben vooralsnog een bedrag begroot van € 100.000,- als investering per jaar.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 2020 2021 2022 2023
Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
Reconstructie wegen buitengebied 0 -53.375 -122.910 -185.839
Ventweg Geldropseweg 0 0 -3.000 -2.944
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinr. Bolsiusstraat 0 0 -3.750 -3.680
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinr. Vogelpoelstraat 0 0 -4.500 -4.416
Totaal -108.200 -161.575 -242.360 -305.079

Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)
In de raad is het wegenbeheerplan vastgesteld maar is er een discussie over het kwaliteitsniveau dat we voor onze wegen willen. De keuze voor het kwaliteitsniveau bepaalt mede de hoogte van de jaarlijkse uitgaven voor onderhoud. Samen met de raad willen we het niveau bepalen en de financiële impact hebben vooralsnog begroot op € 100.000,- als investering per jaar.

 

Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding)
Het wegenareaal neemt nog steeds jaarlijks toe met de uitbreidingen op de nieuwbouwlocaties.

 

Reconstructie wegen buitengebied
De druk op het wegenonderhoudsbudget is zodanig dat de wegen in het buitengebied niet aan de orde komen, de financiële impact voor een reconstructie zijn te fors. Door de schades en het verzwaarde gebruik van de wegen is een reconstructie onontkoombaar. Het betreft hier de wegen in willekeurige volgorde zoals Aardborstweg, fietspad Aardborstweg, ’t Voortje, De Weijer, Heezerweg, Trimpert, Sang en Sanghorst, Rielsedijk voor de komende vier jaar.

 

Ventweg Geldropseweg
Naar aanleiding van klachten van bewoners over te hoge snelheid in de straat is door de raad aan het college verzocht onderzoek uit te voeren naar de verkeersveiligheid op deze fietsstraat. Uit dit onderzoek is gebleken dat de snelheid van het autoverkeer te hoog is. Met de toevoeging van enkele plateaus in de straat willen we de gemiddelde snelheid naar beneden brengen.

 

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinrichting Bolsiusstraat
Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in de Bolsiusstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinrichting Vogelpoelstraat
Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in Vogelpoelstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

 

Programma 10. Bouwen en wonen 2020 2021 2022 2023
Omgevingswet -40.000 0 0 0
Uitvoering Woonvisie lokaal -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Uitvoering regionale visie op wonen -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven -10.000 0 0 -10.000
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo 0 -4.875 -4.784 -4.693
Aanpassen waterrad Hofdael 0 -6.375 -6.244 -6.113
-> Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan 0 6.375 6.244 6.113
Hertaxatie gebouwen 0 0 0 -6.750
Totaal -75.500 -30.375 -30.284 -46.943

Omgevingswet
In 2020 is verdere ondersteuning voor het opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsplan en mogelijk programma’s nodig. Ook in 2020 is het verder trainen van medewerkers nog steeds aan de orde. Meer dan in 2019, zal in 2020 de nadruk liggen op participatie en deelname van ketenpartners en bestuur. Ook hiervoor is financiële ruimte nodig.

 

Uitvoering woonvisie lokaal
In 2019 stellen we de woonvisie voor Geldrop-Mierlo op. De woonvisie gaat in op de trends en ontwikkelingen die we zien op het gebied van wonen. Deze vertalen we door in speerpunten op het gebied van wonen die wij voor onze eigen gemeente zien de komende jaren. Daaraan wordt ook een concreet actieprogramma gekoppeld. De woonvisie inclusief actieplan zal nog voor de begroting aan de raad worden voorgelegd.

 

Uitvoering regionale visie op wonen
De woningmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo, maar overstijgt de gemeentegrenzen. Het is voor een goed functionerende woningmarkt dan ook belangrijk dat we binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken op het gebied van wonen.
Voor het Stedelijk Gebied Eindhoven is daarom een regionale Visie op Wonen opgesteld. Deze wordt later dit jaar door de negen gemeenteraden van het Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld. Deze regionale visie wordt vertaald in onze lokale woonvisie. Een aantal zaken blijven we de komende jaren structureel regionaal oppakken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Daarbij valt te denken aan o.a. het periodiek uitvoeren van onderzoeken naar de regionale woningbehoefte om zo de regionale woningbouwafspraken te monitoren en bij te kunnen stellen.

 

Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven
Elke drie jaar wordt er door het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een regionaal woonwensenonderzoek uitgevoerd. Het woonwensenonderzoek geeft een beeld van de situatie op de lokale woningmarkt, de verhuisbewegingen en de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren. Daarbij vindt een confrontatie plaats tussen de verwachtte vraag en het beschikbare aanbod. Dat geeft inzicht in mogelijke knelpunten; waar ontstaan mogelijke tekorten of overschotten, van welk type woningen en in welke prijsklassen? Dit woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd op regionaal niveau, waarbij via een dashboard de situatie per gemeente in beeld wordt gebracht.

 

Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo
Bij een technische controle van de Standerdmolen in Mierlo is geconstateerd dat de steenbalk gespleten is. De constructeur heeft gerapporteerd, dat dit uit constructieve veiligheid op korte termijn moet worden hersteld. Voor de herstelwerkzaamheden is het noodzakelijk om de molenkast in zijn geheel te lichten.


Aanpassen waterrad Hofdael
Het waterrad in het gebouw staat bij lage waterstanden stil. Behalve dat dit niet gewenst is voor het beeld is dit ook niet goed voor het waterrad omdat het in disbalans komt, schade geeft aan de constructie en daarna niet meer aan de gang te krijgen is. Een oplossing wordt onderzocht en zal middels een raadsvoorstel nog worden voorgelegd zodat dan de financiële impact helder wordt. Vooralsnog is een bedrag van € 75.000,- hiervoor opgenomen. Dekking wordt gezocht in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

 

Hertaxatie gebouwen
Eénmaal in de zes jaar moeten onze gebouwen worden getaxeerd om de waarde vast te stellen voor de verzekering hiervan.

 

Programma 11. Financiën 2020 2021 2022 2023
Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve Grex 420.282 420.282 420.282 420.282
Totaal 420.282 420.282 420.282 420.282

Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties
Sinds de Meerjarenbegroting 2016-2019 rekenen wij jaarlijks rente toe aan de algemene reserve grondexploitaties. In de huidige berekening van het rentepercentage voor de grondexploitaties, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording, wordt al rekening gehouden met deze toerekening. Om dubbele toerekening te voorkomen stellen wij daarom voor om geen rente meer afzonderlijk toe te rekenen aan de algemene reserve grondexploitaties.

 

Binnen “Meer met minder” zijn we op zoek gegaan naar bezuinigingsmogelijkheden gebaseerd op de resultaten van de jaarrekening 2018. Naast bezuinigingen is hieruit ook een aantal begrotingsposten naar voren gekomen waar meer budget voor noodzakelijk is. Deze mutaties vragen geen beleidskeuzes van uw raad en zijn per programma verwerkt in dit hoofdstuk.