Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2021 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2021 financieel is verlopen.

Resultaat

Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2021 van € 661.360 ,-. Hiervan heeft € 479.267,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 182.093,- op de grondexploitaties.

Algemene dienst

Het positieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken.

Programma Onderwerp Resultaat (in €'s)
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking College B&W en Burgemeester 156.000
P5. Werk en inkomen Uitvoeringskosten bijstandsverlening en re-integratie 379.000
P5. Werk en inkomen Bbz levensonderhoud (pre)starter 204.000
P5. Werk en inkomen Sociale werkvoorziening 153.000
P7. Jeugdbeleid en onderwijs Voorschoolse educatie 245.000
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu Onderhoud openbaar groen -275.000
P10. Bouwen en wonen Omgevingsvergunningen -179.000
P10. Bouwen en wonen Kapitaallasten NIEGG -496.000
P11. Financiën en belastingen Boekingsverschillen (BTW restitutie) 194.000
P11. Financiën en belastingen Niet ingezette stelposten onvoorzien en inflatie 239.000
Overige verschillen 41.000
Totaal 661.000

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de jaarrekening de realisatie wordt afgezet tegen de begroting na wijzigingen (gedurende het boekjaar). Het hierboven genoemde resultaat van € 661.360- is daarom het verschil tussen de werkelijke kosten en opbrengsten enerzijds en de bijgewerkte raming na de 2e tussentijdse rapportage 2021 anderzijds. Het resultaat valt dus circa € 661.360,-  positiever uit dan werd verwacht na de 2e tussentijdse rapportage 2021.

Echter, indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld:

Verloop resultaat 2021
Begroot resultaat in MPB 2021-2024 -82.483
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2021 -520.895
Overige besluitvorming -505.416
Negatief resultaat verrekenen met algemene reserve 1.108.794
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2021 1.411.600
Positief resultaat verrekenen met algemene reserve -1.411.600
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2021 0
Resultaat jaarrekening 2021 661.360
Minder onttrokken aan reserves t.o.v. oorspronkelijke begroting (van -€ 82.483.-) 743.843

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2021 €743.843,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht.

De overige besluitvorming betreft jaarstukken 2020, openbare verlichtingsplan 2021-2024 en toezicht en handhaving van een bedrijf. 

Grondexploitaties

Het resultaat in 2021 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ 182.093,-) van de locaties Groot Luchen, Talingstraat, Spaarpot en Johannesschool.  Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.