Corona

Ook 2021 stond grotendeels nog in het teken van corona. 

De Rijkscompensatie corona bedroeg in 2021 € 1.736.028,-. Hiervan is € 1.470.148,-  gestort in de reserve Rijkscompensatie corona en € 265.880,- in de egalisatiereserve Sociaal Domein. Het saldo van de coronakosten en coronabaten dat ten laste is gebracht van de reserve Rijkscompensatie bedraagt € 75.680,-. Er resteert een saldo van € 209.519,-. Dit bedrag kan (met instemming van de raad) worden besteed aan coronamaatregelen in 2022. Hieronder volgt een specificatie van de hiervoor genoemde bedragen.

Progr. Financiële gevolgen coronacrisis Rijksbijdrage corona 2021 Begrote Werkelijke Direct storten in Mutatie
meerkosten meerkosten reserve Rijkscompensatie corona reserve Rijkscompensatie corona
2021 2021 jaarrekening 2021
1 Extra toezicht en handhaving maatregelen Rijk 70.043 41.678 41.678
1 Specifieke uitkering toezicht en handhaving -12.540 -12.540
1 Subsidie LEVgroep jongerenwerk 112.500 112.500 112.500
1 Extra kosten kinderopvang i.v.m. Covid-19 0 1.185 1.185
1 Minder uitgaven gebiedsgericht werken -20.000 -20.000
1 Incidentele ter beschikkingstelling priklocatie Covid-19 20.706 0 0
2 Gevolgen coronacrisis toeristenbelasting 50.000 0 0
2 Subsidieverstrekking ondernemers 80.000 79.964 79.964
2 Kermis kosten corona 0 100 100
2 Specifieke uitkering controle coronatoegangsbewijs 0 -71.400 -71.400
2 Specifieke uitkering controle coronatoegangsbewijs 0 71.400 71.400
3 Tijdelijke urenophoging uren ambtenaar crisisbeheersing 5.223 5.223 5.223
4 Gevolgen coronacrisis maatregelen verkiezingen 0 21.868 21.868
4 Meer personele kosten verkiezingen 5.000 5.000 5.000
5 Gevolgen coronacrisis BUIG 1.300.000 0 0
5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand 86.250 0 0
5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand 46.800 0 0
5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand 21.675 0 0
5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand 34.875 0 0
5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand 20.700 0 0
5 Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand -10.630 0 0
5 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) -440.465 219.298 117.086 -440.465 -323.379
5 Bonus beschut werk Senzer 2019 66.814 66.814 66.814
5 Participatie Sociale Werkbedrijven 0 37.536 37.536
6 Derving huurinkomsten sport 0 92.000 92.000
6 Extra kosten sportverenigingen i.v.m. Covid-19 0 18.057 18.057
6 Gevolgen coronacrisis schuldhulpverlening 10.000 0 0
6 Coronacompensatie culturele instellingen 380.000 338.612 -40.388 298.224
6 Dagbesteding WMO kosten corona 0 65.357 65.357
6 Extra herindicaties WMO vanwege corona 0 50.000 50.000
6 Individuele begeleiding Wmo corona 0 -282 -282
6 Zelfstandig leven Wmo corona 0 -168 -168
7 Zelfstandig leven jeugd 100.000 145.000 145.000
7 Toename leerlingenvervoer 35.235 50.000 50.000
7 Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie 2e lockdown 4.921 4.921 4.921
7 Covid-19 priklocatie 3.000 3.000 3.000
7 Jeugdhulp ambulant corona 0 -1.025 -1.025
8 Extra kosten afval 0 77.101 77.101
9 Gevolgen coronacrisis parkeeropbrengsten 25.000 65.000 65.000
11 Gevolgen coronacrisis compensatie maatregelen -1.670.000 0 0
11 Gevolgen coronacrisis < € 10.000,- 50.000 0 0
11 Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk) 300.000 0 0
11 Inhuur jurist 42.120 41.122 41.122
11 Inhuur behandelaar naturalisatieverzoeken 27.600 28.186 28.186
11 Inhuur beleidsadviseur cultuur i.v.m. coronacompensatie culturele instellingen 0 30.000 30.000
11 Aanschaf desinfecterende UV-C verlichting 8.445 8.480 8.480
11 Aanschaf chromebooks 8.500 8.385 8.385
11 Thuiswerkplekinrichting 0 10.757 10.757
11 Kunststof borden verkiezingen 0 522 522
11 Facilitaire zaken uitgaven corona 0 1.403 1.403
11 Representatie uitgaven corona 0 151 151
11 Aanvullend pakket re-integratie -124.167 -124.167 -124.167
11 Impuls re-integratie -66.304 -66.304 -66.304
11 Cultuurmiddelen -209.644 -209.644 -209.644
11 Tweede Kamerverkiezingen -54.370 -54.370 -54.370
11 Gemeentelijk schuldenbeleid* -52.148 res SD
11 Bijzondere bijstand* -17.958 res SD
11 Extra begeleiding kwetsbare groepen* -88.608 res SD
11 Perspectief Jeugd en Jongeren -73.859 -73.859 -73.859
11 Bestrijden eenzaamheid ouderen -94.200 -94.200 -94.200
11 Afvalverwerking -62.785 -62.785 -62.785
11 Jongerenwerk Jeugd -25.508 -25.508 -25.508
11 Mentale ondersteuning jeugd -21.329 -21.329 -21.329
11 Activiteiten en ontmoetingen jeugd -14.823 -14.823 -14.823
11 Jeugd aan zet -10.000 -10.000 -10.000
11 Heroriëntatie zelfstandigen -13.353 -13.353 -13.353
11 Lokale cultuur -95.760 -95.760 -95.760
11 Buurt en dorpshuizen -18.732 -18.732 -18.732
11 Oninbare debiteuren 0 23.168 23.168
11 Lokaal cultuuraanbod -80.313 -80.313 -80.313
11 Inkomstenderving 2020 -27.000 -27.000 -27.000
11 Participatie Sociale Werkbedrijven -37.536 -37.536 -37.536
11 Continuïteit zorg* -107.166 res SD
11 CAO 2021 coronakosten 0 93.231 93.231
11 Dienst Dommelvallei minderkosten corona 0 -23.176 -23.176
Totaal -1.736.028 1.454.075 1.618.756 -1.543.076 75.680
Saldo reserve rijkscompensatie corona 01-01-2021 285.199
Mutatie reserve rijkscompensatie corona -75.680
Saldo reserve rijkscompensatie corona 31-12-2021 209.519

De kosten van de TOZO/TORZO-regeling lopen via de exploitatie en niet via de reserve. Vandaar dat deze regelingen niet terugkomen in bovenstaand overzicht. Zowel de lasten als baten van deze regelingen bedragen in 2021 € 884.187,-. De middelen vanuit het Rijk zijn in 2021 volledig doorgezet naar Senzer. De afrekening volgt in 2022.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de voorziening dubieuze debiteuren bepaald zoals ieder jaar. Het verhogen van deze voorziening is niet veroorzaakt vanwege corona.