Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De voorlopige aangifte voor 2021 is betaald in boekjaar 2021. 

Met de belastingdienst is de afstemming voor de uitgangspunten van de aangiften gemaakt en de VastStellingsOvereenkomst (VSO) voor de Grondexploitaties is in 2021 ondertekend.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 4 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Programma 1. Gebiedsgericht werken 5.072 4.705 -367
Programma 2. Economie en vastgoed 957 956 -1
Programma 3. Veiligheid en handhaving 2.081 2.107 26
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 4.032 3.749 -283
Programma 5. Werk en inkomen 20.125 16.900 -3.225
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 16.725 16.208 -517
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 17.979 18.468 490
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 10.703 11.432 730
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 4.064 3.725 -339
Programma 10. Bouwen en wonen 25.072 9.543 -15.529
Programma 11. Financiën en belastingen 18.364 19.225 861

Programma 3. Veiligheid en handhaving (€ 26.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft betrekking op hogere salariskosten dan begroot. Hier staan extra opbrengsten uit detachering tegenover (doorbelasting loonkosten aan gemeenten Nuenen en Son en Breugel). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten).

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs (€ 150.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft betrekking op hogere kosten jeugdhulp. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu (€ 730.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op afwijkingen ten opzichte van de begroting op de mutaties in de voorzieningen Afval en Riolering, beide onderdeel van gesloten exploitaties (€ 688.000,-). Het overige tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de kosten voor onderhoud openbaar groen. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 11. Financiën en belastingen (€ 920.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft betrekking op een afwijking ten opzichte van de begroting op de mutaties in de reserves à € 217.000,-. Dit komt door extra gelden die gestort zijn in de reserve Rijkscompensatie corona (€ 204.000,-) en het aanvullen van de reserve Personeel en Organisatie tot het minimum bedrag (€ 13.000,-). Verder zijn er verschillen met betrekking tot overhead (€ 435.000,-) en treasury (€ 475.000,-). Het verschil op taakveld treasury is veroorzaakt doordat er 0% rente is toegerekend aan de activa. Voor beide geldt dat er op andere taakvelden sprake is van een onderschrijding. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Begrotingsrechtmatigheid investeringen en projecten
In het overzicht van investeringen en projecten staan 3 kredieten met een lichte budgetoverschrijding. In alle gevallen zijn de overschrijdingen < 10% van het geraamde budget. Met de raad is bij de Meerjarenbegroting 2009-2012 de afspraak gemaakt dat bij overschrijdingen tot 10% volstaan kan worden met meldingen via de tussentijdse rapportages of jaarrekening. De 10%-regeling kwam voort uit de wens van de raad dat kredieten scherper/realistischer geraamd worden.

Het betreft:

  • Speelvoorziening Gulbergen (-€ 1.277,-);
  • Fietsstraat Zomerland (-€ 253,-);
  • Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020 (-€ 2.696,-);


Daarnaast zijn er nog twee kredieten met een budgetoverschrijding die > 10% van het geraamde budget. 

Het betreft:

  • Riolering Wilhelminastraat (-€ 127.699,-);
    Dit tekort wordt gedekt door de voorziening riolering.
  • Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 GRP (-€ 39.106,-);
    Dit tekort wordt ten laste van een ander krediet gebracht.Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 4.349.000
Realisatie 2021 3.975.000
Verklaring van het saldo 374.000
Baten openbare orde en veiligheid
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 5.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid 5.000
Lasten openbare orde en veiligheid
Veiligheidsbeleid I 26.000
Enkele projecten hebben geen doorgang kunnen vinden, daarnaast zijn sommige jaarlijkse bijdrages wat lager uitgevallen.
Handhaving algemeen I 27.000
De onderschrijding is corona gerelateerd. Het jaar was voor wat betreft de kosten die gemoeid zijn met het toezicht op corona gerelateerde maatregelen onvoorspelbaar. Hierdoor is er minder uitgegeven aan toezicht dan verwacht. De onttrekking uit de reserve Rijkscompensatie corona is daardoor ook lager.
Handhaving milieubeheer I -30.000
Een (klein) deel van de kosten dossier Pali kan worden gedekt uit bestaand budget. Daarnaast is ten behoeve van dit dossier de begroting met € 45.000,- opgehoogd. De overschrijding is te wijden aan het feit dat de werkelijke kosten € 88.000,- waren.
Directe salariskosten taakveld Openbare orde en veiligheid I 46.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 15.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid 84.000
Baten samenkracht en burgerparticipatie
Collectief vervoer I 47.000
Dit betreft een incidentele teruggave over boekjaar 2015.
Onderhoud Gemeenschapshuis Zesgehuchten Papenvoort 1 S -25.000
In 2018 is het toenmalige stichtingsbestuur opgestapt en is er uiteindelijke een nieuwe stichting opgericht. Daarbij is ook een nieuwe huurovereenkomst gesloten waarbij de huurprijs naar beneden is bijgesteld. De begrote huuropbrengst is niet naar beneden bijgesteld.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 10 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -43.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie -21.000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie
Collectieve maatschappelijke dienstverlening I 44.000
Geen uitgaven voor extra uitgaven priklocatie Covid-19. Minder uitgegeven aan subsidies.
Collectief vervoer I 47.000
Afschaffen Taxbus in 2021, geen vaste abonnementen meer voor alle ouderen zonder indicatie.
Jeugdbeleid CMD I 72.000
Vanwege de nieuwe teamindeling is dit budget nog niet gemuteerd naar het juiste team jeugd. In totaal binnen het sociaal domein is het saldo budgetneutraal.
Directe salariskosten taakveld Samenkracht en burgerparticipatie I 58.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 29 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 40.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie 261.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 24.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van reserve Speeltuin De Viking.
Kapitaallasten I 20.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Doorbelaste kosten I&A I 5.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Openbare orde en veiligheid. Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I -4.000
Totaal 374.000

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 95.000
Realisatie 2021 119.000
Verklaring van het saldo -24.000
Baten economische ontwikkeling
Centrummanagement I 71.000
Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld om bedrijven (met name horeca, fitnesscentra en hotels/logiesverstrekkers) en verenigingen die belast zijn met de controle van de coronatoegangsbewijzen in het 4e kwartaal van 2021 tegemoet te komen. Via een subsidieregeling zijn bedrijven en verenigingen deels gecompenseerd.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -14.000
Totaal baten economische ontwikkeling 57.000
Lasten economische ontwikkeling
Centrummanagement I -71.000
Zie baten bij economische ontwikkeling; centrummanagement.
Directe salariskosten taakveld Economische ontwikkeling I 53.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -20.000
Totaal lasten economische ontwikkeling -38.000
Baten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -3.000
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen -3.000
Lasten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -1.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen -1.000
Baten economische promotie
Toeristenbelasting I 94.000
Door een onverwachte toename van het aantal overnachtingen, voornamelijk op één locatie, zijn de opbrengsten hoger dan verwacht. Daarnaast is de verwachte daling van opbrengsten vanwege corona ( € 50.000,-) niet gerealiseerd. De verminderde baten zijn niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -3.000
Totaal baten economische promotie 91.000
Lasten economische promotie
Villagemarketing I 34.000
Omdat Stichting Villagemarketing evenementen en activiteiten heeft moeten afzeggen zijn ze zich gaan richten op andere werkzaamheden die minder geld hebben gekost, inclusief de verdiepingsslag voor de positionering van Geldrop-Mierlo.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 11.000
Totaal lasten economische promotie 45.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -186.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: -Reserve Recreatie & Toerisme (-€ 117.000,-) -Reserve Centrummanagement (-€ 15.000,-) -Dekkingsreserves (-€ 54.000,-)
Kapitaallasten I 10.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Afronding I 1.000
Totaal -24.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 2.013.000
Realisatie 2021 2.012.000
Verklaring van het saldo 1.000
Baten crisisbeheersing en brandweer
Rampenbestrijding I 28.000
Door de corona crisis zijn de uren van de ambtenaar rampenbestrijding en crisisbeheersing opgehoogd. Een deel van de salariskosten worden betaald door gemeente Nuenen en gemeente Son & Breugel. Resultaat is meer uitgaven en meer inkomsten (zie lasten). Deze kunnen gedeeltelijk tegen elkaar worden weggestreept.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 0
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer 28.000
Lasten crisisbeheersing en brandweer
Rampenbestrijding I -40.000
Door de corona crisis zijn de uren van de ambtenaar rampenbestrijding en crisisbeheersing opgehoogd. Een deel van de salariskosten worden betaald door gemeente Nuenen en gemeente Son & Breugel. Resultaat is meer uitgaven en meer inkomsten (zie baten). Deze kunnen gedeeltelijk tegen elkaar worden weggestreept.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 13.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer -27.000
Indirecte baten en lasten
Kapitaallasten I 1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Afronding I -1.000
Totaal 1.000

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 3.521.000
Realisatie 2021 3.172.000
Verklaring van het saldo 349.000
Baten bestuur
Griffie I 27.000
Betreft inkomsten vanwege de levensloopregeling van een medewerker.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten bestuur 27.000
Lasten bestuur
Raad en raadscommissies I -61.000
Dit verschil wordt veroorzaakt door de directe salariskosten op taakveld Bestuur.
College B&W en Burgemeester I 156.000
Dit verschil wordt veroorzaakt door de directe salarislasten op taakveld Bestuur. Daarnaast zijn de extra salariskosten i.v.m. een inwoneraantal van > 40.000 lager dan verwacht.
Bestuurlijke samenwerking I 141.000
Metropoolregio Eindhoven (MRE): batig saldo over 2020 (€ 80.000,-) Daarnaast zijn enkele regionale projecten vertraagd, waardoor hier minder uitgaven tegenover stonden dan verwacht.
Directe salariskosten taakveld Bestuur I 56.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -12.000
Totaal lasten bestuur 280.000
Baten burgerzaken
Burgerlijke stand I 29.000
Als gevolg van corona waren de inkomsten uit leges voor huwelijken moeilijk voorspelbaar. Daarnaast is eind 2021 een inhaalslag op het gebied van naturalisaties gestart, hierdoor zijn de inkomsten gestegen.
Reisdocumenten I 25.000
Als gevolg van wisselende coronaregels was het aantal reisdocumenten gedurende het jaar moeilijk voorspelbaar. Uiteindelijk zijn er meer reisdocumenten verstrekt dan in 2020.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -17.000
Totaal baten burgerzaken 37.000
Lasten burgerzaken
Directe salariskosten taakveld Burgerzaken I -61.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -37.000
Totaal lasten burgerzaken -98.000
Indirecte baten en lasten
Voorzieningen I 103.000
De hoogte van de voorziening Wethouderpensioenen wordt bepaald op basis van actuariële waardeberekeningen. De stijging van de rekenrente ten opzichte van vorig jaar leidt tot een afname van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 7.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd.
Kapitaallasten I 1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Doorbelaste kosten I&A I -2.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Bestuur (-€ 4.000,-) en Burgerzaken (€ 2.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I 1.000
Totaal 349.000

Programma 5. Werk en inkomen

5. Werk en inkomen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 8.909.000
Realisatie 2021 7.001.000
Verklaring van het saldo 1.908.000
Baten inkomensregelingen
Bijstandsverlening I 1.190.000
We hebben initieel extra middelen begroot vanwege corona. Dit was een inschatting. De verwachting was dat er meer bijstandsverlening nodig was. Compensatie was destijds niet in zicht. Uiteindelijk heeft het Rijk hierin (meer) gecompenseerd. Hierdoor zijn de extra uitgaven vanwege corona gedekt door de extra inkomsten. De middelen zijn één op één doorbetaald aan Senzer. Voor de gemeente verloopt de bijstandsverlening budgetneutraal. De lasten zijn niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11.
Levensonderhoud BBZ TOZOTORZO I -2.349.000
We hebben minder middelen ontvangen van het rijk dan we hadden opgenomen in de begroting voor de uitvoering van de Tozo. De middelen voor de Tozo zijn één op één doorbetaald aan Senzer. Voor de gemeente verloopt de Tozo budgetneutraal.
Bbz levensonderhoud (pre)starter I -138.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -19.000
Totaal baten inkomensregelingen -1.316.000
Lasten inkomensregelingen
Bijstandsverlening I 125.000
Verschil als gevolg van de afrekening Senzer. De bijstandsverlening verloopt budgetneutraal voor de gemeente. Geen meerkosten vanwege corona die niet gedekt zijn door extra inkomsten. De lasten zijn hierdoor niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11.
Uitvoeringskosten Bijstandsverlening I -613.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.
Bijzondere bijstand I 262.000
Er is minder onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona dan verwacht. Hierdoor is er een overschot van € 102.000,- in het kader van de TONK-regeling. Verder zien we een lichte daling van de uitgaven van bijzondere bijstand, zowel de uitgaven als het aantal aanvragen binnen de bijzondere bijstand fluctueren altijd iets.
Bbz levensonderhoud (pre)starter I 204.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.
Levensonderhoud BBZ TOZOTORZO I 2.349.000
Werkbedrijf Senzer heeft in verband met de coronacrisis de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers (TOZO) uitgevoerd. Gemeenten hebben hiervoor middelen ontvangen vanuit het Rijk. Gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze middelen één op één doorgezet naar Senzer. De uitvoering van de Tozo verloopt voor de gemeente budgetneutraal.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 14.000
Totaal lasten inkomensregelingen 2.341.000
Baten begeleide participatie
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten begeleide participatie 0
Lasten begeleide participatie
6640000 Sociale werkvoorziening (Rachel Smeelen) I 153.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 24.000
Totaal lasten begeleide participatie 177.000
Baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 0
Lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Re-integratie I -95.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.
Uitvoeringskosten re-integratie I 992.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 2.000
Totaal lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 899.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -195.000
Dit betreft een storting in de reserve participatie van het bedrag dat Senzer heeft terugbetaald aan de gemeente voor het afdekken van het tekort. Doordat Senzer in 2021 een positief rekeningresultaat heeft behaald, was deze aanvullende gemeentelijke bijdrage niet nodig. Door het bedrag te storten in de reserve, kunnen we de middelen behouden en inzetten voor een tekort op het gebied van de Participatiewet en/of voor lokale participatie initiatieven ten gunste van onze inwoners.
Doorbelaste kosten I&A I 3.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar het taakveld Inkomensregelingen. Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I -1.000
Totaal 1.908.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 15.325.000
Realisatie 2021 14.864.000
Verklaring van het saldo 461.000
Baten sportbeleid en activering
Sportverenigingen I 64.000
SpukIJZ uitkering ontvangen voor Laco.
Ondersteuning sportbeoefening I 86.000
Ontvangst regeling Sportakkoord en Positieve leefstijlinterventies.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten sportbeleid en activering 150.000
Lasten sportbeleid en activering
Sportverenigingen I -55.000
Dit verschil wordt veroorzaakt door betaling van SpukIJZ aan Laco.
Ondersteuning sportbeoefening I -63.000
Overschrijding betreft 2 posten : Betaling uitvoering lokaal sportakkoord extra middelen. En meerkosten Bizob ondersteuning Laco-dossier.
Directe salariskosten taakveld Sportbeleid en activering I 65.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten sportbeleid en activering -53.000
Baten sportaccommodaties
Sporthal Kievit / Coevering / de Weijer I -38.000
Gederfde huurinkomsten vanwege corona. Dit tekort is ook onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona.
Overige sportaccommodaties I 29.000
Ontvangsten Spuk sport over 2020.
Sportpark Bronzenwei I -66.000
Gederfde huurinkomsten vanwege corona. Dit tekort is ook onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 16 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -30.000
Totaal baten sportaccommodaties -105.000
Lasten sportaccommodaties
Directe salariskosten taakveld Sportaccommodaties I 43.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 22 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -57.000
Totaal lasten sportaccommodaties -14.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Onderhoud cultureel centrum I 88.000
De jaarlijkse huurkorting van 10% is niet verwerkt dit jaar. Hierdoor zijn de werkelijke huurinkomsten hoger dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -8.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 80.000
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Cultureel centrum (Hofdael) I 67.000
Voor Hofdael is er minder subsidie verleend dan in de begroting opgenomen.
Culturele verenigingen I 69.000
Dit bedrag betreft teruggevorderde subsidies vanuit voorgaande jaren en een niet-gebruikt deel corona-subsidie 2021. De onttrekking aan de reserve Rijkscompensatie corona is hierop aangepast.
Volksfeesten en herdenkingen I 26.000
In 2021 hebben weinig tot geen evenementen plaatsgevonden.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -1.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 161.000
Baten musea
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten musea 0
Lasten musea
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 0
Totaal lasten musea 0
Baten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 5.000
Totaal baten cultureel erfgoed 5.000
Lasten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 8 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -22.000
Totaal lasten cultureel erfgoed -22.000
Baten media
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten media 0
Lasten media
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -3.000
Totaal lasten media -3.000
Baten wijkteams
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten wijkteams 0
Lasten wijkteams
Clientondersteuning I 228.000
Dit is een restant van de subsidie voor het koplopertraject (€ 150.000,-) waar we ook verantwoording op moeten afleggen. In 2022 wordt dit project verder uitgevoerd en worden de lasten ten laste van de reserve Sociaal Domein gebracht.
Directe salariskosten taakveld Wijkteams I -25.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 9.000
Totaal lasten wijkteams 212.000
Baten maatwerk-voorzieningen (WMO)
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -7.000
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (WMO) -7.000
Lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)
Woonvoorzieningen S -68.000
Toename aantal aanvragen trapliften.
Vervoersvoorzieningen S -99.000
Toename aantal meldingen scootmobiel.
Rolstoelvoorzieningen S -27.000
Toename aantal meldingen.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 11.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (WMO) -183.000
Baten maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdrage Wmo I -280.000
Begroting van de eigen bijdrage is niet bijgesteld n.a.v. het abonnementstarief.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 5.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ -275.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18+
Dagbesteding Wmo I/S 170.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is een groep klanten onderzocht en overgegaan naar WLZ.
Schuldhulpverlening I 25.000
De verwachte meerkosten in verband met corona ( € 10.000,-) zijn niet gerealiseerd. De lasten zijn niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11. Voor de tweede fase van de schuldhulpverlening schakelen we Kredietbank Nederland in. We zien momenteel nog geen stijging van het aantal meldingen.
Huishoudelijke verzorging Wmo S -522.000
Toename van het aantal aanvragen.
Individuele begeleiding Wmo S 57.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van de indicatie.
Eigen bijdrage Wmo I 133.000
Zie baten Eigen bijdrage Wmo.
Zelfstandig leven Wmo S 197.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van de indicatie.
CCV-Wmo S -88.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is zoals verwacht het aantal aanvragen CCV iets toegenomen na het afschaffen van de taxbus voor 65+.
PGB Wmo Begeleiding groep S 544.000
Wij maken geen onderscheid tussen begeleiding groep en begeleiding individueel, zie lasten PGB Wmo Begeleiding individueel. Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van de indicatie.
PGB Wmo Begeleiding individueel S -311.000
Wij maken geen onderscheid tussen begeleiding groep en begeleiding individueel, zie lasten PGB Wmo Begeleiding groep. Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van indicatie van begeleiding individueel naar begeleiding groep.
Uitvoeringskosten maatwerk Wmo I 61.000
Als actie binnen de Taskforce zijn minder uitvoeringskosten gemaakt.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -9.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 257.000
Baten geëscaleerde zorg 18+
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) I 77.000
Incidentele bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven voor beschermd wonen. Dit betreft het hoofdlijnenakkoord GGZ.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ 77.000
Lasten geëscaleerde zorg 18+
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) I 120.000
Er is een bedrag ontvangen over 2020 ( € 20.000,-). Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 4.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 124.000
Baten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 12.000
Totaal begraafplaatsen 12.000
Lasten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -2.000
Totaal lasten begraafplaatsen -2.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 7.000
Het betreft € 7.000,- afwijking ten opzichte van de begroting van dekkingsreserves.
Kapitaallasten I 39.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Doorbelaste kosten I&A I -1.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar het taakveld Media. Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I 2.000
Totaal 461.000

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 16.995.000
Realisatie 2021 17.062.000
Verklaring van het saldo -67.000
Baten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten openbaar basisonderwijs 0
Lasten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 15.000
Totaal lasten openbaar basisonderwijs 15.000
Baten onderwijshuisvesting
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten onderwijshuisvesting 0
Lasten onderwijshuisvesting
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 29.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting 29.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Onderhoud peuterspeelzalen I/S -38.000
Bij de jaarrekening 2020 is, wegens afwezigheid van de betreffende medewerker, ten onrechte een nog te ontvangen jaarhuur voor de ruimte Gandalf 2 opgevoerd. De ruimte was uiteindelijk in 2020 niet verhuurd en daardoor is dit bedrag in 2021 niet in rekening gebracht. (nadeel € 20.500,-). In 2021 is er voor deze ruimte wel een huurovereenkomst met een nieuwe partij gesloten. Bovendien is de huuropbrengst is structureel te hoog begroot (€ 17.000,-).
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -16.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken -54.000
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Leerlingenvervoer S -55.000
Er is een toename van het aantallen van groepsvervoer en individueel vervoer. De draaglast van ouders vraagt veel van kinderen. Hierdoor zie je een toename van gedragsproblemen binnen het groepsvervoer leerlingenvervoer. Hierdoor wordt er vaker individueel vervoer aangevraagd.
Voorschoolse educatie I 245.000
Sinds een aantal jaren ontvangt de gemeente structureel meer OAB-middelen (Onderwijsachterstandenbeleid). Daardoor is er minder inzet vanuit het budget voorschoolse educatie nodig. Vanaf 2022 zal er dan ook structureel op dit budget bezuinigd worden, met uitzondering van de zogenaamde Asscher-gelden die onder dit budget vallen en gericht zijn op de versterking van het peuterspeelzaalwerk.
Directe salariskosten taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken I 68.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 9.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting 267.000
Baten maatwerkdienstverlening 18-
Verblijf jeugd S 121.000
als actie binnen de Taskforce sociaal domein is dit budget niet volledig gebruikt, omdat de insteek is de jongeren zoveel mogelijk in hun eigen huis te laten verblijven of in pleeggezinnen te plaatsen (afschalen zware zorg).
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18- 121.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18-
Verblijf (incl. behandeling) S 184.000
Als actie binnen de Taksforce sociaal domein (inkoop) zie je in de loop van 2021 het aantal verblijven gestaag afnemen per maand. Dit komt onder andere door inzet begeleiding, zelfstandig leven jeugd in te zetten en pleegzinnen te organiseren.
Jeugdhulp ambulant S 174.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein worden de kosten teruggedrongen door de inzet van voorliggend veld, het tijdig afschakelen van begeleiding, door zelf inzet van klantadviseurs aan te bieden en kortdurende begeleiding te geven.
Zelfstandig leven jeugd S -277.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein worden met behulp van dit budget jongvolwassenen begeleidt naar zelfstandig leven. Tijdige inzet hierop kan duurdere zorg voorkomen. Daarop wordt actief gestuurd en dat heeft geleidt tot een overschrijding (preventie/afschalen).
Vervoer (18-) S -115.000
Toename van vervoersvragen zien we ook bij vervoer richting de locaties van de ingezette zorg.
Ambulante zorg jeugd S -263.000
Doordat zorgaanbieders wachtlijsten hanteren is de problematiek groter geworden en is er langduriger zorg nodig geweest. Daarnaast zijn er meer aanvragen ingediend.
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) I 67.000
Het gaat om een duur product waarbij een kleine incidentele afname ervoor heeft gezorgd dat er budget over is gebleven dit jaar.
PGB jeugd I 85.000
Er is minder gebruik gemaakt van persoonsgebonden budget. Dat komt omdat er meer gebruik is gemaakt van gecontracteerde zorgaanbieders.
Uitvoeringskosten jeugdzorg S -175.000
Extra kosten vanwege de inzet van Bizob en door de afrekening van tien voor de jeugd en overige samenwerkingsafspraken.
LRO landelijk ingekochte zorg S -742.000
Het gaat om een kostenpost op landelijk niveau die niet op gemeentelijk niveau is te beïnvloeden.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -20.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18- -1.082.000
Baten geëscaleerde zorg 18-
Veilig Thuis I 99.000
De gemeente Eindhoven heeft als centrumgemeente een aanvullende decentralisatie-uitkering vrouwenopvang ontvangen. Veilig Thuis heeft de aanvullende middelen niet aangewend voor een substantiële uitbreiding van het personeel omdat de werkvoorraad daar niet om vroeg. De gemeente Eindhoven heeft het positieve overschot vervolgens uitgekeerd aan de regiogemeenten.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18- 99.000
Lasten geëscaleerde zorg 18-
Gedwongen kader I 27.000
Er zijn dit jaar geen kosten gemaakt met betrekking tot het gedwongen kader.
Veilig Thuis I 26.000
Minder cliënten hebben gebruik gemaakt van Veilig Thuis. Hierdoor is de bijdrage lager uitgevallen dan vooraf begroot.
Jeugdbeschermingsreclassering I 43.000
Minder cliënten hebben gebruikt gemaakt van Jeugdbeschermingsreclassering. Hierdoor is de bijdrage lager uitgevallen dan vooraf begroot.
Directe salariskosten taakveld Geëscaleerde zorg 18- I 37.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18- 133.000
Baten volksgezondheid
Openbare gezondheidszorg I 30.000
€ 30.000,- is de ontvangst van een subsidie voor het lokaal preventieakkoord. De uitgaven staan beschreven aan de lasten kant.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten volksgezondheid 30.000
Lasten volksgezondheid
Openbare gezondheidszorg I -38.000
Overschrijding door facturen lokaal preventieakkoord. Inkomsten staan aan de baten kant. Per saldo is dit geen overschrijding.
Jeugdgezondheidszorg 25.000
Het betreft de terugbetaling vanuit Zuidzorg op basis van de subsidievaststelling 2020. In 2020 bleek het kindaantal 0 tot 4 jaar minder hoog en was er sprake van onderschrijding op het basis aanbod preventie. I
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten volksgezondheid -13.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 228.000
Het betreft afwijking ten opzichte van de begroting van dekkingsreserves.
Kapitaallasten I 160.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Afronding 0
Totaal -67.000

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 595.000
Realisatie 2021 952.000
Verklaring van het saldo -357.000
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) -26.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie -26.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onderhoud openbaar groen S -275.000
De overschrijding is ontstaan door het vele bijzet van afval bij containers in de openbare ruimte. Het Groenbestek bevat kosten die betrekking hebben op afval die niet zijn doorberekend. Cure gaat een plan schrijven om de bijzet van afval in de toekomst terug te kunnen dringen. Doordat we steeds meer data-gedreven werken komen we steeds dichterbij de juiste hoeveelheden van onze arealen. Nadeel hiervan is dat, wanneer deze groter blijken, de kosten van het onderhoud meestijgen. Dit is andersom natuurlijk ook het geval.
Overige kosten openbaar groen I 45.000
Het opstellen van het groenbeheerplan (€ 30.000,-) kost meer tijd dan verwacht en wordt pas in 2022 afgerond. Daarnaast zijn er kleine overschotten op deelbudgetten, zoals de waterschapslasten, kosten flora en fauna en werkbudget buitengebied.
Directe salariskosten taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie I 57.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Watertaken S -58.000
Vanwege de wateroverlast is het onderhoudsregime opgeschaald, meer sloten zijn er uitgediept waardoor ook meer stortkosten zijn ontstaan.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 16.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie -215.000
Baten riolering
Opbrengst riolering I -78.000
Het waterverbruik bij huishoudens was lager dan verwacht.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 22.000
Totaal baten riolering -56.000
Lasten riolering
Uitvoering planmatig vrijverval riolering I -49.000
De onderhoudsbehoefte fluctueert jaarlijks en is vrij onvoorspelbaar.
Uitvoering kolken I 41.000
Pas in de loop van 2021 is een nieuw meerjaren onderhoudsbestek aanbesteed. Hierdoor is minder onderhoud gepleegd
Waterportaal I 109.000
Binnen het waterportaal is afgesproken dat de facturering van de Kallisto projecten een jaar wordt doorgeschoven.
Bijzondere constructies I 69.000
Pas in de loop van 2021 is een nieuw meerjaren onderhoudsbestek aanbesteed. Hierdoor is één reinigingsronde overgeslagen.
Directe salariskosten taakveld Riolering I 35.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 15.000
Totaal lasten riolering 220.000
Baten afval
Restafval I -194.000
In 2021 is het positieve resultaat uit 2019 en 2020 verrekend met de nog te betalen kosten in verband met het afwaarderen van de voorbereidingskosten van Renescience. Hierdoor is er minder positief resultaat ontvangen. Hierdoor zijn de lasten van restafval ook lager uitgevallen.
Papier I 224.000
De marktprijs is flink gestegen ten opzichte van het geraamd bedrag. Er is een extra vraag naar karton die de prijs heeft opgedreven.
PMD I 642.000
Opbrengsten zijn hoger uitgevallen omdat er meer PMD is ingezameld. Overige verschil ( € 588.000,-) wordt verklaard door baten en lasten die tegenover elkaar wegvallen.
Textiel I -52.000
Er is nog steeds een lagere vraag naar textiel dan normaal, sinds de markt is ingestort in 2020 als gevolg van de coronacrisis.
Milieustraat I 41.000
Er zijn hogere opbrengsten gerealiseerd uit de afvalstromen van de milieustraat die vermarkt worden. Dit komt voornamelijk door papier en ijzer.
Gebruik milieustraat gemeente Heeze-Leende I -93.000
In de begroting zijn we uitgegaan van een kostenstijging voor de milieustraat, waardoor we een hogere bijdrage zouden verwachten. Echter zijn zowel de verwerkingskosten van de milieustraat gedaald en de opbrengsten van de afvalstromen verhoogd. Hierdoor is de bijdrage die Heeze-Leende doet om deze kosten te dekken ook lager. Verder is er een btw-verschil van € 20.000,- ontstaan als gevolg van de eindafrekening in 2020.
Baten afvalstoffenheffing I 51.000
Er zijn meer inkomsten gerealiseerd doordat zowel het aantal huishoudens als het aantal diftar ledigingen iets hoger bleek dan vooraf begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 3.000
Totaal baten afval 622.000
Lasten afval
Restafval I 159.000
Zie baten restafval.
PMD I -588.000
Zie baten PMD.
GFT S -65.000
Het bestaande contract voor de verwerking van GFT-afval liep af en moest opnieuw worden aanbesteedt. Hieruit is een ongunstigere prijs ontstaan dan voorheen. Daardoor vallen de verwerkingskosten flink hoger uit.
Overige kosten afval I -386.000
Alle voorbereidingskosten van Renescience zijn afgewaardeerd.
Milieustraat I 30.000
De verwerkingskosten van de milieustraat zijn lager, omdat het aanbod van afval is gedaald.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 31.000
Totaal lasten afval -819.000
Baten milieubeheer
Sanering verkeerslawaai I 75.000
Het betreft (vooruit) ontvangen subsidies voor sanering verkeerslawaai Geldrop MWN+Mierlo. Deze vallen in 2021 weg tegen de lasten op Sanering verkeerslawaai bij lasten milieubeheer.
Regeling reductie energiegebruik huurders I -245.000
We ontvingen van het rijk € 370.000,- om met name huurders te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Van deze middelen besteedden we afgerond € 125.000,- aan de subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurders Geldrop-Mierlo en de uitvoering hiervan. De rest ter waarde van € 245.000,- is niet besteed in 2021 en wordt meegenomen naar 2022.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) I 23.000
Totaal baten milieubeheer -147.000
Lasten milieubeheer
Algemeen milieubeheer I -40.000
In 2021 is € 59.000,- besteed aan vergunningverlening Pali Group BV. In 2020 was dit nog € 17.000,-. Hierdoor is € 40.000,- meer uitgegeven dan vooraf geraamd.
Duurzaamheidsbeleid I 62.000
Wij ontvingen voor de periode 2020-2021 de uitkering Klimaatmiddelen transitievisie warmte van het rijk € 202.000,-. Deze gelden hebben wij in 2020 2n 2021 niet volledig besteed. In de tweede rapportage verwachtten we dat een bedrag van € 60.000,- in 2021 zou overblijven en in de reserve duurzaamheid gestort kon worden, zodat dit geld ook in 2022 voor de transitie warmte ingezet kan worden. Doordat er slecht € 26.000,- aan de subsidieregeling afkoppelen hemelwater werd besteed in 2021 in plaats van de geraamde € 100.000,- bleef er meer over van het budget duurzaamheidsbeleid. In het raadsvoorstel Vervolgaanpak Transitievisie Warmte van 7 maart 2022 wordt voorgesteld dit resterende budget in de jaarrekening aanvullend in de reserve duurzaamheid te storten.
Sanering verkeerslawaai I -75.000
Het betreft betaalde kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaai. Dit valt weg tegen de baten op Sanering verkeerslawaai bij baten milieubeheer.
Regeling reductie energiegebruik huurders I 245.000
Zie baten: Regeling reductie energiegebruik huurders.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) I -26.000
Totaal lasten milieubeheer 166.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -15.000
Er is € 15.000,- minder onttrokken aan de reserve hondenbeleid dan begroot.
Voorzieningen I -224.000
De afwijking in de mutatie voorziening is - € 268.242,-. De verklaring van de afwijking staat bij het onderdeel riolering.
Kapitaallasten I 143.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Doorbelaste kosten I&A I -4.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en (openlucht) recreatie (-€ 2.000,-), Riolering
( -€ 2.000,-), Afval (-€ 1.000,-) en Milieubeheer (€ 1.000,-) . Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I -2.000
Totaal -357.000

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 3.338.000
Realisatie 2021 3.031.000
Verklaring van het saldo 307.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten parkeerbelasting
Baten parkeerbelasting I/S -65.000
Door de coronamaatregelen is het centrumbezoek afgenomen en daarmee ook de parkeeropbrengsten. Ook de hoge leegstand binnen het Geldropse centrum draagt eraan bij dat de parkeeropbrengsten onder druk staan. Dit is verrekend via de reserve Rijkscompensatie corona.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -9.000
Totaal baten parkeerbelasting -74.000
Lasten parkeerbelasting
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) 3.000
Totaal lasten parkeerbelasting 3.000
Baten verkeer en vervoer
Verkeersbeleid I 27.000
In 2021 is subsidie voor het project VUP Geldrop-Mierlo ontvangen in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant.
Realisatie Wegen I -33.000
Het verschil wordt verklaard doordat er minder inkomsten zijn uit leges en straatwerkvergoedingen voor werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur. Deze inkomsten fluctueren jaarlijks en zijn door ons niet beïnvloedbaar.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 19.000
Totaal baten verkeer en vervoer 13.000
Lasten verkeer en vervoer
Verkeersbeleid I 38.000
Niet alle kosten voor het opstellen van de lokale bereikbaarheidsagenda zijn in 2021 gemaakt. Dit loopt voor een deel door in 2022. Daarnaast zijn er nog geen externe voorbereidingskosten gemaakt voor de A67 omdat de planning van de voorbereidingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is gewijzigd. Deze kosten zullen naar verwachting alsnog in 2022 gemaakt worden.
Klein onderhoud wegen I 29.000
I.v.m. personeelsgebrek heeft de aannemer minder inzet kunnen plegen.
Straatreiniging S 33.000
Er zijn meer kosten toegerekend aan afval dan begroot zodat hier een voordeel is ontstaan.
Doorbelasting straatreiniging naar taakveld Afval I -40.000
Er zijn meer kosten gemaakt zodat meer is doorbelast aan afval.
Directe salariskosten taakveld Verkeer en Vervoer I 61.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 13 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 58.000
Totaal lasten verkeer en vervoer 179.000
Baten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten parkeren 0
Lasten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 42.000
Totaal lasten parkeren 42.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 28.000
Het betreft afwijking ten opzichte van de begroting van dekkingsreserves.
Kapitaallasten I 117.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.
Doorbelaste kosten I&A I -2.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en (openlucht) recreatie (-€ 2.000,-), Riolering
( -€ 2.000,-), Afval (-€ 1.000,-) en Milieubeheer (€ 1.000,-) . Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.
Afronding I 1.000
Totaal 307.000

Programma 10. Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 1.656.000
Realisatie 2021 1.908.000
Verklaring van het saldo -252.000
Baten beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop / Aankoop diverse percelen I 60.000
Op deze post wordt het project illegaal grondgebruik verantwoord. Er zijn in 2021 diverse percelen verkocht, terwijl deze opbrengsten niet zijn begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 17.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden 77.000
Lasten beheer overige gebouwen en gronden
Kapitaallasten NIEGG I -496.000
In het verleden werd voor ruimtelijke plannen slechts de legesverordening toegepast, waarbij de gemeentelijke kosten vele malen hoger waren dan de leges. Sinds de grondexploitatiewet van 2008 kan gebruik worden gemaakt van de landelijke plankostenscan om berekeningen te kunnen maken van de te verwachten plankosten per bouwplan. Sinds de nota kostenverhaal in 2015 werden die kosten slechts opgenomen in een anterieure overeenkomst. Als een plan dan niet doorging dan waren alle gemeentelijke kosten voor niets gemaakt. Om die reden is enkele jaren geleden gestart met plankostenbrieven om in een eerder stadium kaders te stellen, een principebesluit te kunnen nemen en een deel van de plankosten overeen te kunnen komen.  In de afgelopen jaren heeft de bovenstaande werkwijze steeds meer gestalte gekregen. Er worden eerder projectnummers geopend en projectgroepleden worden eerder in de gelegenheid gesteld om op de juiste projecten uren te schrijven. Dit zorgt enerzijds voor behoorlijke besparingen in de exploitatie van de algemene dienst en anderzijds voor meer mogelijkheden om extra mensen aan te trekken of in te huren om de vele plannen ook te kunnen realiseren zolang alle kosten gedekt kunnen worden. De verbeterde werkwijze betekent echter ook een nieuw en extra risico. Jaarlijks zal namelijk beoordeeld moeten worden of de geactiveerde plankosten ook gedekt kunnen worden uit de te ontvangen bijdrage hiervoor van de initiatiefnemers. Bij plannen waarvoor dat niet mogelijk is, zal een afboeking van een deel van de geactiveerde plankosten nodig zijn.  Bij de beoordeling van het hierboven staande ontstaat het volgende overzicht:                                                                                                   Voorziening of                 Restant                                                                  Boekwaarde    afwaardering                    boekwaarde          motivatie De Jonkvrouw                                371.896,-            278.922,-                            92.974,-                   25% subsidiabel, oude anterieure overeenkomst Mierlo-oost                                      164.934,-            164.934,-                                         0,-                   gemeenteraad niet akkoord met project Tweka                                                     14.636,-               14.636,-                                         0,-                   project is afgerond Van Stipdonk                                      98.560,-               25.000,-                            73.560,-                   o.b.v. overeenkomst € 90.443,- te verhalen Hekelstraat                                         21.144,-                21.144,-                                        0,-                   project is afgerond Van Agt                                                  23.951,-                23.951,-                                        0,-                   project is afgerond Beneden Beekloop                          45.841,-               23.000,-                           22.841,-                   verkoopopbrengst Hazenwinkel                                       40.397,-               35.000,-                              5.397,-                    plankostenbrief € 12.600,- Voor het plan de Jonkvrouw zal dit jaar beoordeeld moeten worden of dekking van de afwaardering mogelijk is ten laste van bestaande kredieten en/of de subsidie. Hier ligt ook een koppeling met Stationsstraat 33. In 2022 zal duidelijkheid moeten ontstaan over afboeking of andere mogelijkheden van financiële dekking. Voorlopig wordt een voorziening getroffen ter grootte van het deel dat mogelijk niet door de subsidie gedekt kan worden of op Wooninc verhaald kan worden.  In de begroting was voor de post een bedrag van € 90.000,- geraamd.
Verhuur diverse percelen I -48.000
Normaliter worden de waterschapslasten verantwoord op de betreffende percelen c.q. posten. Dit jaar zijn het grootste deel van de waterschapslasten op de post geboekt en heeft de uiteindelijke verdeling niet plaatsgevonden. Hier waren deze kosten niet begroot, maar op de uiteindelijke posten is daardoor wel een overschot. Verder zijn er externe inhuurkosten gemaakt (€ 5.000,-).
Verkoop / Aankoop diverse percelen I -1.082.000
Op deze post wordt het project illegaal grondgebruik verantwoord. Dit project wordt uitgevoerd door een extern bureau en de kosten 2021 bedragen € 51.000,-. Verder is een perceel grond aangekocht i.h.k.v. een oplossing van een hoogteverschil op een locatie in Mierlo (€ 7.000,-). Beide posten waren niet geraamd. Hier staan wel de opbrengsten van € 60.000,- tegenover (zie hierboven). Daarnaast is de verliesvoorziening Bogardeind getroffen à € 1.031.000,-.
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) 6.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden -1.620.000
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur 0
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-) -20.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur -20.000
Baten en lasten ruimtelijke ordening
Ruimtelijke procedures I 28.000
De baten van vier ruimtelijke procedures bedragen € 28.000,-. Deze baten worden vooraf niet begroot, omdat we vooraf niet bekend zijn met voorgenomen initiatieven.
Storting bovenwijkse voorzieningen anterieure overeenkomsten I 143.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is door derden een afdracht van € 143.000,- ontvangen. Deze ontvangsten zijn gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen.
Storting leefbaarheidsfonds anterieure overeenkomsten