Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. 1.      In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.
2.      Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. 3.      Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. 4.      Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.
5. Het gemeentelijk rioleringsplan
6.      Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. 7.      De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.
8.      De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.
9.      De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben.
10.      Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.
11.    Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid 2016-2019 26 september 2016 2e kwartaal 2022
Omgevingsvisie 2020-2021   2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 6 november 2017 2022
Groenbeleidsplan 2014-2024 10 februari 2014 2024
Transitievisie Warmte 2021-2024 13 december 2021  
Beleidsvisie zon en wind 2021-2024 2 november 2021  
Speelruimteplan 2020-2024 28 oktober 2019 2024

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De ODZOB voerde voor ons de taken uit die tot het basistakenpakket behoren. Dit waren het beoordelen van de meldingen activiteitenbesluit die tot dit basistakenpakket behoren en het beoordelen van en adviseren over de Wabo vergunningen voor het onderdeel milieu. 

Daarnaast voerde de ODZOB verschillende verzoektaken voor ons uit. De belangrijkste verzoektaken waren het beoordelen van akoestische rapporten, het uitvoeren van akoestische onderzoeken, het opstellen van de regionale rapportage luchtkwaliteit en de begeleiding van de sanering wegverkeerslawaai.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 284 346 344 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.780 2.957 3.170 213
7.2 Riolering 2.227 2.246 2.161 -85
7.3 Afval 4.168 3.975 4.748 773
7.4 Milieubeheer 609 1.179 1.011 -168
Totaal Lasten 10.068 10.703 11.432 730
Baten
0.10 Mutaties reserves 38 39 21 -17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 53 83 58 -25
7.2 Riolering 4.029 4.029 3.972 -56
7.3 Afval 5.347 5.347 5.968 621
7.4 Milieubeheer 31 610 461 -149
Totaal Baten 9.499 10.108 10.481 373