Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder: Wethouder G.M.J. Jeucken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 1.   Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten.
2.   Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties.
3.   Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 4.   Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021   2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010  
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012  
Aanvullend lokaal openbaar vervoer N.v.t. 21 maart 2016  
Lokale bereikbaarheidsagenda     2022
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013  
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 10 december 2018  
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen 2019-2022 11 maart 2019 2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021 28 april 2021  

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

 

 

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.63 Parkeerbelasting 12 12 9 -3
2.1 Verkeer en vervoer 3.882 3.865 3.570 -295
2.2 Parkeren 188 188 146 -41
Totaal Lasten 4.081 4.064 3.725 -339
Baten
0.10 Mutaties reserves 135 130 159 28
0.63 Parkeerbelasting 398 391 317 -74
2.1 Verkeer en vervoer 194 204 219 14
Totaal Baten 727 726 694 -32