Bedrijfsvoering

Inleiding

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma’s. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger door:
 • een efficiënt werkende organisatie;
 • een zorgvuldig besluitvormingsproces;
 • een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
 • waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
 • de beschikbaarheid over gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

 

Coronavirus

Nu de coronacijfers er steeds beter uitzien, lijken we op weg naar weer een normale situatie. Eentje waarbij het zogenaamde ‘hybride werken’ het nieuwe normaal zal zijn. Dit betekent voor veel collega’s een aantal dagen vanuit thuis of locatie werken en op de andere dagen op kantoor. Gekozen is voor het principe: kies de locatie die bij het werk op dat moment past. Om het nieuwe normaal daadwerkelijk te ondersteunen is er voor de 4 Dommelvallei organisaties, na een gezamenlijke verkenning, een voorgenomen besluit genomen over een structurele investeringsregeling voor de thuiswerkplekken. Dit vanuit arbotechnisch oogpunt. Dit voorgenomen besluit wordt het tweede kwartaal van 2022 voor besluitvorming in procedure gebracht. Deze lokale regeling sluit aan op datgene wat al in de CAO is geregeld. 

   

Organisatieontwikkeling

De organisatie is en blijft in ontwikkeling. In 2018 is gestart met een traject van organisatie ontwikkeling. Een traject waarbij nadrukkelijk de verbinding is gemaakt tussen de Strategische visie “Geldrop-Mierlo, een plek met hart” en het kernakkoord van het college. Deze ontwikkelingen vroegen om een organisatie die daar op aan sluit, wat in 2020 middels een reorganisatie tot stand is gebracht, waarbinnen een herstructurering van het managent heeft plaatsgevonden. Het besef is gegroeid dat we als gemeente een andere rol hebben in de samenleving, waarbij we vaker als netwerkpartner en regisseur optreden en ons doel niet meer altijd in het centrum plaatsen van wat er in Geldrop-Mierlo gebeurd. Bovendien wordt van ons als gemeente verwacht dat we meer samenhang aanbrengen in beleidskeuzes en in de uitvoering.

Binnen deze ontwikkeling is de organisatie versterkt op het gebied van strategie en processen. Dit heeft geleid tot een aanpak om te komen tot een visie voor het dorp en een strategie voor de organisatie door met beleidslijnen te werken waarin beleidsvelden aan elkaar worden gekoppeld en door voor de opgaven in woonwijken, bedrijventerreinen, de centra, de natuurgebieden en het buitengebied samen met anderen een opgavegerichte aanpak te hanteren. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van het visiedocument.

Maar belangrijker is misschien nog wel dat we als organisatie en als individuele medewerkers een slag maken in cultuur, houding en gedrag enerzijds en in het ontwikkelen en verwerven van andere competenties anderzijds. In 2021 is het management van Geldrop-Mierlo gestart met een doorontwikkeling op de eigen houding en gedrag. Het management is ervan doordrongen dat eigen (voorbeeld)gedrag bepalend is voor het succes van de organisatie en de betrouwbaarheid die daarin wordt ervaren. Om een goed beeld te krijgen op het eigen gedrag en die van elkaar is gestart met het traject 'beweging op het eigen gedrag'. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Birkman methode, een zelfassessment instrument dat op gestructureerde wijze inzicht biedt in het gedrag, de interesses, behoeften en stressoren van mensen.

In 2021 is verder ingezet op het programma 'Met Focus Samenwerken', waarbij we ons richten op het verbeteren van de interne organisatie vanuit de overtuiging dat als we dat goed/beter op orde hebben we tot betere resultaten kunnen komen voor al onze klanten. Daarin hebben we en zijn we nog steeds stappen aan het zetten om beter in control te geraken. Om de werkdruk onder controle te krijgen en werkgeluk te creëren.  Zo werken we met een bestuurlijke planning en een concernplanning zodat we meer inzicht hebben in waar we met elkaar voor aan de lat staan, met elkaar daarover hebben afgesproken, we daar prioriteiten in kunnen stellen en beter op kunnen sturen. En van andere aard hebben we de afgelopen periode geanticipeerd op de veranderingen in de kijk op (hybride) werken. Er is meer vrijheid in waar je je werk doet. Vanuit eigenaarschap wordt van een ieder verwacht dat ze hun werkplek aansluiten op wat het beste is in relatie tot de werkzaamheden die er zijn. Waarbij onderlinge verbinding en integraalwerken voor iedereen een gezamenlijke opgaaf is.HRM-beleid
In het najaar van 2021 is het Strategisch HRM beleid 2022-2025 voor de 4 Dommelvallei organisaties opgeleverd, met als titel 'De medewerker als drijvende kracht van ontwikkeling'. Gemeentelijke organisaties hebben een bijzondere positie midden in een sterk veranderende maatschappij. Het werken in een gemeentelijke organisatie is voor zowel bestuur als medewerkers de laatste jaren erg veranderd. In de Dommelvallei organisaties vinden organisatie ontwikkeltrajecten plaats om aan te sluiten bij de (maatschappelijke) veranderingen. Uitgangspunt is dat de organisaties zo goed mogelijk antwoord willen geven op wensen en eisen van inwoners en andere belanghebbenden. Competente en gedreven medewerkers die voldoende autonoom zijn en ondersteuning ervaren bij wat ze doen, zijn de belangrijkste bron om het antwoord te geven op deze wensen en eisen. En daarmee doelen en ambities te realiseren en onderscheidend te zijn ten opzichte van andere (gemeentelijke) organisaties. 

De Dommelvallei organisaties staan voor twee uitdagingen:

 1. Een werkomgeving creëren waar mensen wíllen zijn in plaats van moeten zijn en waar zij energie krijgen: focus op werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.
 2. Meer dan ooit vernieuwen, kunnen veranderen om in de wereld van morgen nog meer waarde toe te voegen: focus op verandering en innovatie.


In het strategisch HRM beleid wordt een koppeling gelegd tussen de organisatieontwikkeling(en) en de wijze waarop P&O daarbij kan aansluiten en ondersteunen. Het plan past bij  de doelen en uitdagingen van de organisaties en geeft richting aan nieuwe HR ontwikkelingen. Het strategisch HRM beleid dient als input in het proces waarin management en P&O samen aan de slag gaan met de vertaling van de organisatiekoers naar een HR-strategie en jaarplan. Behoeftes in tijd, prioritering en eigenheid van de organisaties lopen uiteen. Daar waar deze elkaar raken wordt uniformiteit nagestreefd.

Het project HRD (Human Resources Development) is in 2021 afgerond en wordt in 2022 geïmplementeerd. Het resultaat van dit project is een HRD-tool voor het bepalen van “de gap” bij medewerkers of groepen medewerkers tussen gewenst en aanwezig niveau bij het realiseren van (organisatie)doelen, het uitvoeren van taken en bij competenties. Door actief te sturen en deze gap te verminderen, kunnen de (organisatie)doelen op een effectieve en efficiëntere manier worden bereikt.

Ook in 2021 is de projectgroep BRUIS actief geweest. BRUIS is een groep enthousiaste medewerkers die graag wil inspireren en stimuleren om zelf én samen met andere collega’s te werken aan een vitaal leven. De groep organiseert o.a. activiteiten zoals workshops en challenges, zetten leuke win-acties uit en geven Tips & Tricks om gezond te leven én te werken. In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft het management een opleiding energiemanagement gevolgd. Naast dat ze hebben geleerd hoe ze hun eigen energie kunnen aansturen hebben ze zicht gekregen op hoe ze dit in de organisatie breed uit kunnen zetten. Ze hebben hiermee de kennis in huis om medewerkers hierin effectief te coachen.

Hybride werken
Zie tekst onder Coronavirus.

Arbodienstverlening
We doorliepen een aanbestedingsprocedure voor de Dommelvallei-organisaties en het PlusTeam.
Dit heeft geleid tot het contracteren van een nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 2022.

Managed service provider
De dienstverlening voor de externe inhuur is opnieuw aanbesteed voor ruim 40 organisaties in Oost-Brabant. Het resultaat daarvan is dat de samenwerking met de huidige leverancier is gecontinueerd. Daarbij bedongen we scherpe(re) voorwaarden en een aantrekkelijkere prijsstelling.

E-HRM
Voor de gemeentelijke organisaties en Dienst Dommelvallei is een nieuw e-HRM-systeem ingekocht. In mei 2021 startte de implementatie. In januari 2022 is de nieuwe software in gebruik genomen. Enkele onderdelen, zoals de indiensttredingsmodule waren niet tijdig beschikbaar en worden in 2022 ingericht. Daarom kan het project nog niet worden afgesloten.

Wij onderschrijven het gedachtegoed van een inclusieve samenleving en vertaalden dat naar onze organisatie. We merkten echter dat de aard en inhoud van onze functies zich niet gemakkelijk lenen voor het vervullen door werknemers vanuit specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld garantiebanen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om ons imago als sociale werkgever concreet vorm te kunnen geven.  In 2021 konden we geen vacature op deze wijze invullen.

Verzuim
De dalende trend van het verzuim heeft zich in 2021 voortgezet. Vanuit een gedeelde visie op verzuim zijn leidinggevenden en medewerkers gedurende het jaar met elkaar in gesprek over werkvoorraad, werkdruk, inhoud van het werk, regelvrijheid binnen de functie, de balans tussen werk en privé etc. Belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de persoonlijke planningen voor medewerkers, die afgeleid zijn van de concernplanning. Door regelmatig de dialoog hierover te voeren worden tijdig signalen van disbalans herkent en aangepakt. Medewerkers en leidinggevenden staan samen aan de lat om tijdig zaken bespreekbaar te maken die van invloed zijn op het werk en mogelijkheden en oplossingen te onderzoeken om inzetbaar te blijven. Hierdoor ligt de nadruk veel meer op (het behoud van) duurzame inzetbaarheid in plaats van op de aanpak van verzuim. Vanuit het MT is er structurele aandacht voor het verloop van het verzuim op teamniveau, de wijze waarop leidinggevenden met medewerkers de (goede) gesprekken voeren en daarmee invulling geven aan de visie op verzuim.

In 2020 lag het verzuimcijfer voor alle gemeenten op 5,5%. Daar waar het verzuimpercentage in 2020 uitkwam op 7,33% is het jaar 2021 afgesloten met een gemiddeld verzuimpercentage van 5,51%. Een forse daling en ruimschoots onder de target (6,8%). Het verloop geeft over het jaar heen een consistent beeld. Landelijke ontwikkelingen, zoals het coronavirus, hebben met name in de eerste 3 kwartalen weinig effect gehad op de verzuimcijfers. Pas in het laatste kwartaal wordt een toename van het aantal verzuimmeldingen geconstateerd, in samenloop met de hoge besmettingscijfers. Ook andere kengetallen, zoals het nulverzuim en de meldingsfrequentie, laten een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

Informatievoorziening

Informatievoorziening: informatiebeleid en informatieplan
In het tweede kwartaal stelden het college en de raad het Informatiebeleid Dommelvallei vast. Het gezamenlijke informatiebeleid is de leidraad voor het jaarlijkse informatieplan: de lijst met uit te voeren projecten in dat jaar. In de eerste raadsinformatieavond, voor de 3 raden, keken we terug naar 2021 en keken op basis van het informatieplan naar 2022. Dit herhalen we jaarlijks.

Organisatie van de Informatievoorziening: meer balans tussen vraag en aanbod
In de eerste helft van 2021 constateerden we dat verschillende grote implementatieprojecten meer I&A-capaciteit vereisten dan voorzien. De uitvoering van de overige projecten kwam daardoor in gevaar. In onderling overleg tussen de platforms, vakafdelingen, en I&A-clusters, maakten we afspraken voor de uitvoering in 2021. Structureel liggen er meer wensen en ambities dan uitvoerbaar. We lanceerden de projectportfolioboard om tot een gezamenlijk gedragen Dommelvallei-brede prioritering van ambities te komen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
De Dommelvallei gemeenten zijn in afwachting van de oplevering van het landelijke DSO. De implementatie van de technische applicatie-infrastructuur die nodig is om hier op aan te sluiten is afgerond. De Dommelvallei-organisaties organiseerden gezamenlijk het beheer voor deze systemen. De vakafdelingen kunnen met ondersteuning van beheer zich verder voorbereiden op de implementatie van de omgevingswet(processen).

Datagedreven organisatie
Dienst Dommelvallei nam een datawarehouse, een centraal gegevensmagazijn in gebruik. Hierin verzamelen we samen, volgens de richtlijnen, steeds meer gegevens vanuit basisregistraties, processen en ketenpartners. Het vormt de basis voor het ontwikkelen van data-instrumenten die het werk van professionals in de uitvoering, beleidsmakers en managers ondersteunen.

Applicatiemanagement
Het merendeel van de applicaties voor de kern van de informatievoorziening is nu gelijk voor de 4 Dommelvallei-organisaties. Om de reeds ingeboekte besparingen uit het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering te realiseren is actief ingezet op het uitfaseren van oude software. De exploitatielasten van de totale applicatieportfolio zijn daardoor substantieel lager in 2022. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025 van Dienst Dommelvallei.

Project professionaliseren functioneel beheer
De colleges van de 3 Dommelvallei gemeenten zien voordeel bij het samen oppakken van de (professionalisering) van functioneel beheer en applicatiebeheer om kwetsbaarheid te verminderen en expertise te vergroten. Het project is in 2021 gestart en levert in 2022 een visie voor doorontwikkeling inclusief ontwikkelplan en een kosten-batenanalyse op.

Veilig inloggen en hybride werken (voorheen 2-factor-authenticatie en beheer mobiele apparaten) 
Met de implementatie van onder andere 2-factor-authenticatie en software om mobiele devices op afstand te beheren hebben we een veiligere werkomgeving die voldoet aan de beveiligingseisen. We stelden kaders voor hybride werken op. Hiermee bereiden we ons voor op de vervanging van de werkplekken en chromebooks in 2022.

Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: Telefonie-omgeving (voorheen GT Connect)
In het tweede kwartaal kozen we voor een eigen aanbesteding voor de telefonie-omgeving. Dit nadat de VNG eind 2020 de stekker uit de landelijke aanbesteding (GT-Connect) trok. De voorbereidingen zijn gestart. We nemen in 2022 de nieuwe telefonie-omgeving in gebruik.

Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: GT-Mobiel
De Dommelvallei-organisaties kozen ervoor om gezamenlijk deel te nemen aan de aanbesteding GT Mobiel 3. Dienst Dommelvallei heeft namens de Dommelvallei-organisaties de trekkende rol in het inkooptraject. Daarvoor hebben de 3 colleges in juni mandaat verleend aan Dienst Dommelvallei om namens het college deel te nemen aan het inkooptraject van GT Mobiel 3. Het inkooptraject loopt op schema. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 25 april 2022.

Digitale duurzaamheid
We werkten door aan de opbouw van het centrale digitale archief in het zaaksysteem. Met een centraal digitaal archief vergroten we de vindbaarheid en de beheersbaarheid. We koppelden de nieuwe systemen voor burgerzaken en VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) zodat documenten automatisch in het zaaksysteem worden gearchiveerd. Daarnaast hebben we de historie uit het voormalige zaaksysteem geconverteerd naar het nieuwe zaaksysteem.
We werken aan het digitaliseringsproject bouw- en milieuvergunningen. Dit is een meerjarig digitaliseringstraject gestart in 2020 waarbij permanent te bewaren analoge documenten worden vervangen door digitale kopieën. Later ontsluiten we deze documenten in het zaaksysteem.

Informatiebeveiliging en Privacy

Aanschaf ISMS en PMS
In 2021 heeft Dienst Dommelvallei een Information Security Management System (ISMS) en Privacy Management System (PMS) aangeschaft en een start gemaakt met de inrichting en implementatie daarvan. Met behulp van dit ISMS en PMS kunnen we informatiebeveiliging en gegevensbescherming op een gestructureerde en structurele manier borgen in de P&C-cyclus. Het gaat de organisatie helpen om zichzelf continue en volgens het PDCA-model cyclisch te verbeteren. 
Ons ISMS ondersteunt en zorgt ervoor dat er een gestructureerde manier is om informatiebeveiliging te beheren. Het biedt overzicht, bewijs en zekerheid waar we hebben voldaan aan de normvereisten. En het verbeteren van de governance van informatiebeveiliging.
In het PMS kunnen wij daarnaast op een georganiseerde manier het verwerkingenregister, de verwerkers met verwerkersovereenkomsten, datalekken, inzageverzoeken en Data Protection Impact Assessments (DPIA’s/privacyrisicoanalyses) vastleggen. Deze informatie is noodzakelijk voor de privacyboekhouding van de gemeente.

BIO Top10
Belangrijke maatregelen als multi-factor authenticatie en het bewaken van applicaties en devices waarmee in onze omgeving wordt gewerkt zijn ingevoerd. Cyber Incident managementbeleid is vastgesteld om ons te ondersteunen bij incidenten. De voortgang wordt besproken in het portefeuillehoudersoverleg informatieveiligheid.

Bewustwording
Dit jaar hebben we vanwege de toegenomen dreiging op ons intranet veel aandacht besteed aan het herkennen en melden van phishingmails. Daarnaast heeft het Privacyteam een plan van aanpak Bewustwordingscampagne Privacy en Informatieveiligheid opgesteld. We hebben daarvoor in de organisatie de behoeften opgehaald, de relevante onderwerpen en prioriteiten geïdentificeerd en vervolgens draagvlak, betrokkenheid en budget gezocht. In 2022 starten we met de bewustwordingscampagne.
Aanvullend daarop zijn presentaties gegeven over gegevensbescherming in het algemeen of over specifieke onderwerpen. Ook vinden er introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers plaats. Door het toegenomen aantal vragen zien de privacybeheerders en de Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) dat het bewustzijn groeit.

Verwerkingenregister
In het verwerkingenregister staan alle verwerkingen van persoonsgegevens die in de gemeente plaatsvinden. De gemeente is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht om zo’n verwerkingenregister bij te houden. In 2021 is het register van de gemeente Geldrop-Mierlo geactualiseerd. In 2022 zetten we het bijgewerkte register over in ons PMS, waarmee we de verwerkingen op een meer gestructureerde manier bij kunnen houden.

Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)
Een DPIA is een risicoanalyse, waarin we beoordelen wat het effect van een beoogde verwerking is op de bescherming van persoonsgegevens. We hebben dit jaar opnieuw een aantal DPIA’s uitgevoerd. Waar mogelijk doen we dat voor de Dommelvallei-organisaties gezamenlijk. Uitgevoerde DPIA’s dit jaar zijn onder andere: 

 • DPIA voor de nieuw aangeschafte software voor het Sociaal Domein
 • DPIA’s voor de Gegevensmakelaar, het Datawarehouse en iNzicht
 • DPIA voor de nieuwe applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • DPIA voor de inzet van bodycams
 • DPIA Armoedemonitor
 • DPIA Live stream raadsvergaderingen

Verwerkersovereenkomsten
Waar nodig sluiten we met onze samenwerkingspartners verwerkersovereenkomsten af. Bij nieuwe aanbestedingen hebben we dit standaard als onderdeel in het aanbestedingstraject meegenomen, zoals bij de aanbesteding voor de nieuwe software voor het Sociaal Domein en de nieuwe Burgerzakenapplicatie. In 2021 zijn er in Geldrop-Mierlo relatief veel nieuwe verwerkersovereenkomsten afgesloten. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van een Woonzorganalyse en met het Energiehuis Slim Wonen. Maar ook een vernieuwde verwerkersovereenkomst met Senzer. Waar we ontbrekende verwerkersovereenkomsten signaleerden, sloten we die alsnog af.

Zaaksysteem Djuma
Privacybeheerders en Functionarissen Gegevensbescherming zijn met de medewerkers in gesprek gegaan over de inrichting van het zaaksysteem. Op basis van die gesprekken is, gezien de informatie die daarin vastgelegd wordt, besloten om bepaalde zaaktypes nog maar voor een beperkte groep mensen beschikbaar te maken.

Datalekken
In 2021 zijn er binnen de gemeente Geldrop-Mierlo bij de privacybeheerder en FG's 9 datalekken gemeld. 2 daarvan hebben we gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 4 gevallen is de betrokkene op de hoogte gesteld van het datalek. Soms melden ook de betrokkenen zelf het datalek bij ons.
Een melding bij de AP betekent niet ook automatisch een melding bij de betrokkenen en andersom. Of we een datalek melden bij de AP en/of de betrokkenen is altijd een individuele afweging. Dit is afhankelijk van het privacyrisico voor de betrokkenen. De FG's en de privacybeheerder stemmen in overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris af welke datalekken bij wie gemeld worden.
De datalekken zijn in vrijwel alle gevallen het gevolg van een incidentele menselijke fout. Meestal gaat het om een mail die per abuis is verstuurd naar een verkeerde ontvanger. We wijzen medewerkers erop om de juistheid van het mailadres goed te controleren. Omdat de mens hierin de zwakste schakel is en blijft, nemen wij dit thema continu mee in onze bewustwordingscampagne. Daarnaast gaan we in 2022 een beveiligde mailoplossing aanschaffen, waarmee de medewerkers gegevens beveiligd kunnen versturen.

Inzageverzoeken
In 2021 is in Geldrop-Mierlo het aantal inzageverzoeken op grond van de AVG toegenomen ten opzichte van de vorige jaren. In de maand november en december bijvoorbeeld zijn er 4 verzoeken om inzage geweest. Hieruit blijkt dat niet alleen de medewerkers zich steeds meer bewust zijn van hun plichten als het gaat om privacy. Maar ook de inwoners zijn meer en meer op de hoogte van de rechten die de AVG ze biedt.

Beveiligingsincidenten
In 2021 zijn er in de vier Dommelvallei-organisaties 73 beveiligingsincidenten (exclusief datalekken) gemeld bij de CISO, waarvan 67 phishing/spam meldingen. Verder waren er een aantal systeem gerelateerde incidenten, bijvoorbeeld bij de inrichting van de nieuwe mailomgeving.

Control

Verbijzonderde interne controle
De wetgeving over de rechtmatigheidsverantwoording door het college vanaf het boekjaar 2021 is uitgesteld naar het boekjaar 2022. Hoe daar exact inhoud aan gegeven wordt is op dit moment nog onduidelijk. 
We hebben samen met Dienst Dommelvallei hierop in 2021, zo ver als mogelijk, geanticipeerd door het control framework daarop aan te passen.

Aanbesteding accountant
De accountancydiensten zijn begin 2021 opnieuw aanbesteed. De nieuwe accountant is op 1 juli 2021 gestart met zijn (voorbereidende) werkzaamheden.

Facilitaire zaken

In 2021 is het gemeentehuis verder ingericht met wandframes, waarop sfeerbeelden staan afgebeeld van mooie plekjes in Geldrop-Mierlo. Daarnaast zijn er extra raadstafels (inclusief microfoonpanelen) besteld, omdat de gemeenteraad - in verband met het bereiken van de 40.000ste inwoner in Geldrop-Mierlo - na de verkiezingen met twee zetels wordt uitgebreid.  
Verder is in het afgelopen jaar het bedrijfsnoodplan geactualiseerd en vastgesteld. Dit plan dient als draaiboek bij calamiteiten, is van belang voor de veiligheid op de werkplek en draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering.

 

Actieplan MVI

De looptijd van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is met een jaar verlengd tot en met eind 2021.
De gemeente heeft middels uitvoering van het Actieplan haar inkopen en aanbestedingen verder verduurzaamd en daarmee de volgende doelstellingen gerealiseerd in 2021:

 • De gemeente zal in de periode 2019-2020 ten minste 1 circulaire inkoop realiseren om ervaring hiermee op te doen: deze doelstelling is eerder behaald, in 2021 was circulariteit onderdeel van de aanbesteding van print- en kopieerpapier, verkeers- en straatnaamborden, reconstructie Dwarsstraat, de levering en het onderhoud van sportmaterialen en toestellen.
 • De gemeente streeft naar CO2 reductie bij haar in te kopen producten en diensten jaarlijks bij tenminste 4 aanbestedingen: geluidssanering,  print- en kopieerpapier, vervangen openbare verlichting, verkeers- en straatnaamborden, de levering en het onderhoud van sportmaterialen en toestellen.
 • De gemeente streeft ernaar jaarlijks tenminste 2 aanbestedingen op basis van levenscycluskosten (total cost of ownership) te doen: vervangen openbare verlichting, Managed Service Provider (dienstverlener externe inhuur).
 • De gemeente heeft social return voorwaarden gesteld in 6 aanbestedingen: Vernieuwing burgerzakenapplicatie dommelvallei gemeenten, hulp bij het huishouden, taaltraining voor arbeidsmarktregio Peel, Managed Service Provider (dienstverlener externe inhuur), software sociaal domein, upgrading en vervanging van speelplekken (speeltoestellen).

Kengetallen

(peildatum: 31-12-2021)


Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

Fulltime Parttime Totaal
Mannen 87 23 110
Vrouwen 20 116 136
Totaal 107 139 246
Verhouding man / vrouw 2021: 44,7% / 55,3%
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2020: 47% / 53%* *bron: personeelsmonitor

Formatie

Afdeling Factor Peildatum 31-12-2021
Staf fte 4,00
Ruimte fte 83,20
Dienstverlening fte 55,45
Samenleving fte 65,12
Totale formatie fte 207,77

Gemiddelde leeftijd

2021 2020
Mannen 50,3 51,5
Vrouwen 46,8 46,6
Totaal 48,5 49,0
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2020: 47,7 jaar* *bron: personeelsmonitor

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

2021 2020
Verzuimpercentage 5,51 7,33
Gemiddelde duur (dagen) 19,76 20,51
Verzuimfrequentie 0,79 0,96
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2020: 5,5* *bron: personeelsmonitor