Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene opmerking "primaire begroting":

In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2021 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2021. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2021-2024 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2021.

Het begrote negatieve resultaat is verrekend met de algemene reserve via de 1e begrotingswijziging 2021. Vandaar dat het saldo van het geraamde resultaat hieronder gepresenteerd wordt als -82 in plaats van 0. 

Programma's

 

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 4.643 665 -3.978 5.072 678 -4.394 4.705 661 -4.044
Programma 2. Economie en vastgoed 898 511 -387 942 511 -431 926 657 -269
Programma 3. Veiligheid en handhaving 2.033 68 -1.965 2.081 68 -2.013 2.107 95 -2.012
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 3.940 511 -3.429 4.032 511 -3.521 3.749 577 -3.172
Programma 5. Werk en inkomen 18.195 9.791 -8.404 20.048 11.216 -8.832 16.628 9.900 -6.728
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 16.444 1.386 -15.058 16.725 1.407 -15.318 16.208 1.345 -14.864
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 16.284 965 -15.319 16.945 965 -15.980 17.435 1.159 -16.275
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.784 9.460 -324 10.357 10.069 -287 11.089 10.460 -629
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 4.081 592 -3.489 4.064 595 -3.469 3.725 535 -3.190
Programma 10. Bouwen en wonen 24.042 22.945 -1.097 24.041 22.968 -1.072 9.177 6.480 -2.697

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene uitkering 0 59.245 59.245 0 62.748 62.748 0 61.760 61.760
Dividenden 0 42 42 0 80 80 0 55 55
Lokale heffingen 611 6.326 5.715 658 6.324 5.667 664 6.369 5.705
Overige algemene dekkingsmiddelen -12 0 12 -2 0 2 -3 194 197
Treasury 318 301 -16 187 171 -16 792 250 -542

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onvoorzien 1.138 0 -1.138 586 0 -586 347 37 -309
Overhead 11.826 439 -11.387 11.645 439 -11.206 12.087 520 -11.567
Vennootschapsbelasting 100 0 -100 100 0 -100 -10 0 10

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 114.327 113.247 -1.080 117.480 118.750 1.270 99.626 101.054 1.428

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties programma 1 0 0 0 0 45 45 0 69 69
Mutaties programma 2 15 336 321 15 352 337 30 180 150
Mutaties programma 5 0 0 0 77 0 -77 272 0 -272
Mutaties programma 6 0 0 0 0 -7 -7 0 0 0
Mutaties programma 7 1.034 63 -971 1.034 19 -1.015 1.034 247 -787
Mutaties programma 8 284 38 -245 346 39 -307 344 21 -323
Mutaties programma 9 0 135 135 0 130 130 0 159 159
Mutaties programma 10 0 0 0 1.031 448 -583 365 1.154 789
Mutaties programma 11 6 1.764 1.758 5.190 5.397 207 5.348 4.797 -551

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Resultaat 115.665 115.582 -82 125.173 125.173 0 107.019 107.681 661