Resultaatbestemming

De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt: 

Resultaat jaarrekening 2021 Bedrag
1. Resultaat algemene dienst 479.267
Restantbudget duurzaamheidsbeleid storten in de reserve Duurzaamheid -62.000
Restantbudget ruimtelijke ordening / opleidingskosten storten in de reserve Omgevingswet -69.000
Overige resultaat algemene dienst storten in de algemene reserve -348.267
2. Resultaat grondexploitaties 182.093
Tussentijdse winstnemingen storten in de reserve Tussentijdse winstnemingen -182.093
Totaal resultaat 661.360
3. Op basis van de verkopen 2021 verschillende stortingen in diverse fondsen kostenverhaal t.l.v. reserve tussentijdse winstnemingen: -670.453
a. Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen 314.340
b. Storting in Leefbaarheidsfonds 173.970
c. Storting in reserve Herstructurering Woongebieden 86.985
d. Storting in reserve Herstructurering Bedrijventerreinen 4.670
e. Storting in reserve Investering Ruimtelijke Ontwikkeling 90.488
4a. Saldo reserve Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 naar algemene reserve grondexploitaties / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten -456.840
4b. Saldo reserve bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 naar algemene reserve grondexploitaties / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten 456.840
5. Dotatie verliesvoorziening Spoorzone / Jonkvrouw ten laste van de algemene reserve grondexploitaties 278.922
6. Afwaardering van de geactiveerde plankosten ten laste van de algemene reserve grondexploitaties 307.665
7. Dotatie verliesvoorziening Bogardeind ten laste van de algemene reserve grondexploitaties en de reserve herstructurering woongebieden 1.030.713