Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2021 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2022. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Krediet Omschrijving krediet Jaar krediet- votering Lasten Baten Saldo Begroting Realisatie tot en met 2020 Realisatie 2021 Verschil begroting en realisatie Verplichting totaal Restant - = negatief + = positief Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
71401055 Samen Werkt! 2011 Lasten 20.562 17.198 1.077 2.287 0 2.287 Project wordt afgesloten, het saldo valt vrij.
Dekking vrz. -20.562 -17.198 -1.077 -2.287 0 -2.287
Saldo 0 0 0 0 0 0
73109000 Villagemarketing - Jaarschijf 2018 2018 Lasten 35.000 0 16.720 18.280 18.280 0 In de dienstverleningsovereenkomst die de Stichting Villagemarketing heeft met het college van B&W staat dat de Stichting Jaarlijks een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan worden de speerpunten en activiteiten voor het komende jaar toegelicht. Elk jaar wordt er in de gemeenteraad door de voorzitter van Stichting Villagemarketing een presentatie gegeven over de resultaten van dat afgelopen jaar. Tevens wordt er een doorkijk gegeven naar de geplande activiteiten van het komende jaar. De Stichting Villagemarketing heeft door COVID 19 zichzelf in 2021 weer niet zo kunnen laten zien als dat zij gehoopt had. Evenementen zijn er in het afgelopen jaar nauwelijks geweest waardoor alle activiteiten met betrekking tot het positioneren van evenementen niet heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld het evenement de wollige winterweken heeft weer online plaats gevonden. Juist door de coronacrisis heeft de Stichting de gemeente geholpen met de campagne Koop Lokaal om de lokale ondernemers te ondersteunen en te promoten. Naast deze acties heeft de Stichting de nieuwe digitale website verbetert en zijn ze aangesloten bij de digitale portal van de regio Eindhoven. Geldrop-Mierlo is dus met alle recreatieve en toeristische highlights beter vindbaar en zichtbaar zijn. Daarbij is ook fysiek een regioradar geplaatst tussen Geldrop en Mierlo om fietsers en voorbijgangers de recreatieve en toeristische highlights vindbaar te maken. In 2021 heeft de Stichting op 5 plekken vlaggenmasten geplaatst. Inwoners moeten trots zijn op hun eigen omgeving. Evenzo heeft de Stichting mee geholpen bij de opstelling van het Economisch beleid. Nog steeds is er de wens om een Brandstore te openen. Verder pakt de Stichting een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het centrum van Geldrop en de uitwerking van het nieuwe Economisch beleid, en gaan ze zich de komende tijd richten op het zichtbaar maken van alle monumenten (met name de monumenten met een textielverleden).
73109100 Villagemarketing - Jaarschijf 2019 2019 Lasten 35.000 0 0 35.000 35.000 0 Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70046 Villagemarketing - Jaarschijf 2020 2020 Lasten 35.000 1.730 152 33.118 33.118 0 Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70047 Villagemarketing - Jaarschijf 2021 2021 Lasten 35.000 0 0 35.000 35.000 0 Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70024 Gevelverbetering centrum Geldrop 2016 Lasten 360.000 167.784 4.844 187.372 187.372 0 De uitvoering is afhankelijk van de aanvragen die worden gedaan. Het project loopt minimaal door tot en met 2022.
,
70142 Renov kantine en kleedaccomm Hockey Club Mierlo 2021 Lasten 400.000 0 -53.858 453.858 453.858 0 Project wordt nog niet uitgevoerd, hangt samen met de structuurvisie Oudven. Wordt uitgesteld.
70077 Aanpassen waterrad Hofdael 2020 Lasten 75.000 8.886 2.417 63.697 63.697 0 Het krediet is in 2020 beschikbaar gesteld en komt ten laste van het GRP. De uitvoering is in 2021 opgestart en loopt door in 2022.
Waarvan dekking vanuit GRP Dekking GRP -75.000 -8.886 -2.417 -63.697 -63.697 0
70076 Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo 2020 Lasten 76.064 76.064 0 0 0 0 De restauratiewerkzaamheden zijn in 2020 opgestart en in 2021 afgerond. De aannemer heeft een termijn dubbel gefactureerd en moet in 2022 nog retour komen.
731041 Onderzoek en realisatie podium 2014 Lasten 105.781 103.064 0 2.717 2.717 0 Het podium is eind 2019 geleverd. In 2020 zou de definitieve subsidie worden vastgesteld en het project financieel worden afgerond. Helaas is dit nog altijd niet het geval. Vanwege de corona crisis is het podium enkel opgeslagen en geheel nog niet gebruikt. Ook zijn er nog niet opgeloste logistieke problemen die aandacht vragen. Pas wanneer sprake is van daadwerkelijk gebruik kunnen we zien of alles volledig is en functioneert zoals gewenst. We hopen dit in 2022 te kunnen afronden.
Dekking res. -105.781 -103.064 0 -2.717 -2.717 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
70141 Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree 2017 Lasten 415.000 23.519 0 391.481 391.481 0 Ontwerp is gereed. De wens van de stichting was dit tegelijkertijd met de zaal aan te besteden. Momenteel zijn door de gemeenteraad de investeringskredieten Hofdael op hold gezet.
70134 Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark 2016 Lasten 12.500 0 0 12.500 12.500 0 De huidige beregeningsinstallatie voldoet nog aan de eisen. Investering wordt opgeschort naar 2022.
70085/ 70128/ 70129/ 70130 Vervanging diverse sporttoestellen en mat sporthal De weijer 2019 2018 Lasten 35.000 16.950 15.052 2.998 2.998 0 Betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen. Voor 2021 zijn er enkele vervangingen gepland deze worden verwerkt op de kredieten. Hiervoor is bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 voorgesteld om kredieten 70085 en 70130 samen te voegen en 70128 en 70129 samen te voegen. Dit is vanwege administratieve redenen niet mogelijk.
70027/ 70028 Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering 2018 Lasten 100.000 2.602 13.599 83.799 83.799 0 Betreft een vervangingsinvestering die na keuring is gepland voor 2019 (€ 100.000,-). De middelen uit 2019 worden ingezet voor het realiseren van een padelbaan in 2022. Dit betekent dat er een banenblok zal vervallen.
70135/ 70137/ 70138 Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven 2019 Lasten 275.000 0 0 275.000 275.000 0 Vervanging zal naar verwachting op zijn vroegst pas in 2025/2026 nodig zijn.
70087 Vervangen toplagen kunstgrasvelden 2020 2018 lasten 812.961 730.047 0 82.914 82.914 0 Alle vervangen zijn gerealiseerd behalve voor één veld op krediet 70087.
70133 Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De kievit 2018 Lasten 12.500 0 0 12.500 12.500 0 Deze activiteit wordt doorgeschoven naar 2022.
70078/ 70079 Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen 2020 Lasten 120.000 0 0 120.000 120.000 0 Activiteit wordt doorgeschoven, vindt pas plaats als het nodig is. Voor nu is het niet aan de orde om deze te vervangen.
70080 Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael 2020 Lasten 350.000 0 0 350.000 350.000 0 Het investeringskrediet is door de raad op hold gezet in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de aangestelde procesmanager.
70143 Sanering Windroos 2016 Lasten 221.583 0 0 221.583 221.583 0 Deze werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid voor kinderen en leerkrachten, wordt gewacht op een natuurlijk moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Een en ander zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met het vervangen van het gedeelte van het dak waar sprake is van de losliggende asbest-deeltjes. De sanering van de Windroos wordt meegenomen met het opstellen van het nieuwe IHP (gereed juni 2021). Daarna wordt pas besloten wanneer dit uitgevoerd gaat worden.
70032 Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal Beneden Beekloop 2018 Lasten 6.622.967 10.501 14.097 6.598.369 6.598.369 0 Voor 2020 zijn enkel uren doorbelast aan het project en zijn er nog geen middelen uitgegeven voor de nieuwbouw van de basisscholen in de wijk Skandia. Dit omdat het project nog in de voorbereidingsfase zit. Momenteel wordt met de afdeling RO gesproken over de locatie van de school en de randvoorwaarden die aan het gebouw worden gesteld zoals de bouwhoogte. Zodra dit bekend is kan gestart worden met het ontwerpproces. Het krediet voor het jaar 2020 is verhoogd met € 226.697- als gevolg van de verhoging normhuisvesting 2020.
70002 Strabrecht 2016 Lasten 19.279.332 18.011.112 -26.722 1.294.942 867.012 427.930 Het laatste termijn bedrag aan het SC is uitbetaald in 2020 en het gebouw is op 23 juli 2020 opgeleverd waarbij de kosten van de nieuwbouw binnen het beschikbare krediet zijn gebleven. De eigen bijdrage van het Strabrecht College á € 1.300.000 wordt vanaf 2021 in jaarlijkse termijnen van € 130.000 in 10 jaar terug betaald. Er moet nog een definitieve afrekening plaatsvinden waardoor dit krediet mee gaat naar 2022. De openbare ruimte rondom de school zal ook nog worden ingericht.
Eigen bijdrage Strabrecht -1.300.000 -1.300.000 0 0 0 0 Onderzocht wordt of twee gymlokalen opnieuw gebouwd kunnen worden (nieuwbouw) met een bijdrage van de gemeente. Hiervoor volgt eventueel een apart Raadsvoorstel en zal desgewenst een apart krediet worden aangevraagd.
Saldo 17.979.332 16.711.112 -26.722 1.294.942 867.012 427.930
757001 Speelvoorziening Gulbergen 2019 Lasten 15.000 4.560 11.717 -1.277 0 -1.277 Speelvoorziening Fietsbrug Gulbergen is inmiddels geplaatst. Er wordt nog een regiowijzer toegevoegd aan deze speel en rustplek. De regiowijzer wijst bezoekers op wat er zoal in Geldrop-Mierlo, Nuenen, Helmond en Eindhoven te doen is. Bezoekers staan daar op een recreatief kruispunt waar ze kunnen uitrusten, spelen en zich oriënteren op een verder verblijf.
70083 Fietsstraat Zomerland 2020 Lasten 130.000 9.623 120.630 -253 0 -253 Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021. Afronding in 2022.
70074 Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020 2020 Lasten 175.000 49.495 128.201 -2.696 0 -2.696 Het project is gereed en kan worden afgesloten.
70179 Vervangingen speelvoorzieningen 2021 2021 Lasten 183.750 0 112.467 71.283 71.283 0 Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en 2022.
Waarvan dekking vanuit reserve recreatie en toerisme Dekking R&T -183.750 0 -112.467 -71.283 -71.283 0
77230200 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2018 lasten 100.000 45.055 4.802 50.143 50.143 0 De gemeentelijke gebouwen beschikken inmiddels over maatwerkadviezen. Wij gaan nu aan de hand van deze adviezen een strategische visie voor het verduurzamen van onze gebouwen opstellen. We maken hiervoor een prioritering en een planning. De werkzaamheden met een hoge prioriteit zullen zo snel mogelijk ingepland worden. Hiervoor wordt dit budget ingezet. Daar waar verduurzaming op een natuurlijk moment geadviseerd wordt, zullen de werkzaamheden in het Meerjaren onderhoudsplan opgenomen worden.
70042 Onderzoeksbudget Energietransitie 2019 lasten 50.000 10.085 20.983 18.932 18.932 0 Eind 2021 is de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) vastgesteld door de raad. In de RES wordt een regionale strategie uitgewerkt voor grootschalige opwek duurzame energie, energiebesparing en de warmtetransitie. Met name voor de warmtetransitie (en in mindere mate voor energiebesparing) is nog nader onderzoek nodig voor de lokale uitwerking van deze regionale strategie. Onze lokale strategie voor de warmtetransitie is uitgewerkt in de Transitievisie Warmte. In 2021 hebben we een deel van dit budget ingezet om tot deze visie te komen. Het resterende budget zullen wij in 2022 inzetten om voor twee buurten op wijkniveau verder uit te werken hoe zij op termijn aardgasvrij kunnen worden. Daarnaast zetten we het budget in om te onderzoeken wat nodig is voor een gemeentebrede aanpak voor het stimuleren van isolatie en energiebesparing.
70068 Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2020 2020 lasten 45.000 507 2.930 41.563 41.563 0 Eind 2021 is de Transitievisie warmte vastgesteld. In 2021 hebben we een deel van dit budget ingezet om tot deze visie te komen. In deze visie zijn twee kansrijke buurten aangewezen. Met de inwoners van deze buurten gaan we een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) opstellen. In deze WUP’s gaan we onderzoeken hoe de gebouwen in deze twee buurten van verwarmen met aardgas over kunnen gaan op een duurzaam verwarmingsalternatief. Hiervoor gaan we samen met de bewoners van deze buurten onderzoeken wat technisch mogelijk is in deze wijken, wat inwoners nodig hebben om duurzaam te kunnen verwarmen en hoe de gemeente inwoners bij deze opgave kan faciliteren. Het resterende budget gaan we in 2022 hiervoor inzetten.
70122 Riolering Wilhelminastraat 2019 Lasten 332.428 235.581 224.546 -127.699 0 -127.699 De oplevering heeft plaatsgevonden in 2021. De projectkosten vallen hoger uit dan verwacht. De voornaamste reden voor het verschil zijn de interne uren, die aan het project worden toegerekend. Project kan worden afgesloten
70160 Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten) 2017-19 Lasten 557.077 253.667 3.991 299.418 299.418 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70012 Riolering Nuenenseweg 2017 Lasten 224.488 978 0 223.510 223.510 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70052 Riolering Reigerstraat 2020 Lasten 94.181 0 0 94.181 94.181 0 Realisatie vindt plaats in 2022.
70053 Riolering Roerdomphof 2020 Lasten 62.570 0 0 62.570 62.570 0 In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022.
70056 Riolering Troubadourstraat 2020 Lasten 89.232 0 0 89.232 89.232 0 In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022.
70057 Riolering Twijnstraat 2020 Lasten 27.208 0 0 27.208 27.208 0 In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.
70062 Riolering bestrijding wateroverlast 2020 Lasten 150.000 134.060 643 15.297 15.297 0 In het najaar 2020 is samen met bewoners een pakket maatregelen ontwikkeld ter bestrijding van de regenwateroverlast. Afronding van dit project vindt plaats in 2021 of begin 2022.
70063 Riolering vervangen 2 duikers Mierloseweg 2020 Lasten 52.009 0 11.750 40.259 40.259 0 De uitvoering vindt plaats in 2022.
70064 Vervanging riolering Dwarsstraat 2020 Lasten 431.233 16.190 30.533 384.510 384.510 0 De uitvoering vindt plaats in 2022.
70109 Riolering Vogelpoelstraat 2020 Lasten 163.152 0 0 163.152 163.152 0 Er wordt bekeken of tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden ook een reconstructie van de weg moet plaatsvinden. Dit is een uitvloeisel van het Wijkontwikkelplan Braakhuizen zuid.
70144 Riolering Wielewaal 2021 Lasten 22.528 0 0 22.528 22.528 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70145 Riolering Achter de kerk 2021 Lasten 25.070 0 0 25.070 25.070 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70146 Riolering Dolik 2021 Lasten 35.021 0 0 35.021 35.021 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70147 Riolering Eppe 2021 Lasten 35.663 0 0 35.663 35.663 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70148 Riolering Evene 2021 Lasten 35.695 0 0 35.695 35.695 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70149 Riolering Look 2021 Lasten 48.092 0 0 48.092 48.092 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70151 Riolering Heibeekstraat 2021 Lasten 84.334 0 0 84.334 84.334 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70153 Riolering Maluwe 2021 Lasten 95.042 0 0 95.042 95.042 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70154 Riolering Hekelstraat 2021 Lasten 99.339 0 0 99.339 99.339 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70156 Riolering Volderstraat 2021 Lasten 113.602 0 0 113.602 113.602 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70157 Riolering Mierloseweg 2021 Lasten 128.626 0 0 128.626 128.626 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70158 Riolering Vesperstraat 2021 Lasten 159.401 0 0 159.401 159.401 0 Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70181 Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 grp 2021 Lasten 100.000 0 139.106 -39.106 0 -39.106 Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2021. De overschrijding worden voornamelijk veroorzaakt door de toerekening van overhead. Het tekort mag worden toegerekend aan projectnummer 70187.Project afsluiten
70182 Riolering electro-mechanisch jaarschijf 2021 2021 Lasten 206.841 0 178.848 27.993 0 27.993 Project afsluiten en het restant krediet overhevelen naar het nieuwe jaarschijf 2022.
70187 Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 aanvullende maatregelen 2021 Lasten 534.000 0 318.507 215.493 0 215.493 Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en 2022. Wij hebben met succes een beroep gedaan op een subsidieregeling van het waterschap. We ontvangen (bijna) € 34.000,- voor de aanleg van een regenwaterbergingskelder in de Parallelweg te Geldrop. Project mag worden afgesloten en het restant krediet mag worden overgeheveld naar het nieuwe jaarschijf 2022.
Baten -34.000 0 -107.875 73.875 0 73.875
Saldo 500.000 0 210.632 289.368 0 289.368
70207 Rioolvervanging Witte de Withstraat 2021 lasten 60.000 0 57.572 0 0 2.428 Project is gereed en kan worden afgesloten.
70217 Riolering Tournooiveld 2021 Lasten 381.000 0 0 381.000 381.000 0 Realisatie vindt plaats in 2022.
70123 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017 2017 Lasten 83.220 31.844 14.140 37.236 37.236 0 Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. Omdat de gemeenten eigenaar zijn van de grond waarin de containers worden geplaatst, en de gemeenten via natrekking automatisch eigenaar worden van de betonnen bakken, is in het verleden afgesproken dat de gemeenten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Cure zorgt voor de aanschaf, plaatsing, onderhoud en vervanging van de stalen containers die in deze betonnen bakken geplaatst worden. Het geldt voor alle ondergrondse containers (restafval, papier, glas en textiel). De uitvoering ervan is gestart en loopt door in de komende jaren.
70124 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018 2018 Lasten 78.840 0 0 78.840 78.840 0 Zie "Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017".
70089 Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 2019 Lasten 607.000 21.829 28.449 556.722 556.722 0 Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in voorjaar 2022.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 607.000 21.829 28.449 556.722 556.722 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -303.500 -10.914 -14.225 -278.361 -278.361 0
70004 Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat 2018 Lasten 900.000 6.687 86.282 807.031 807.031 0 De uitvoering vindt plaats in 2022.
70005 Reconstructie Ganseboom 2018 Lasten 100.000 0 0 100.000 100.000 0 Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. Wanneer de uitvoering plaatsvindt is nog niet bekend, later in het jaar is hier meer duidelijkheid over.
70035 Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2021 2021 Lasten 115.412 0 642 114.770 114.770 0 In de regio lopen hier nog gesprekken over.
70090 Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 2019 en 2020 en 2021 Lasten 4.200.619 122.466 1.128.084 2.950.069 2.950.069 0 In de raadsvergadering van 8 juni 2021 heeft de raad bestemmingsplan en exploitatieplan Bogardeind 85 t/m 123 vast gesteld. Het exploitatietekort bedraagt € 4.200.619 en wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties. Eind 2021 waren een vijftal woningen verworven ter waarde van € 1.030.713. De planning van het project loopt door t/m 2026.
Baten 0 -4.987 -13.698 -18.685 -18.685 0 De baten betreffen de huurinkomsten van de aangekochte panden aan Bogardeind.
Saldo 4.200.619 117.479 1.114.386 2.931.384 2.931.384 0
Waarvan dekking vanuit reserve grondexploitaties Dekking -4.200.619 -117.479 -1.114.386 -2.931.384 -2.931.384 0
70006 Inkorten stationstunnel fase 2 2018 Lasten 250.000 48.314 33.864 167.822 167.822 0 Het project is als 'derdenwerk' in opdracht gegeven aan ProRail. De voorbereiding is hierdoor gebonden aan het kernproces van ProRail en verloopt traag. Hierdoor lopen de externe voorbereidingskosten op. In 2022 zal een besluit genomen moeten worden over het voortzetten van het project.
Baten -62.500 0 0 -62.500 -62.500 0
Saldo 187.500 48.314 33.864 105.322 105.322 0
70091 Herinrichting St. Jozefplein 2014 Lasten 1.029.500 179.192 2.232 848.076 848.076 0 Omgevingsvergunning is verleend. Er zal een start gemaakt worden met de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp en vervolgens bestek en uitvoering. Tussentijds zal het benodigde budget opnieuw berekend worden.
721094 Herinrichting stationsomgeving 2017 Lasten 1.237.000 1.134.433 18.630 83.937 83.937 0 Eind 2021 is het kunstwerk gereed gekomen en dit wordt in 2022 geplaatst. De afronding van de beheerovereenkomst met NS en de grondruil worden in 2022 afgerond.
Baten -648.300 -563.300 0 -85.000 -85.000 0
Saldo 588.700 571.133 18.630 -1.063 -1.063 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -100.000 -100.000 0 0 0 0
70092 Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 2019 Lasten 20.000 0 0 20.000 20.000 0 Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 20.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 180.000,-.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 20.000 0 0 20.000 20.000 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -10.000 0 0 -10.000 -10.000 0
70110 Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens 2020 Lasten 29.000 1.337 32.740 -5.077 -5.077 0 De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 29.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 259.000,-.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 29.000 1.337 32.740 -5.077 -5.077 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -14.500 -668 -16.370 2.538 2.538 0
70111 Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 2020 Lasten 44.200 5.021 19.793 19.386 19.386 0 De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 44.200,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 397.800,-.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 44.200 5.021 19.793 19.386 19.386 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -22.100 -2.510 -9.897 -9.693 -9.693 0
70112 By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 2020 Lasten 21.000 0 483 20.517 20.517 0 Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022.
Baten 0 0 0 0 0 0
Saldo 21.000 0 0 20.517 20.517 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -10.500 0 0 -10.259 -10.259 0
70189 Snelheidsremmende maatregelen Hulst 2021 Lasten 11.000 0 0 11.000 11.000 0 Voorbereiding is gestart. De uitvoering uitgevoerd. Laatste facturen moeten nog komen.
70190 Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat 2021 Lasten 35.000 0 0 35.000 35.000 0 De voorbereidingen en het overleg met belanghebbenden loopt nog. Gelet op noodzakelijke wettelijke procedure lijkt uitvoering in 2021 niet haalbaar. In het beste geval zal de uitvoering in 2023 afgerond worden.
70192 Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg 2021 Lasten 24.000 0 0 24.000 24.000 0 Overleg met bewoners loopt; uitvoering wordt begin 2022.
70193 Vervangen VRI kruispunt Emopad -Laan van Tolkien 2021 Lasten 20.000 0 0 20.000 20.000 0 Voorbereidingen worden in 2021 opgestart. Uitvoering komt in 2022.
70184 Fietsstraat Geldropseweg 2021 Lasten 40.000 0 12.800 27.200 27.200 0 Voorbereiding is gestart. De uitvoering uitgevoerd. Laatste facturen moeten nog komen.
70120 Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 2020 Lasten 100.000 0 0 100.000 100.000 0 De planning van dit project is afhankelijk van het nieuwbouwproject Entrada bij het Bogardeind. Na oplevering van de nieuwbouw wordt het fiets- en voetpad aangelegd. De verwachting is dat dit medio 2022 plaatsvindt.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -50.000 -50.000 -50.000