Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
deel 1 Blz. 6
deel 2 Blz. 7
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 8
Portefeuillehouder(s) Blz. 9
Wat wilden we bereiken? Blz. 10
Relevante beleidsnota's Blz. 11
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 12
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 13
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 14
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 15
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 16
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 17
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 18
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 19
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 20
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 21
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 22
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 23
Wat heeft het gekost? Blz. 24
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 25
Portefeuillehouder(s) Blz. 26
Wat wilden we bereiken? Blz. 27
Relevante beleidsnota's Blz. 28
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 29
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 30
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 31
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 32
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 33
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 34
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 35
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 36
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 37
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 38
Wat heeft het gekost? Blz. 39
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 40
Portefeuillehouder(s) Blz. 41
Wat wilden we bereiken? Blz. 42
Relevante beleidsnota's Blz. 43
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 44
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 45
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 46
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 47
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 48
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 49
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 50
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 51
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 52
Wat heeft het gekost? Blz. 53
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 54
Portefeuillehouder(s) Blz. 55
Wat wilden we bereiken? Blz. 56
Relevante beleidsnota's Blz. 57
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 58
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 59
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 60
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 61
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 62
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Blz. 63
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 64
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 65
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 66
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 67
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 68
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 69
Wat heeft het gekost? Blz. 70
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 71
Portefeuillehouder(s) Blz. 72
Wat wilden we bereiken? Blz. 73
Relevante beleidsnota's Blz. 74
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 75
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 76
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 77
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 78
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 79
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 80
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 81
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 82
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 83
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 84
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 85
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 86
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 87
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 88
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 89
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 90
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 91
Wat heeft het gekost? Blz. 92
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 93
Portefeuillehouder(s) Blz. 94
Wat wilden we bereiken? Blz. 95
Relevante beleidsnota's Blz. 96
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 97
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 98
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 99
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 100
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 101
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 102
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 103
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 104
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 105
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 106
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 107
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 108
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 109
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 110
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 111
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 112
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 113
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 114
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 115
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 116
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 117
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 118
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 119
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 120
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 121
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 122
21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 123
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 124
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 125
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 126
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 127
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 128
Wat heeft het gekost? Blz. 129
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 130
Portefeuillehouder(s) Blz. 131
Wat wilden we bereiken? Blz. 132
Relevante beleidsnota's Blz. 133
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 134
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 135
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 136
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 137
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 138
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 139
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 140
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 141
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 142
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 143
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 144
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 145
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 146
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 147
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 148
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 149
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 150
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 151
Wat heeft het gekost? Blz. 152
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 153
Portefeuillehouder(s) Blz. 154
Wat wilden we bereiken? Blz. 155
Relevante beleidsnota's Blz. 156
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 157
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 158
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 159
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 160
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 161
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 162
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 163
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 164
05. Het gemeentelijk rioleringsplan. Blz. 165
06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 166
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 167
07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 168
08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 169
09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben Blz. 170
10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 171
11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 172
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 173
Wat heeft het gekost? Blz. 174
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 175
Portefeuillehouder(s) Blz. 176
Wat wilden we bereiken? Blz. 177
Relevante beleidsnota's Blz. 178
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 179
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 180
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 181
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 182
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 183
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 184
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 185
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 186
Wat heeft het gekost? Blz. 187
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 188
Portefeuillehouder(s) Blz. 189
Wat wilden we bereiken? Blz. 190
Relevante beleidsnota's Blz. 191
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 192
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 193
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 194
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 195
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 196
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 197
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 198
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 199
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 200
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 201
Wat heeft het gekost? Blz. 202
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 203
Portefeuillehouder(s) Blz. 204
Wat wilden we bereiken? Blz. 205
Relevante beleidsnota's Blz. 206
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 207
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 208
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 209
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 210
Wat heeft het gekost? Blz. 211
Algemene inleiding Blz. 212
Algemeen Blz. 213
Algemeen Blz. 214
algemene inleiding 2 Blz. 215
deel1 Blz. 216
Verloop resultaat Blz. 217
Toelichting verloop resultaat Blz. 218
Algemene inleiding 3 Blz. 219
Resultaatbestemming Blz. 220
Resultaatbestemming Blz. 221
Corona Blz. 222
Corona Blz. 223
tabel rijkscompensatie corona Blz. 224
toelichting rijkscompensatie corona Blz. 225
Paragrafen Blz. 226
Lokale heffingen Blz. 227
Inleiding Blz. 228
Beleid Blz. 229
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 230
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 231
Rioolheffing Blz. 232
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 233
Leges Blz. 234
Kostendekkendheid leges Blz. 235
Parkeerbelasting Blz. 236
Toeristenbelasting Blz. 237
Lijkbezorgingsrechten Blz. 238
Hondenbelasting Blz. 239
Reclamebelasting Blz. 240
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 241
Overzicht tarieven Blz. 242
Vergelijking buurgemeenten Blz. 243
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 244
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 245
Inleiding Blz. 246
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 247
Inventarisatie van de risico's Blz. 248
Wijzigingen Blz. 249
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 250
Weerstandsvermogen Blz. 251
Financiële kengetallen Blz. 252
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 253
Inleiding Blz. 254
Wegen Blz. 255
Openbare verlichting Blz. 256
Civiele kunstwerken Blz. 257
Groen Blz. 258
Riolering Blz. 259
Gebouwen Blz. 260
Speelvoorzieningen Blz. 261
Financiering Blz. 262
Inleiding Blz. 263
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 264
Financieringsbehoefte Blz. 265
Liquiditeit Blz. 266
Renterisicobeheer Blz. 267
Kredietrisicobeheer Blz. 268
Leningenportefeuille Blz. 269
Bedrijfsvoering Blz. 270
Inleiding Blz. 271
Coronavirus Blz. 272
Organisatieontwikkeling Blz. 273
Informatievoorziening Blz. 274
Control Blz. 275
Facilitaire zaken Blz. 276
Actieplan MVI Blz. 277
Kengetallen Blz. 278
Verbonden partijen Blz. 279
Inleiding Blz. 280
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 281
Vennootschappen en coöperaties Blz. 282
Stichtingen en verenigingen Blz. 283
Overig Blz. 284
Tabel verbonden partijen Blz. 285
Grondbeleid Blz. 286
Algemeen grondbeleid Blz. 287
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 288
Vast te stellen exploitaties Blz. 289
Resultaat 2021 Blz. 290
Reserves en voorzieningen Blz. 291
toelichting reserve grondexploitaties Blz. 292
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 293
De financiële (weerstands)positie Blz. 294
Weerstandsvermogen Blz. 295
Verliesvoorziening Blz. 296
Voorziening afgesloten complexen Blz. 297
Meerjarenperspectief Blz. 298
toelichting meerjarenbeeld Blz. 299
Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)) Blz. 300
toelichting toekomstige locaties Blz. 301
Beleidsindicatoren Blz. 302
Beleidsindicatoren Blz. 303
Jaarrekening Blz. 304
Balans Blz. 305
Balans activa Blz. 306
Balans passiva Blz. 307
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 308
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 309
Inleiding Blz. 310
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 311
Waarderingsgrondslagen Blz. 312
Vaste activa Blz. 313
Toelichting Vaste activa Blz. 314
Vlottende activa Blz. 315
Vaste passiva Blz. 316
Vlottende passiva Blz. 317
Toelichting op de balans Blz. 318
Vaste activa Blz. 319
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 320
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 321
Materiële vaste activa Blz. 322
Toelichting materiële vaste activa Blz. 323
Toelichting materiële vaste activa Blz. 324
Financiële vaste activa Blz. 325
Toelichting financiële vaste activa Blz. 326
Toelichting financiële vaste activa Blz. 327
Vlottende activa Blz. 328
Toelichting voorraad Blz. 329
Toelichting op de voorraad Blz. 330
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 331
Schatkistbankieren Blz. 332
Liquide middelen Blz. 333
Overlopende activa Blz. 334
Toelichting overlopende activa Blz. 335
Toelichting overlopende activa Blz. 336
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 337
Vaste passiva Blz. 338
Toelichting eigen vermogen Blz. 339
Voorzieningen Blz. 340
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 341
Toelichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 342
Vlottende passiva Blz. 343
Overlopende passiva Blz. 344
Toelichting overlopende passiva Blz. 345
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 346
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 347
Garantstellingen Blz. 348
Niet in de balans opgenomen verplichtingen (2) Blz. 349
Eigen bijdrage op grond van de Wmo Blz. 350
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 351
Hypothecaire leningen personeel Blz. 352
Voorschotten TOZO regeling Blz. 353
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 354
Tekst opmerking primaire begroting Blz. 355
Toelichting tabel 1e begrotingswijziging Blz. 356
Programma's Blz. 357
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 358
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 359
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 360
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 361
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 362
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 363
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 364
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 365
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 366
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 367
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 368
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 369
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 370
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 371
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 372
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 373
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 374
Totaal Blz. 375
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 376
Vennootschapsbelasting Blz. 377
Vennootschapsbelasting Blz. 378
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 379
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 380
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 381
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 382
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 383
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 384
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 385
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 386
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 387
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 388
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 389
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 390
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 391
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 392
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 393
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 394
Sociaal domein Blz. 395
Toelichting Blz. 396
tabel taakstelling sociaal domein Blz. 397
toelichting tabel taakstelling sociaal domein Blz. 398
Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten Blz. 399
Overzicht onvoorzien Blz. 400
Overzicht onvoorzien Blz. 401
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 402
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 403
toelichting incidentele baten en lasten Blz. 404
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 405
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 406
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 407
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 408
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 409
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 410
Reserves en voorzieningen Blz. 411
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 412
Reserves Blz. 413
Voorzieningen Blz. 414
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 415
Toelichting op de reserves Blz. 416
Toelichting op de reserves Blz. 417
Algemene reserve Blz. 418
Toelichting algemene reserve Blz. 419
Inkomensreserve Blz. 420
Toelichting inkomensreserve Blz. 421
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 422
Toelichting algemene reserve grondexploitaties Blz. 423
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 424
Toelichting reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 425
Reserve personeel en organisatie Blz. 426
Toelichting reserve Personeel en organisatie Blz. 427
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 428
Toelichting reserve Onderwijshuisvesting / IHP Blz. 429
Reserve participatie Blz. 430
Toelichting reserve participatie Blz. 431
Reserve investering speeltuin de Viking Blz. 432
Toelichting reserve Investeringen speeltuin De Viking Blz. 433
Reserve hondenbeleid Blz. 434
Toelichting reserve Hondenbeleid Blz. 435
Reserve recreatie en toerisme Blz. 436
Toelichting reserve Recreatie en toerisme Blz. 437
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Blz. 438
Toelichting reserve Centrummanagement / ondernemersinitiatieven Blz. 439
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 440
Toelichting reserve Leefbaarheidsfonds Blz. 441
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 442
Toelichting reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 443
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Blz. 444
Toelichting reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 445
Reserve I&A Blz. 446
Toelichting reserve I&A Blz. 447
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 448
Toelichting reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 449
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 450
Toelichting reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 451
Reserve rijkscompensatie corona Blz. 452
Toelichting rijkscompensatie corona Blz. 453
Reserve Sociaal Domein Blz. 454
Toelichting reserve Sociaal domein Blz. 455
Reserve duurzaamheid Blz. 456
Toelichting reserve duurzaamheid Blz. 457
Dekkingsreserves Blz. 458
Toelichting op de voorzieningen Blz. 459
Voorzieningen Blz. 460
Pensioenvoorzieningen wethouders Blz. 461
Toelichting pensioenvoorziening wethouders Blz. 462
Onderhoud wegen Blz. 463
Toelichting voorziening Onderhoud wegen Blz. 464
Onderhoud gebouwen Blz. 465
Toelichting voorzieningen Onderhoud gebouwen Blz. 466
Onderhoud brede school Coevering Blz. 467
Toelichting voorziening onderhoud brede school Coevering Blz. 468
Wonen Blz. 469
Toelichting voorziening Wonen Blz. 470
Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 471
Toelichting voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 472
Egalisatie rioleringen Blz. 473
Toelichting voorziening Egalisatie rioleringen Blz. 474
Breedtesport impuls middelen Blz. 475
Toelichting voorziening Breedtesport impuls middelen Blz. 476
Gemeentelijk groenfonds Blz. 477
Toelichting voorziening Gemeentelijk herplantfonds Blz. 478
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 479
Toelichting voorziening Afgesloten complexen GB Blz. 480
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 481
Toelichting voorziening voorschoolse educatie Blz. 482
Subsidie Bereikbaarheidsakkoord Blz. 483
Subsidie Bereikbaarheidsakkoord Blz. 484
Controleverklaring Blz. 485
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap