Beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Geldrop-Mierlo staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema “gemeenteprofiel” hieronder toegevoegd (de gegevens zoals die op 15 maart werden gepresenteerd zijn overgenomen):

Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl.

Daarnaast is binnen onze gemeente hard gewerkt aan een sociale index, die cijfers/gegevens niet alleen gemeentebreed, maar ook per wijk inzichtelijk maakt.

Nr. Programma(nr.) Naam Jaarrekening 2021 Eenheid
14. 02. Economie en vastgoed Functiemenging 45,3 %
16. 02. Economie en vastgoed Vestigingen 144 per 1.000 inw. 15-74 jaar
6. 03. Veiligheid en handhaving Verwijzingen Halt 18 per 10.000 inw. 12-17 jaar
8. 03. Veiligheid en handhaving Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 0,9 aantal per 1.000 inwoners
9. 03. Veiligheid en handhaving Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,4 aantal per 1.000 inwoners
10. 03. Veiligheid en handhaving Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1,6 aantal per 1.000 inwoners
11. 03. Veiligheid en handhaving Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 5,5 aantal per 1.000 inwoners
21. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Banen 494,4 per 1.000 inw. 15-74 jaar
22. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Jongeren met delict voor rechter 1 % jongeren 12-21 jaar
23. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % kinderen in uitkeringsgezin 5 % kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Netto arbeidsparticipatie 69,2 % werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % werkloze jongeren 2 % werkloze jongeren 16-22 jaar
27. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Bijstandsuitkeringen 29,47 per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Lopende re-integratievoorzieningen 8,43 per 1.000 inw. 15-65 jaar
20. 06. Zorg, welzijn en cultuur Niet-sporters 47,9 % bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdhulp 14 % van alle jongeren tot 18 jaar
30. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdreclassering 0,3 % jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdbescherming 0,9 % jongeren tot 18 jaar
32. 06. Zorg, welzijn en cultuur Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 520 per 10.000 inw.
17. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Absoluut verzuim 2,7 per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Relatief verzuim 12 per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 1,1 % leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
25. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Achterstandsscore onderwijs 50 score
1. 08. Democratisch bestuur Formatie 5,89 fte per 1.000 inwoners
2. 08. Democratisch bestuur Bezetting 5,97 fte per 1.000 inwoners
3. 08. Democratisch bestuur Apparaatskosten 657,59 kosten per inwoner in euro
4. 08. Democratisch bestuur Externe inhuur 9,99 % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5. 08. Democratisch bestuur Overhead 11,74 % van totale lasten
33. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Huishoudelijk restafval 136 kg per inwoner
34. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Hernieuwbare elektriciteit 1,8 %
36. 11. Bouwen en wonen Nieuwbouw woningen 10,2 aantal per 1.000 woningen
37. 11. Bouwen en wonen Demografische druk 76,7 % personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
35. 12. Financiën en belastingen WOZ-waarde woningen 298 x 1.000 euro
38. 12. Financiën en belastingen Woonlasten meerpersoonshuishouden 738 euro
39. 12. Financiën en belastingen Woonlasten éénpersoonshuishouden 649 euro