Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree 

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. 1.     Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.
2.     Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 3.     Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.
4.     Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen.
5.     Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. 6.     Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG).
7.     Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Wat hebben we ervoor gedaan?

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar....

Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om het unieke economische profiel van de regio te handhaven en verder uit te bouwen. Daarbij sluiten we aan op de Brainportagenda. Dat doen we via een robuuste verankering en adressering van:

  • Een concurrerend vestigingsklimaat;
  • Regionale, nationale en internationale bereikbaarheid;
  • Duurzame beschikbaarheid van energie;
  • Noodzakelijke  transitie van het landelijk gebied.


De focus voor de Metropoolregio ligt op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied.

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. Aanleiding hiervoor was de aard en de inhoud van de samenwerkingsagenda. De samenwerking is gebaseerd op de samenwerkingsagenda en een convenant. Het doel van de samenwerking is om onze positie, als hart en motorblok van Brainport Eindhoven, als tweede economisch kerngebied van Nederland te behouden en te versterken. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en het overkoepelende terrein Ruimte.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.1 Bestuur 2.401 2.418 2.039 -379
0.2 Burgerzaken 1.539 1.614 1.710 96
Totaal Lasten 3.940 4.032 3.749 -283
Baten
0.1 Bestuur 0 0 27 27
0.2 Burgerzaken 511 511 550 39
Totaal Baten 511 511 577 66