Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard % lening-bedrag Oor- spron- kelijk Bedrag Restant 1-1-2021 Restant 31-12-2021 Aflossingen 2021
Directe garantstellingen
Vaste geldlening U/G Stichting basisbibliotheek Dommeldal 100% 631 410 378 32
Vaste geldlening U/G St. Golf Riel Estate 100% 235 111 100 11
Vaste geldlening U/G St. Kasteel Geldrop 100% 1.000 728 699 29
Totaal directe garantstellingen 1.866 1.249 1.178 71
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl 50% 91.066 23.270 42.311 -19.041
Vaste geldlening U/G Woningbouw-vereniging Compaen 50% 38.950 20.484 22.600 -2.116
Vaste geldlening U/G Stichting Wooninc. 50% 50.130 21.000 23.489 -2.489
Totaal indirecte garantstellingen 180.146 64.755 88.400 -23.645
Totaal 182.012 66.004 89.578 -23.574

(*) De kolom "Jaar van besluitvorming" is gebaseerd op het jaar waarop de eerste storting heeft plaatsgevonden.
(**) Het einde van de looptijd in bovenstaande tabel varieert bij een aantal garantstellingen. Dit komt omdat er bij deze garantstellingen sprake is van een samenstelling van (meerdere) geldleningen. In de tabel zijn deze gecomprimeerd weergegeven.

De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen. De inkoopplannen, de spendanalyse en het contractbeheersysteem zijn als bron gebruikt.

Omschrijving Verbonden t/m Bedrag op jaarbasis
Groenonderhoud 2029 1.800.000
Inhuur derden (*) 2027 825.000
Leerlingenvervoer 2024 600.000
Levering gas/electriciteit (*) 2024 260.000
Payroll (*) 2024 140.000
Brandverzekering 2023 140.000
Catering 2025 120.000
Aansprakelijkheidsverzekering (**) 2021 66.000
(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2021 (**) Aanbesteding nieuwe overeenkomst onderhanden

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld (spaar)verlofaanspraken. 

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2021 restant nog op te nemen € 13.943,-.

Voorschotten TOZO regeling

De voorschotten die gemeente Geldrop-Mierlo in 2021 van het Rijk ontvangen heeft voor de uitvoering van de ToZo-regeling (€ 1.777.003,-), zijn volledig doorbetaald aan Senzer. Senzer heeft in 2021 een bedrag van € 1.453.589,- besteed aan de ToZo-uitkeringen en uitvoeringskosten. Het restant bedrag  van € 323.414,- dient terug te worden betaald aan het Rijk. Deze terugbetalingsverplichting is tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening 2021 van Senzer. De afrekening van de ToZo-regeling met het Rijk loopt echter via de gemeente Geldrop-Mierlo. De verplichting aan het Rijk en de daarmee corresponderende vordering van eenzelfde bedrag op Senzer (€ 323.414,-) zijn in de balans van de gemeente Geldrop-Mierlo niet tot uitdrukking gebracht. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo verloopt de uitvoering van de ToZo via Senzer budgetneutraal.