Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 11.709 12.325
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.589 1.340
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 40 42
Totaal Immateriële vaste activa 13.338 13.707
Totaal Activa 13.338 13.707

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2021 Investe-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2021
Kosten van sluiten van geldleningen en disagio 12.325 0 0 616 0 0 11.709
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.340 484 152 83 0 0 1.589
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 42 0 0 2 0 0 40
Totaal 13.707 484 152 701 0 0 13.338

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor voorbereidingskrediet ontwikkeling visie centrum Geldrop, gevelverbetering centrum Geldrop, Onderzoeksbudget Energietransities en onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020. Daarnaast zijn er desinvesteringen geweest voor Ruimte voor Ruimte titels en voor onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020.

Materiële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 55.664 58.368
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 27.415 27.080
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 22.325 19.269
Totaal Materiële vaste activa 105.404 104.717
Totaal Activa 105.404 104.717

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2021 Investe-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Boek-waarde 31-12-2021 Voorziening Balans-waarde 31-12-2021
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 5.477 895 0 19 0 0 6.353 279 6.074
Woonruimten 922 1.118 0 33 0 0 2.007 1.031 976
Bedrijfsgebouwen 44.964 -72 0 1.313 0 1.662 41.917 0 41.917
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.956 28 0 325 0 0 3.658 0 3.658
Vervoermiddelen 460 0 0 85 0 0 375 0 375
Machines, apparaten en installaties 471 135 0 82 9 0 514 0 514
Overige materiele vaste activa 1.374 149 0 119 0 0 1.405 0 1.405
Activa in erfpacht 745 0 0 0 0 0 745 0 745
Totaal Investeringen met economisch nut 58.368 2.253 0 1.976 9 1.662 56.974 1.310 55.664
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 27.080 1.275 0 832 108 0 27.415 0 27.415
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 27.080 1.275 0 832 108 0 27.415 0 27.415
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 19.161 3.936 0 802 127 0 22.168 0 22.168
Overige materiele vaste activa 108 49 0 0 0 0 155 0 155
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 19.268 3.985 0 802 127 0 22.325 0 22.325
Totaal 104.717 7.512 0 3.610 244 1.662 106.714 1.310 105.404

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2021 zijn er  percelen aangekocht ten west van de Fazantlaan Mierlo.  Voor het terrein De jonkvrouw (Spoorzone 1, 2en 4) is een verliesvoorziening gevormd in 2021 van € 278.922,-. 

Woonruimten
In 2021 zijn woningen aangekocht aan Bogardeind en Langstraat. Voorde aankopen panden Bogardeind is in 2021 een verliesvoorziening gevormd van € 1.030.713,-.

Bedrijfsgebouwen
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden  aan de vlonder bij Cocody, voor de gecombineerde nieuwbouw Dommeldal-Beneden Beekloop, de aanpassingen aan het waterrad Hofdael en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor de betonnen buitenbakken ondergrondse containers.

Machines, apparaten en installaties
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor het GPS systeem landmeters en de fietsstraat Zomerland.

Overige materiële vaste activa
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor villagemarketing, noodlokalen Luchen en diverse toestellen en materialen sporthal De Weijer.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er hebben in 2021 diverse investeringen plaatsgevonden op het gebied van rioolvervanging en bestrijding wateroverlast.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2021 zijn er kosten gemaakt voor diverse herinrichtingen in de openbare ruimte.

Overige materiële vaste activa
In 2021 zijn er investeringen gedaan voor het langparkeren aan de Molenstraat, Kasteelpark en het Weverijmuseum.

 

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 8.107 10.332
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -87 -77
Totaal Financiële vaste activa 8.191 10.426
Totaal Activa 8.191 10.426

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2021 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Balans-waarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 170 0 0 0 0 0 0 170
Overige langlopende leningen 10.332 1.333 0 0 3.558 0 0 8.107
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -77 0 0 0 10 0 0 -87
Totaal 10.426 1.333 0 0 3.568 0 0 8.191

Overige langlopende leningen
In 2021 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject en zijn er duurzaamheids- en startersleningen verstrekt vanuit SVN aan burgers.

Vlottende activa

Voorraad
Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

 

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2021 Vermeer- deringen Vermin- deringen Boek- waarde 31-12-2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 18.784 5.347 4.079 20.052
Totaal 18.784 5.347 4.079 20.052
Voorziening verlies grex 201 16 5 212
Saldo (totaal minus voorziening) 18.583 5.331 4.074 19.840

Toelichting op de voorziening
De voorziening verlies grondexploitaties is per eind 2021 € 211.602,- en deze heeft betrekking op Emopad en Rielse Park onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2021 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2021 Vermeer- deringen Vermin- deringen Winst- uitname Boek- waarde 31-12-2021 Voorziening dekking verliessaldi Balans- waarde 31-12-2021
Spaarpot -694 4 1 -11 -680 -680
Centrum West 322 49 371 371
Rielse Park 430 124 554 160 394
Waleweinlaan 107 18 125 125
Strabrechtcollege 623 2053 2.676 2.676
Emopad 173 3 176 52 124
Talingstraat -353 217 151 -12 -275 -275
Linze 516 1 517 517
Vesperstraat / De Waag 122 19 141 141
Bisschop van Mierlostraat 206 1 207 207
Dorpsstraat / Johannesschool 185 26 5 -4 210 210
Luchen Weteringpark 624 572 1.196 1.196
Groot Luchen 16.470 2.077 3.922 -155 14.780 14.780
Diverse kavels Loeswijk 52 2 54 54
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 18.784 5.166 4.079 -182 20.052 212 19.840

Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten:

Omschrijving complex Boekwaarde 31-12-2021 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eind- resultaat (nominale waarde) Geraamd eind- resultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid -679.572 283.200 1.351.228 -1.747.600 -1.679.297
Centrum West 371.158 1.349.903 9.240.085 -7.519.024 -6.810.212
Rielsepark 554.081 33.508 421.000 166.589 160.120
Waleweinlaan 124.894 134.242 630.010 -370.874 -342.630
Strabrecht 2.675.891 1.193.939 3.880.000 -10.170 -9.584
Emopad 175.724 94.839 217.000 53.563 51.483
Talingstraat -274.174 395.108 895.826 -774.892 -700.684
Linze 516.682 172.149 740.000 -51.169 -46.345
Vesperstraat/De Waag 141.043 379.209 570.000 -49.748 -45.058
Bisschop van Mierlostraat 206.612 393.655 1.400.000 -799.733 -724.343
Dorpsstraat/Johannes 209.698 73.186 418.186 -135.302 -132.400
Luchen weteringpark 1.195.681 594.955 1.895.000 -104.364 -94.526
Groot Luchen 14.780.136 11.316.304 31.470.000 -5.373.560 -4.852.389
Kavels Loeswijk 54.233 70.129 824.211 -699.849 -646.553
Totaal 20.052.087 16.484.326 53.952.546 -17.416.133 -15.872.418

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2021 Balanswaarde 1-1-2021
Vorderingen op openbare lichamen 5.647 0 5.647 5.469
Rekening-courantverhouding met het rijk 4 0 4 71
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.774 0 1.774 1.767
Overige vorderingen 3.266 457 2.808 2.241
Overige uitzettingen 13 0 13 13
Totaal 10.704 457 10.245 9.561

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 867 867 2.312 2.312
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 10 272 100 134
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 857 595 2.212 2.178
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 115.582 115.582 115.582 115.582
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 115.582 115.582 115.582 115.582
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0 0 0 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 867 867
vanaf 01-07 (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 Drempelbedrag 2.312 2.312
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 909 24.742 9.173 12.289
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 10 272 100 134

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 3 11
Banksaldi 156 157
Totaal Liquide middelen 159 169
Totaal Activa 159 169

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.113 632
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 6.710 5.104
Totaal Overlopende activa 7.823 5.736
Totaal Activa 7.823 5.736

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen:

Omschrijving Stand 1-1-2021 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2021
Algemene uitkering (het Rijk) 214 437 214 437
BTW (het Rijk) 9 9 0
BCF (het Rijk) 108 108 0
Gevelmaatregelen (het Rijk) 36 36 0
SPUK 2020 (het Rijk) 19 19 0
PGB WMO individuele begeleiding (het Rijk) 24 24 0
PGB Jeugd (het Rijk) 23 23
PGB HH (het Rijk) 77 77
Beschermd wonen (overige overheidslichamen) 0 85 85
PlusTeam afrekening (overige overheidslichamen) 114 114 0
Vergoeding zwerfafval (overige overheidslichamen) 97 97 0
RMC middelen Helmond (overige overheidslichamen) 3 3 0
SGE visie op Woen en Woondeal (overige overheidslichamen) 8 8 0
GEO centrumregeling Nuenen (overige overheidslichamen) 133 133
GEO centrumregeling Son en Breugel (overige overheidslichamen) 94 94
afrekening Jeugdzorgplus 2021 (overige overheidslichamen) 264 264
Totaal 632 1.113 632 1.113

Onder de overige nog de ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen is faciliterend grondbedrijf opgenomen. Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2021 2020
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 522 560
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 94 151
Totaal 616 711

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van  diverse ontwikkelingen, onder andere Hazenwinkel, Vossenhol, Heer de Heuschweg,-Pankenstraat, Wegendoorn, Hoog Geldrop, Landgoed Eendenpoel, Broekstraat Mierlo,  Aardborstweg Mierlo, Heiderschoor Mierlo, Topaterrein, Ambachtweg, Bleekvelden, Genoenhuizerweg, Burghstraat, ABN Amro Bezorgershof,  Postkantoor Geldrop, Berkenheuvel, De Akert, Van Stipdonk en nog enkele kleine projecten.

Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere winkelstrip Beneden Beekloop, Burgemeester Termeerstraat, Bogardeind, Nieuwendijk, Lidl Wielewaal, Emopad Hout West. 

Vaste passiva

Eigen vermogen
Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 23.041 24.093
Bestemmingsreserve 21.031 19.247
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 661 -35
Totaal Eigen vermogen 44.733 43.305
Totaal Passiva 44.733 43.305

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar de paragraaf 'Analyse overzicht van baten en lasten'.


Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’. 

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 16.128 15.680
Totaal Voorzieningen. 16.128 15.680
Totaal Passiva 16.128 15.680

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 76.505 79.215
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 1.591 1.711
Door derden belegde gelden 229 367
Waarborgsommen 1 1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 78.326 81.294
Totaal Passiva 78.326 81.294

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 116.556,-.

Onderhandse leningen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige kasgeldleningen 1.000 5.000
Banksaldi. 2.160 2.363
Overige schulden 6.410 7.343
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.570 14.706
Totaal Passiva 9.570 14.706

Overlopende passiva

In het hieronder genoemde overzicht is de term 'Nog te betalen bedragen' opgenomen. Dit is geen BBV term. De officiële BBV term luidt: 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume’.

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.428 2.875
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 12.389 4.989
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 427 50
Totaal Overlopende passiva 16.244 7.914
Totaal Passiva 16.244 7.914

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2021 Vooruitontvangen Lasten Stand 31-12-2021
Algemene uitkering (het Rijk) 344 344 0
Spuk toeslagenproblematiek (het Rijk) 0 15 15
Spuk NPO middelen 2021 (het Rijk) 0 111 111
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk) 3.788 3.788
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk) 30 23 7
Subsidie sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (het Rijk) 168 303 168 303
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk) 1 1 0
Subsidie RRE (energiegebruik) (het Rijk) 222 222 0
Subsidie RRE huurders (energiegebruik) (het Rijk) 370 245 370 245
Subsidie woningbouwimpuls (het Rijk) 0 7.815 7.815
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen) 37 37
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen) 30 30
Subsidie ZonMw 0 39 39
Totaal 4.989 8.528 1.128 12.389