Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2017-2020 18 december 2017 2021 niet gerealiseerd, wordt 2022
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2021 niet gerealiseerd, wordt 2022
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2012 e.v. 1 november 2021 N.v.t.
Nota activering, waardering en afschrijving 2007 e.v. 17 december 2007 N.v.t.
Belastingverordeningen 2021 14 december 2020 November 2022

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6 5.190 5.348 158
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -82 0 661 661
0.4 Overhead 11.826 11.645 12.087 442
0.5 Treasury 318 187 792 605
0.61 OZB woningen 187 218 255 37
0.62 OZB niet-woningen 34 50 54 3
0.64 Belastingen overig 390 390 355 -35
0.8 Overige baten en lasten 1.126 584 344 -240
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 100 100 -10 -110
Totaal Lasten 13.904 18.364 19.886 1.523
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.764 5.397 4.797 -600
0.4 Overhead 439 439 520 81
0.5 Treasury 344 251 304 54
0.61 OZB woningen 4.172 4.172 4.258 86
0.62 OZB niet-woningen 1.829 1.829 1.798 -32
0.64 Belastingen overig 325 323 313 -10
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 59.245 62.748 61.760 -988
0.8 Overige baten en lasten 0 0 232 232
Totaal Baten 68.117 75.158 73.982 -1.177