Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 1.     Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.
2.     De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
3.     Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.
4.     Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 5.     Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6.     Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan   16 april 2007 1e kwartaal 2022
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016  
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012  
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012  
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013  
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019  
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015  
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 13 mei 2019  
Regionale detailhandelsvisie en sub-regionale detailhandelsvisie n.v.t. 27 juli 2015  
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement   27 september 2021  
Regionaal Ontwikkel Fonds   7 juni 2021  
Samenwerkingsagenda 2018-2025   18 december 2017  
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed   31 oktober 2016  

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 15 15 30 15
3.1 Economische ontwikkeling 398 464 491 28
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 83 83 84 1
3.4 Economische promotie 417 395 351 -44
Totaal Lasten 913 957 956 -1
Baten
0.10 Mutaties reserves 336 352 180 -171
3.1 Economische ontwikkeling 34 34 92 58
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 4 1 -3
3.4 Economische promotie 473 473 564 91
Totaal Baten 847 863 837 -26