Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 45 45 0 69 69
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.167 21 -1.146 1.325 34 -1.291 1.237 40 -1.198
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.476 644 -2.833 3.747 644 -3.103 3.468 622 -2.846

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 15 336 321 15 352 337 30 180 150
3.1 Economische ontwikkeling 398 34 -364 464 34 -429 491 92 -399
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 83 4 -80 83 4 -80 84 1 -83
3.4 Economische promotie 417 473 56 395 473 78 351 564 213

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.033 68 -1.965 2.081 68 -2.013 2.107 95 -2.012

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.401 0 -2.401 2.418 0 -2.418 2.039 27 -2.012
0.2 Burgerzaken 1.539 511 -1.028 1.614 511 -1.103 1.710 550 -1.160

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 77 0 -77 272 0 -272
6.3 Inkomensregelingen 15.105 9.791 -5.314 16.839 11.216 -5.623 14.495 9.900 -4.595
6.4 Begeleide participatie 1.508 0 -1.508 1.575 0 -1.575 1.398 0 -1.398
6.5 Arbeidsparticipatie 1.582 0 -1.582 1.635 0 -1.635 735 0 -735

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 -7 -7 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 791 0 -791 668 0 -668 713 151 -563
5.2 Sportaccommodaties 1.775 611 -1.164 1.760 614 -1.146 1.750 508 -1.242
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.532 197 -1.336 1.776 209 -1.568 1.609 288 -1.321
5.4 Musea 103 0 -103 124 0 -124 122 0 -122
5.5 Cultureel erfgoed 255 18 -237 277 18 -259 298 23 -275
5.6 Media 858 0 -858 747 0 -747 751 0 -751
6.2 Wijkteams 646 0 -646 854 0 -854 642 0 -642
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.246 0 -1.246 1.246 7 -1.240 1.429 0 -1.429
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.893 560 -8.333 8.919 560 -8.358 8.663 286 -8.377
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 330 0 -330 338 0 -338 214 77 -137
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 15 0 -15 15 0 -15 16 12 -5

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.034 63 -971 1.034 19 -1.015 1.034 247 -787
4.1 Openbaar basisonderwijs 15 0 -15 15 0 -15 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 950 0 -950 915 0 -915 729 0 -729
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.333 965 -1.368 2.398 965 -1.433 2.128 911 -1.218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.518 0 -10.518 11.052 0 -11.052 12.133 121 -12.013
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 953 0 -953 1.034 0 -1.034 901 99 -803
7.1 Volksgezondheid 1.515 0 -1.515 1.531 0 -1.531 1.543 30 -1.514

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 284 38 -245 346 39 -307 344 21 -323
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.780 53 -2.727 2.957 83 -2.874 3.170 58 -3.112
7.2 Riolering 2.227 4.029 1.802 2.246 4.029 1.783 2.161 3.972 1.811
7.3 Afval 4.168 5.347 1.179 3.975 5.347 1.372 4.748 5.968 1.220
7.4 Milieubeheer 609 31 -578 1.179 610 -569 1.011 461 -549

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 135 135 0 130 130 0 159 159
0.63 Parkeerbelasting 12 398 386 12 391 380 9 317 308
2.1 Verkeer en vervoer 3.882 194 -3.688 3.865 204 -3.661 3.570 219 -3.352
2.2 Parkeren 188 0 -188 188 0 -188 146 0 -146

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 1.031 448 -583 365 1.154 789
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 447 405 -42 489 405 -84 2.109 482 -1.628
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 40 0 -40 40 0 -40 60 0 -60
8.1 Ruimtelijke ordening 724 159 -565 592 177 -415 1.326 1.077 -250
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 21.369 21.469 100 21.375 21.475 100 4.049 4.204 155
8.3 Wonen en bouwen 1.462 912 -550 1.545 912 -633 1.632 718 -914

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 6 1.764 1.758 5.190 5.397 207 5.348 4.797 -551
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -82 0 82 0 0 0 661 0 -661
0.4 Overhead 11.826 439 -11.387 11.645 439 -11.206 12.087 520 -11.567
0.5 Treasury 318 344 26 187 251 64 792 304 -487
0.61 OZB woningen 187 4.172 3.985 218 4.172 3.954 255 4.258 4.003
0.62 OZB niet-woningen 34 1.829 1.795 50 1.829 1.779 54 1.798 1.744
0.64 Belastingen overig 390 325 -65 390 323 -67 355 313 -42
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 59.245 59.245 0 62.748 62.748 0 61.760 61.760
0.8 Overige baten en lasten 1.126 0 -1.126 584 0 -584 344 232 -112
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 100 0 -100 100 0 -100 -10 0 10

Totaal

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal 115.582 115.582 0 125.173 125.173 0 107.681 107.681 0