Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Onttrekkingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserve
Algemene reserve 3.937 2.979 0 2.164 0 4.752
Inkomensreserve 1.650 0 0 1.650 0 0
Algemene reserve grondexploitaties 15.906 595 0 640 0 15.861
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 2.601 243 0 416 0 2.428
Totaal Algemene reserve 24.093 3.817 0 4.869 0 23.041
Bestemmingsreserves
Reserve personeel en organisatie 200 19 0 19 0 200
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 5.741 1.034 0 247 0 6.528
Reserve Participatie 500 272 0 0 0 772
Reserve investering speeltuin de Viking 41 0 0 24 0 17
Reserve hondenbeleid 115 0 0 21 0 94
Reserve recreatie en toerisme 524 0 0 174 0 350
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 9 15 0 0 0 24
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.532 91 0 0 0 1.624
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 540 58 0 0 0 598
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 68 158 0 83 0 143
Reserve I&A 244 0 0 106 0 138
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 458 58 0 448 0 68
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 47 0 0 20 0 27
Reserve rijkscompensatie corona 285 1.543 0 1.619 0 210
Reserve Sociaal Domein 0 1.269 0 111 0 1.158
Reserve duurzaamheid 0 60 0 0 0 60
Totaal Bestemmingsreserves 10.304 4.576 0 2.870 0 12.010
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal tlv reserve 1.200 0 0 60 0 1.140
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 61 0 0 7 0 54
Dekkingsrsrv P-Margriet thv P-Friso hsnr 40-60 WA 422 0 0 23 0 400
Dekkingsrsrv Dorpstr, deel Rabo, Dorpstr thv Plus 559 0 0 24 0 535
Dekkingsrsrv Voorber onderzoek en realisatie Kiosk 97 0 0 0 0 97
FBW Herinrichting Langstraat 277 0 0 13 0 264
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 454 0 0 0 0 454
FBW Herinrichting Heggestraat 109 0 0 0 0 109
FBW Rotonde centrum Geldrop 149 0 0 6 0 143
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 0 0 0 0 109
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 0 0 0 0 331
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 0 0 0 0 326
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 374 0 0 0 0 374
FBW Parkeerverwijssysteem 23 0 0 0 0 23
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 283 0 0 0 0 283
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 98 0 0 0 0 98
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 281 0 0 0 0 281
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 247 0 0 12 0 235
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 31 0 0 2 0 30
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 350 0 0 17 0 333
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 218 0 0 10 0 208
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 103 0 0 5 0 98
FBW Beleefpad Katoenpad 25 0 0 1 0 24
FBW Kasteelseloop en Molenheide 26 0 0 1 0 25
FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 0 0 0 0 100
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 341 0 0 14 0 327
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 144 0 0 0 0 144
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 40 0 0 0 0 40
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 88 0 0 4 0 84
FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg 221 0 0 0 0 221
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 304 0 0 0 0 304
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 0 0 0 0 100
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 55 0 0 0 0 55
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 0 0 0 0 50
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 100 0 0 0 0 100
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 75 0 0 0 0 75
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 20 0 0 0 0 20
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 0 0 0 0 525
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 108 0 0 0 0 108
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 15 0 0 0 15
FBW Santheuvel 519 0 0 21 0 499
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 0 184 0 0 0 184
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel 0 100 0 0 0 100
Totaal Dekkingsreserves 8.943 299 0 221 0 9.021

Voorzieningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Onttrekkingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.934 7 0 0 136 2.805
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's 2.934 7 0 0 136 2.805
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Onderhoud wegen 916 845 0 0 590 1.171
Onderhoud gebouwen 147 961 0 0 397 711
Onderhoud brede school Coevering 169 23 0 0 2 190
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 1.232 1.829 0 0 989 2.072
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Wonen 4.370 60 0 0 120 4.310
Egalisatie afvalstoffenheffing 618 0 256 0 0 362
Egalisatie rioleringen 6.240 152 0 0 0 6.393
Breedtesport impuls middelen 45 45 0 0 1 89
Gemeentelijk groenfonds 9 0 0 0 0 9
Voorziening afgesloten complexen GB 113 21 84 0 0 50
Voorziening voorschoolse educatie 119 0 0 0 81 38
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 11.514 278 339 0 202 11.251

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Totaal reserves en voorzieningen 59.021 10.805 339 7.960 1.327 60.199

Toelichting op de reserves

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2021. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld: reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves zijn ter dekking van de afschrijvingskosten van grote projecten of investeringen.

Algemene reserve

Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserve 3.937 2.979 2.164 4.752

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve heeft de raad een minimum afgesproken van € 3,5 miljoen.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • 1e TR 2021 en overhevelen saldo inkomensreserve naar Algemene reserve (€ 772.613,-)
 • Resultaat begroting (-/- € 82.483,-)
 • Overhevelen saldo inkomensreserve naar algemene reserve (€ 877.129,-)
 • 2e TR 2021 resultaat storten in algemene reserve (€ 1.411.600,-)


De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • JR2020 Resultaat algemene dienst (€ 456.170,49)
 • Resultaat OVL beleidsplan 2021-2024 (€ 4.246,-)
 • RW 210100 verscherpt toez onderz Pali Groep (€ 45.000,-)
 • BW 0 B2020 Negatief begr saldo tlv alg reserve (€ 523.591,-)
 • 1e TR2021 resultaat afrekenen met alg reserve (€ 520.895,-)
 • BW 0 Neg begr saldo tlv algemene reserve (€ 97.626,-)
 • BW 0 1eTR2019 Begrotingsres tlv alg res (€ 72.253,-)
 • BW 0 BWN190120: Begrotingsres tlv alg res (€ 13.222,-)
 • BW 0 BWN190030: Begrotingsres tlv alg res (€ 2.166,-)
 • BW 0 KN2020-2023: Begr res tlv algemene reserve (€ 428.670,-)

Inkomensreserve

Bedragen x €1.000
Inkomensreserve Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Inkomensreserve 1.650 0 1.650 0

Bij vaststelling van de Meerjarenbegroting 2020-2023 is besloten om de Inkomensreserve in de komende jaren te gebruiken om de algemene reserve op het minimum van € 3.500.000,- te houden. Conform raadsbesluit is de algemene reserve in 2020 aangevuld.

 

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • 1e TR 2021 overhevelen saldo inkomensreserve naar Algemene reserve (€ 1.649.741,-)

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000
Algemene reserve grondexploitatie Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserve grondexploitaties 15.906 595 640 15.861

Het doel van deze reserve:

 • Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
 • Voeding van de voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf;
 • Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
 • Het financieren van strategische aankopen.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • JR2020 tussentijdse winstneming 2018 en 2019 (€ 357.622,-)
 • JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 154.510,-)
 • JR2020 Overheveling positief saldo reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw (€ 82.750,-)


De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Storting/aanvulling voorziening afgesloten complexen GB (€ 20.601,-)
 • Vennootschapsbelasting (€ 29.520,-)
 • Storting in verliesvoorziening Bogardeind (€ 583.169,-)
 • Reserve Grondexploitatie t.b.v. verliesvoorziening GB (€ 6.835,-) 

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 2.601 243 416 2.428

Gemeenten zijn verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Exploitaties worden halfjaarlijks herzien; bij de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Als dan blijkt dat er projectspecifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief moet worden bijgesteld. Dit kan ertoe leiden dat eerdere tussentijdse winsten gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en voorlopige winsten waarop correcties plaats kunnen vinden. Hierdoor kan de algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s op te vangen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 243.104,-)

 

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • JR2020 Onttrekking inzake afdracht fondsen (€ 58.060,-)
 • JR2020 Tussentijdse winstneming Ellenaar (€ 73.250,-)
 • JR2020 Tussentijdse winstneming Willem Barentzweg (€ 284.372,-)

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000
Reserve Personeel en organisatie Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve personeel en organisatie 200 19 19 200

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Bijdrage 1x in de 5 jaar organiseren teambuilding (€ 5.562,-)
 • Aanvulling reserve P&O minimaal saldo (€ 13.065,-)


De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • 1eTR2021 Reserve Personeel en Organisatie (€ 3.082,-)
 • 2eTR2021  Vaststellingsovereenkomst tlv reserve P&O (€ 15.545,-)

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 5.741 1.034 247 6.528

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

 

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • B2020 Activiteiten plan Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting (€ 108.000,-)
 • Storting reserve IHP 2021 primaire raming (€ 949.893,-)
 • B2020 Activiteiten plan Herontwikkellocatie Dommeldalschool (altern) (-/- € 24.000,-)


De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Kapitaallasten activa onderwijshuisvesting (€ 246.935,-)

Reserve participatie

Bedragen x €1.000
Reserve Participatie Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Participatie 500 272 0 772

Het doel van de reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Vanaf 2018 is de naam van deze reserve gewijzigd in "Reserve Participatie" en wordt er een minimum van € 500.000,- en een maximum van € 1.000.000,- gehanteerd (uit de nota Reserves en voorzieningen 2017).

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Resultaat 2020 Senzer (€ 76.678,-)
 • Afrekening 2021 Senzer (€ 195.395,-)

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x €1.000
Reserve investering speeltuin de Viking Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve investering speeltuin de Viking 41 0 24 17

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting ingediend investeringsplan. 

De onttrekking betreft investeringen speeltoestellen voor € 23.883,-.

 

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000
Reserve hondenbeleid Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve hondenbeleid 115 0 21 94
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een tekort op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2021 van € 21.152,-.
 

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000
Reserve recreatie en toerisme Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve recreatie en toerisme 524 0 174 350

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De onttrekkingen betreft het resultaat op de gesloten exploitatie voor recreatie en toerisme van € 173.891,-.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 9 15 0 24

In de reserve Centrummanagement/Ondernemersinitiatieven wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

In 2021 is op grond van deze afrekening € 15.086,- toegevoegd aan de reserve.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000
Reserve leefbaarheidsfonds Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.532 91 0 1.624

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.

Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

De toevoegingen betreffen:

 • JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 9.165,-)
 • JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 24.030,-)
 • Stortingen uit anterieure overeenkomsten (€ 58.110,-)

 

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 540 58 0 598

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen. 

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investeringen Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

 • Maatschappelijke doeleinden;
 • Landschapsversterking;
 • Parkeervoorzieningen;
 • Recreatieve ontwikkelingen;
 • Kunstfonds;
 • Duurzaamheid;
 • Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
 • Zorg, sport en bewegen.

 

De toevoegingen betreffen:

 • JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 4.582,-)
 • JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 12.015,-)
 • Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2021 (€ 41.037,-)

 

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 68 158 83 143

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

 

De toevoegingen betreffen:

 • JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 5.000,-)
 • JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 10.000,-)
 • Stortingen uit anterieure overeenkomsten (€ 142.500,-)


De onttrekking betreft:

 • JR2020 Overheveling positief saldo reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw naar algemene reserve grondexploitatie (€ 82.750,-)

 

Reserve I&A

Bedragen x €1.000
Reserve I&A Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve I&A 244 0 106 138

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

 

De onttrekking heeft betrekking op:

 • 1eTR2021. 20. 1e begrotingswijziging DD (€ 16.100,-)
 • 1e bw Dienst Dommelvallei IBP (€ 89.760,-)

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 458 58 448 68

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

 

De toevoegingen betreffen:

 • JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 4.583,-)
 • JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 12.015,-)
 • Stortingen uit anterieure overeenkomsten (€ 41.037,-)

De onttrekking betreft de storting in de verliesvoorziening Bogardeind voor € 447.544,-

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 47 0 20 27

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht omdat een revitalisering of herstructurering doorgaans niet rendabel is.

De onttrekkingen betreffen:

 • Onttrekkingen ten behoeven van anterieure overeenkomsten 2021: €  20.000,-

Reserve rijkscompensatie corona

Bedragen x €1.000
Reserve rijkscompensatie corona Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve rijkscompensatie corona 285 1.543 1.619 210

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van gelden voor het bekostigen van coronamaatregelen voor het jaar 2021. Deze reserve is gevormd in de 3e tussentijdse rapportage 2020.

De toevoegingen betreffen:

 • 1eTR2021 Uitkering. Decembercirculaire 2020 (€ 454.485,-)
 • 1eTR2021 Uitkomsten Maartbrief 2021 (€ 402.851,-)
 • 2eTR2021 Meicirculaire 2021 compensatie corona (€ 23.353,-)
 • 2eTR2021Septembercirculaire 2021 compensatie corona (€ 444.610,-)
 • 2eTR2021 Beleidsregels steunfonds covid-19 cultuurmaatschappelijke organisaties (€ 40.388,-)
 • 2eTR2021 Storting reserve compensatie corona deel B (€ 32.540,-)
 • Decembercirculaire 2021 compensatie corona (€ 144.849,-)


De onttrekkingen betreffen:

 • Corona kosten 2021 totaal (€ 1.618.756,-)

 

Reserve Sociaal Domein

Bedragen x €1.000
Reserve Sociaal domein Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Sociaal Domein 0 1.269 111 1.158

Deze reserve is gevormd als gevolg van een amendement op de 3e tussentijdse rapportage 2020. Het doel van deze reserve is het egaliseren van de budgetten en taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein zodat de middelen die in een bepaald jaar niet nodig blijken te zijn en beschikbaar blijven voor volgende jaren. Te meer omdat de effecten van de realisatie van de taakstelling over de jaren heen pas zichtbaar worden. De stortingen en onttrekkingen zijn afhankelijk van de werkelijke kosten ten opzichte van de geraamde budgetten voor het Sociaal Domein. Zijn de werkelijke kosten lager dan het geraamde budget, dan wordt de onderbesteding gestort in de reserve. Zijn de kosten hoger dan het budget dan wordt de overschrijding onttrokken uit de reserve. Niet geraamde (Rijks)bijdragen waar daadwerkelijk kosten voor het Sociaal Domein tegenover staan mogen betrokken worden bij het bepalen van de hoogte van de stortingen en onttrekkingen. De reserve kan worden opgeheven na realisatie van de taakstelling Sociaal Domein.

 

De toevoegingen betreffen:

 • 1eTR2021 Decembercirculaire 2020 (€ 95.153,-)
 • 1eTR2021 Uitkomsten Maartbrief 2021 (€ 88.608,-)
 • 1eTR2021 Aanpak dak- en thuislozen (€ 32.051,-)
 • 2eTR2021 Septembercirculaire 2021 (€ 111.263,-)
 • 2eTR2021 Meicirculaire 2021 (€ 941.932,-)


De onttrekkingen betreffen:

 • 2eTR2021 Inhuur kwartiermaker (€ 14.400,-)
 • 2eTR2021 Extra middelen Jeugdbescherming Brabant € 72.402,-)
 • Tekort 2021 (€ 23.864,-)

Reserve duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Reserve duurzaamheid Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Balanswaarde 31-12-2021
Reserve duurzaamheid 0 60 0 60

Deze reserve is in 2021 gevormd in de 2e tussentijdse rapportage 2021. Het doel van deze reserve is om de van het rijk ontvangen klimaatmiddelen over meerdere jaren in te kunnen zetten voor het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Met behulp van deze reserve kunnen we meer continuïteit bieden aan onze inwoners, doordat er meer zekerheid is dat projecten ook langere tijd door kunnen lopen. Tegelijkertijd maken we beter gebruik van de incidentele middelen van de Rijksoverheid die in het verleden beschikbaar zijn gesteld voor de Transitievisie Warmte en die de basis vormen van de reserve.

Zoals blijkt uit het analyse overzicht baten en lasten is bij duurzaamheid meer geld overgebleven dan de verwachtte € 60.000,-. In de lijn van de gedachte achter de reserve stellen we voor om ook deze middelen à € 61.698 beschikbaar te houden voor duurzaamheid door dit aanvullend te storten in de reserve duurzaamheid.

De toevoeging betreft:

 • 2eTR2021 klimaatmiddelen € 60.000,-.

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

 • Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie;
 • Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo;
 • Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat;
 • Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt;
 • Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk;
 • Dekkingsreserve Kosten tijdelijke huisvesting;
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat;
 • Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop;
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent;
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk;
 • Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem;
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg; 
 • Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg; 
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg;
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar); 
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) ;
 • Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg;
 • Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering; 
 • Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg;
 • Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad;
 • Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving; 
 • Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en AA; 
 • Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens; 
 • Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor;
 • Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen; 
 • Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg; 
 • Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/DAFIII; 
 • Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III; 
 • Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein/Beekweide; 
 • Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein;
 • Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind;
 • Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn;
 • Dekkingsreserve FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar/Laan der Vier Heemskinderen;
 • Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg;
 • Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen;
 • Dekkingsreserve Speelvoorzieningen Gulbergen;
 • Dekkingsreserve FBW Santheuvel;
 • Dekkingsreserve R&T speelruimtebeleidsplan;
 • Dekkingsreserve Aanleg parkeerplaats golfclub Riel.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

 

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 

Pensioenvoorzieningen wethouders

Bedragen x €1.000
Pensioenvoorzieningen wethouders Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.934 7 136 2.805

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen aan (ex-)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,528%. Vorig jaar bedroeg deze 0,082%. Deze stijging van de rekenrente heeft geleid tot een lagere toename van de berekende voorziening dan vooraf geraamd. Er is € 7.113,- toegevoegd aan de voorziening terwijl € 110.000 ,-standaard begroot is. Uit de voorziening is € 135.984,- onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000
Onderhoud wegen Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Onderhoud wegen 916 845 590 1.171

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (= bruggen en tunnels). Op basis van beleidsplannen (vastgesteld door de raad) en hieruit voortkomende onderhoudsplannen (vastgesteld door het college) vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen betreffen:

 • Dotatie planmatig onderhoud bruggen 2021: € 25.250,-
 • Dotatie planmatig onderhoud straten 2021: € 820.073,-


De aanwendingen betreffen:

 • Werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2021: € 590.356,-

 

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000
Onderhoud gebouwen Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Onderhoud gebouwen 147 961 397 711

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van de gemeente via deze onderhoudsvoorziening.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Dotatie conform raming (€ 874.000,-)
 • Subsidies Stichting Nationaal Restauratiefonds diverse gebouwen (€ 86.615,-)


De aanwendingen betreffen:

 • Werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2021 (€ 396.553,-)

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x €1.000
Onderhoud brede school Coevering Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Onderhoud brede school Coevering 169 23 2 190

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het onderhoud aan de brede school Coevering op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. 

 

De toevoegingen betreffen:

 • Nog te ontvangen bijdrage Regenboog en Branding 2021 (€ 22.680,-)


De aanwendingen betreffen:

 • Onderhoudskosten 2021 (€ 1.869,-)

Wonen

Bedragen x €1.000
Wonen Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Wonen 4.370 60 120 4.310

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Renteresultaat startersleningen (€ 43.836,-)
 • Renteresultaat duurzaamheidsleningen (€ 16.243,-)


De aanwendingen betreffen:

 • Beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen (€  15.712,-)
 • Kosten Samen Werkt! (€ 1.077,-)
 • Afwaardering boekwaarde Sluisstraat/Goorstraat (€ 103.358,-)

 

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000
Egalisatie afvalstoffenheffing Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Vrijgevallen bedragen Balanswaarde 31-12-2021
Egalisatie afvalstoffenheffing 618 0 0 256 362

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking. 

Het negatieve resultaat in 2021 van € 255.818,- is veroorzaakt door:

 • Afwaardering van alle voorbereidingskosten van Renescience. 
 • De extra baten van papier, PMD, afvalstromen op de milieustraat en hogere inkomsten uit de afvalstoffenheffing hebben het negatieve effect van bovenstaande gedempt. 
 • Ook de positieve jaarrekeningresultaten uit 2019 en 2020 zijn verrekend met bovenstaande afwaardering. 
 • Verder is een bedrag van € 204.000,- ten gunste van de algemene middelen vrijgevallen, op basis van positieve resultaten uit 2020. 

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000
Egalisatie rioleringen Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Egalisatie rioleringen 6.240 152 0 6.393

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het toegevoegde bedrag is het positieve resultaat van de exploitatie riolering in 2021. 

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000
Breedtesport impuls middelen Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Breedtesport impuls middelen 45 45 1 89

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen die in 2018 aan de reserve is toegevoegd.

De toevoegingen betreffen:

 • Jaarlijkse dotatie in de voorziening: € 45.000,-;


De aanwendingen betreft:

 • Een huurvergoeding voor een gymzaal: € 735,-.

Gemeentelijk groenfonds

Bedragen x €1.000
Gemeentelijk groenfonds Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Gemeentelijk groenfonds 9 0 0 9

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant. In november 2020 is besloten om de aanwending van de voorziening te verruimen naar verbetering van kwaliteit van het aanwezige groen in de betreffende straat of wijk. De naam van de voorziening is daarvoor dan ook gewijzigd.

 

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000
Voorziening afgesloten complexen GB Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening afgesloten complexen GB 113 21 84 0 50

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2021 de afgesloten exploitaties: Barrier, Torenweg, Willem Barentzweg en Ellenaar.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000
Voorziening voorschoolse educatie Balanswaarde 01-01-2021 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening voorschoolse educatie 119 0 81 38

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente.

De onttrekkingen betreffen de suppletiemiddelen 2021.