Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 11.709 12.325
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.589 1.340
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 40 42
Totaal Immateriële vaste activa 13.338 13.707
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 55.664 58.368
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 27.415 27.080
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 22.325 19.269
Totaal Materiële vaste activa 105.404 104.717
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 8.107 10.332
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer -87 -77
Totaal Financiële vaste activa 8.191 10.426
Totaal Vaste activa 126.933 128.850
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 19.840 18.583
Totaal Voorraden 19.840 18.583
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 5.647 5.469
Rekening-courantverhouding met het Rijk 4 71
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.774 1.767
Overige vorderingen 2.808 2.241
Overige uitzettingen 13 13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.245 9.561
Liquide middelen
Kassaldi 3 11
Banksaldi 156 157
Totaal Liquide middelen 159 169
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.113 632
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 6.710 5.104
Totaal Overlopende activa 7.823 5.736
Totaal Vlottende activa 38.068 34.049
Totaal Activa 165.001 162.899
Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 23.041 24.093
Bestemmingsreserve 21.031 19.247
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 661 -35
Totaal Eigen vermogen 44.733 43.305
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 16.128 15.680
Totaal Voorzieningen. 16.128 15.680
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 76.505 79.215
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 1.591 1.711
Door derden belegde gelden 229 367
Waarborgsommen 1 1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 78.326 81.294
Totaal Vaste passiva 139.187 140.280
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige kasgeldleningen 1.000 5.000
Banksaldi. 2.160 2.363
Overige schulden 6.410 7.343
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.570 14.706
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.428 2.875
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 12.389 4.989
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 427 50
Totaal Overlopende passiva 16.244 7.914
Totaal Vlottende passiva 25.814 22.619
Totaal Passiva 165.001 162.899
Omschrijving 2021 2020
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 89.578 66.004