Grondbeleid

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn op 25 juni 2012 vastgesteld en de nota kostenverhaal is op 9 maart 2015 in werking getreden. De nieuwe nota grondbeleid en de nieuwe nota gronduitgifte en prijzenbeleid zijn reeds besproken in een audit-commissie plus bijeenkomst. Deze nota’s zijn verder geoptimaliseerd. Daarnaast is binnenkort ook een eerste opzet voor een nieuwe nota kostenverhaal gereed. Alle stukken kunnen daarna opnieuw worden voorgelegd.

 

Ontwikkelingen grondexploitaties

Toelichting Groot Luchen

Voor de eerste twee fases zijn nagenoeg alle gronden uitgegeven. De meeste woningen in dit gebied zijn opgeleverd of worden binnenkort opgeleverd. Dat betekent dat het woonrijp maken in voorbereiding is voor die gebieden waar dit nog niet heeft plaatsgevonden. Ook de aanleg van een groot deel van de hoofdontsluiting is in voorbereiding nu de gemeente kan beschikken over een aantal percelen die onteigend moesten worden. Voor het gebied ten westen van de Burgemeester Termeerstraat is de uitwerkingsprocedure doorlopen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het plan gewijzigd vastgesteld. Er is geen bezwaar gemaakt op dit gewijzigde plan, waardoor het bouwrijp maken van dit gebied nu wordt voorbereid en de bouw in de eerste helft van 2021 kan starten. Ook voor het gebied tussen fase 1 en 2 is het bouwrijp maken in voorbereiding. Na de onteigening kan ook dit gebied met een directe bouwtitel nu worden ingevuld. Dit betekent dat de grondverkopen in 2020 nog zeer beperkt zullen zijn, maar in 2021 zal er sprake zijn van een inhaalslag.

Op dit moment worden de mogelijke verkavelingen voor de oostzijde van de Burgemeester Termeerstraat in beeld gebracht. In het verlengde daarvan wordt tevens gekeken naar de structuurvisie voor de aan Groot Luchen grenzende gronden, waarop in 2018 wvg is gevestigd. De inspraak voor deze gebieden is opgestart. Daarna zal een raadsvoorstel worden voorbereid voor zowel het in procedure te brengen uitwerkingsplan als de in voorbereiding zijnde structuurvisie.

 

Toelichting overige exploitaties

De woningen in het plan Talingstraat zijn nagenoeg opgeleverd en het woonrijp maken is opgestart, evenals de herinrichting van de Talingstraat. De inrichting van de Dommelbeemden zal in 2021 worden uitgevoerd. In 2021 zal nog een afweging gemaakt moeten worden of er op termijn nog een extra uitwerkingsplan in procedure moet worden gebracht. In de grondexploitatie is daar nog steeds van uitgegaan, maar er kan ook besloten worden om de grondexploitatie te beëindigen en geen extra woningen in dit gebied meer te realiseren. Dat zou wel een correctie op de tussentijdse winstneming betekenen.

Centrum West is een gebied waarvoor de stedenbouwkundige verkaveling nog moet worden uitgewerkt. Dit zal aan moeten sluiten bij de overige plannen voor het centrum van Geldrop. Voor het gebied van Bleekvelden t/m het station en het Bogardeind is een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de woningbouwimpuls. In oktober zal duidelijk worden of er een beschikking wordt toegekend. Voorwaarde voor die beschikking is een cofinanciering door de gemeente van 50% van het totale exploitatietekort. Dat zou een aanzienlijke claim op enkele reserves betekenen, waaronder die van de reserve grondexploitaties. Om de druk op deze reserve te beperken, wordt het steeds belangrijker om het plangebied centrum west zo snel mogelijk tot ontwikkeling te brengen.

Voor het plan Waleweinlaan wordt gedacht aan een plan met mantelzorgwoningen. Er wordt uitgegaan van zes woningen, waarbij elk blok van twee woningen het uiterlijk heeft van één woning bestaande uit een gezinswoning voor de mantelzorger en een zorgwoning voor de zorgbehoevende. Na besluitvorming in het college zou de ruimtelijke procedure hiervoor gestart kunnen worden.

Voor het project De Bron / Willem Barentszweg moet nog een afweging worden gemaakt of het resterende perceel wel of niet wordt ingevuld. Zonder invulling vindt er een correctie op de winstneming plaats.

Voor Rielsepark is een perceel van 1.500 m2 nagenoeg verkocht. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken worden voorbereid. Naar verwachting kan het resterende perceel in 2021 dan ook verkocht worden.

Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht college wordt uitgegaan van een invulling met appartementen. Door het sportveld te positioneren op de locatie van de westvleugel ontstaat er voldoende ruimte voor een goede ruimtelijke inpassing van een appartementencomplex. De burgerparticipatie voor het ruimtelijke plan zal naar verwachting in 2021 worden opgestart.

Voor Luchen Weteringpark is de verkaveling voor de eerste fase van het uitwerkingsplan gereed. Ook het bijbehorende exploitatieplan is in voorbereiding. De procedure hiervoor zal in 2021 worden opgestart.
Voor De Waag bestaat het voornemen om een nieuwbouwontwikkeling samen te laten gaan met een verduurzaming van de aangrenzende woningen van woningcorporatie Compaen. Voor Ellenaar is er weer interesse voor het tweede perceel. Na verkoop kan deze exploitatie worden afgesloten. Voor de Johannesschool is de verkoop van de voorzijde in een vergevorderd stadium. Ook die grondexploitatie kan dan worden afgesloten.

Resultaat 2019

Op basis van de BBV-voorschriften moet sinds de jaarrekening van 2017 tussentijds winst worden genomen. In het kader van de jaarrekening 2017 heeft dat geresulteerd in een aanzienlijke tussentijdse winst voor Groot Luchen, omdat er geen correctie doorgevoerd mocht worden voor projectspecifieke risico’s en marktrisico’s. In 2018 heeft er een correctie plaatsgevonden, omdat projectspecifieke risico’s in dat jaar gedeeltelijk wel gecorrigeerd mochten worden. Nu uit actuele concept-stedenbouwkundige verkavelingen blijkt dat het effect groter is, vindt opnieuw een correctie plaats. Daar komt bij dat zich een nieuwe crises lijkt aan te dienen, die via een negatieve opbrengstenindex leidt tot een verdere correctie op de eerdere tussentijdse winstneming. De verruiming van de BBV regels, waarbij geen correcties voor marktrisico’s toegepast mogen worden, zorgen nu voor een extra sterke mutatie voor met name Groot Luchen. In totaliteit gaat het om een negatieve correctie van € 3.165.460,-.

Voor de overige grondexploitaties leidt de actualisatie bij de resultaatbestemming van de jaarrekening tot de volgende mutaties in de reserve tussentijdse winstnemingen:

- Spaarpot € 166.613,- (negatief)

- Ellenaar € 14.312,- (negatief)

- Johannesschool € 15.946,- (negatief)

- De Bron € 174.978,- (positief)

- Talingstraat € 1.256.854,- (positief)

In 2019 kan geen grondexploitatie worden afgesloten. Het resultaat bestaat dus slechts uit (correcties op) de tussentijdse winstnemingen (uit eerdere jaren). Per saldo gaat het om een bedrag van € 1.930.499,- (negatief).

Reserves en voorzieningen

a. Reserve grondexploitaties

De stand van de reserve grondexploitaties per 31 december 2019 bedraagt € 14.161.323,-.

 

b. Reserve tussentijdse winstnemingen

De stand van deze reserve per 31 december 2019 bedraagt € 4.969.028,-.

 

c. Voorziening grondexploitatie en voorziening afgesloten complexen

De contante waarde van alle geraamde verliezen van de verlieslatende exploitaties bedraagt € 141.724,-. De benodigde voorziening voor de afronding van afgesloten plannen bedraagt € 55.000,-.

 

a. Reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico’s.

Verloop Reserve Grondexploitaties
Saldo december 2019 14.161.323
Af: Claim afwaardering boekwaarde Strabrecht College 2020 (raadsbesluit (2 juli 2018) -1.756.182
Af: Claim stortingen reserves 2019-2023 die t.l.v. reserve tussentijdse winstnemingen was gebracht -4.400.000
Af / Bij: resultaat grondbedrijf 2019 0
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen (terugstorting voorfinanciering kapitaallasten) 1.827.937
Saldo na resultaatbestemming 2019 en claims 9.833.078
Mogelijke claim t.b.v. Woningbouwimpuls -4.700.000
Saldo na resultaatbestemming 2019, claims en terugstorting deel voorfinanciering 5.133.078

Na bovenstaande eerste storting dient er de komende jaren nog een bedrag van € 5.158.406,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug te worden gestort in de reserve grondexploitaties.

Op basis van de huidige inzichten zullen de fiscale afdrachten in het kader van de vennootschapsbelasting ook voor de jaren 2018 en 2019 nihil zijn. De vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst zal waarschijnlijk in 2020 getekend worden.

Verloop Reserve Tussentijdse winstnemingen
Saldo per 31 december 2019 4.969.028
Claim: stortingen reserves 2019 - 2023 -4.400.000
Saldo na correctie claim fondsafdrachten 569.028
Af: Resultaat tussentijdse winstneming 2019 -1.930.499
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijks o.b.v. verkopen 2019 -202.500
Af: Stortingen in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2019 -185.880
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Woongebieden o.b.v. verkopen 2019 -92.940
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2019 0
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2019 -92.940
Bij: correctie claim stortingen reserves 2019 - 2023 4.400.000
Saldo na resultaatbestemming 2019 2.464.269

De financiële (weerstands)positie

Door meerjarige exploitatie looptijden vinden winst- en verliesnemingen op onregelmatige momenten plaats. Een grondbedrijf moet daarom in een langjarig perspectief worden gezien. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf bevat de middelen en mogelijkheden waarover het grondbedrijf kan beschikken om niet begrote kosten en tegenvallende opbrengsten te dekken. Daarnaast is de afgelopen jaren besloten om hieruit ook de tekorten uit de investeringen in Bovenwijkse Voorzieningen te dekken.

Weerstandsvermogen

Gemeentelijk beleid

In het kader van de jaarrekening 2019 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf geactualiseerd. Op basis van die analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit berekend op circa € 9.354.369,-. Voor de marktrisico’s is daarbij uitgegaan van 10% opbrengstdaling in een realistisch scenario en 30% in een worse case scenario. Voor het marktrisico uitgiftevertraging is in een realistisch scenario uitgegaan van 3 jaar en in een worse case scenario van 7 jaar.

De stand van de Reserve grondexploitaties per 1 januari 2020 (na resultaatbestemming, claim afboeking Strabrecht en het terug te storten bedrag uit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen) bedraagt € 9.833.078,-. Daarnaast is de stand van de reserve tussentijdse winstneming op die datum € 2.464.269,-. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dan € 12.297.347,-.

Een aantal aanvullende aspecten die moeten worden meegenomen bij de berekening van het weerstandsvermogen zijn:

 • De aankopen in de afgelopen jaren waarvoor de komende vijf jaar een bestemmingsplan zal worden vastgesteld;
 • De gronden waarop Wvg is gevestigd en die in de komende jaren mogelijk verworven gaan worden;
 • De actualisatie van de nota kostenverhaal zal leiden tot verhoging van de fondsafdrachten, waarvoor extra claims ten laste van de reserve grondexploitaties zullen ontstaan.

Daarnaast is in het kader van de woningbouwimpuls een subsidieaanvraag ingediend voor het centrum van Geldrop. Voorwaarde voor die subsidie is een cofinanciering van 50% van het tekort door de gemeente. Indien de subsidiebeschikking toegekend zou worden, dient de cofinanciering financieel gedekt te zijn. Om die reden wordt nu voorgesteld om eerst de claims op de resterende ruimte in de reserves van het kostenverhaal te leggen en het tekort als claim op de reserve grondexploitatie te leggen. Daarmee zijn dan ook de eerder in de jaarrekening van 2019 benoemde risico’s gedekt, zoals:

 • De locaties waarvoor een voorbereidingsbesluit is genomen en die kunnen leiden tot gedeeltelijke verwerving van plangebieden;
 • Het in voorbereiding zijnde wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid, met mogelijke aankopen en herbestemmingen (voor wat betreft het deelproject Blaakvelden);
 • Het in voorbereiding zijnde plan voor het centrum van Geldrop, waarvoor in het verleden vele miljoenen gereserveerd waren;
 • De onlangs gestarte voorbereiding voor een omgevingsvisie met omgevingsplannen met nieuwe inzichten in gebieden met opgaves in de fysieke leefomgeving (voor zover het gaat om het plangebied van de subsidieaanvraag);

Rekening houdend met een subsidieaanvraag van € 9.250.000,- in het kader van de 2e tranche voor de woningbouwimpuls bedraagt het weerstandsvermogen 81%. Deze is gebaseerd op een totale beschikbare weerstandscapaciteit van (€ 5.133.078,- en € 2.464.269,- is) € 7.597.347,- en een benodigde weerstandscapaciteit van € 9.354.369,-.

Met een weerstandsvermogen van 81% is volgens de huidige nota grondbeleid de code groen van toepassing. Code groen is namelijk van toepassing bij een weerstandsvermogen van meer dan 75%. Dat betekent:

 • reguliere risicobewaking en sturing op risicomanagement via jaarverslag;
 • college rapporteert in de eerstvolgende meerjarenbegroting over de ontwikkelingen ten aanzien van het weerstandsvermogen;
 • in geval van toevoeging van een negatieve exploitatie gaat het om een strategische exploitatie, waarbij het weerstandsvermogen als gevolg hiervan niet lager dan 75% wordt.

Voor wat betreft de mandatering van het college voor strategische aankopen geldt een bevoegdheid van € 1.750.000,- indien het weerstandsvermogen tussen de 75% en 100% ligt. Randvoorwaarde voor de strategische aankoop is de aankoop voor een toekomstige grondexploitatie met een geprognosticeerd positief exploitatieresultaat. Zodra het weerstandsvermogen weer boven de 100% komt, is de randvoorwaarde niet meer van toepassing en is de maximale bevoegdheid € 2.500.000,-.

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Op de voorziening wordt rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’. Het verloop hiervan is hieronder weergegeven.

Verliesvoorziening lopende grondexploitaties 1 januari 2020 141.724
Benodigd
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:
Emopad 51.321
Rielsepark 90.403
Totaal benodigd per 31 december 2018 141.724

Voorziening afgesloten complexen

Voorziening afgesloten complexen 1 januari 2020 55.000
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen
Barrier bijdrage ontsluiting 50.000
Brugstraat 5.000
Totaal benodigd per 31 december 2019 55.000

Meerjarenperspectief

De projecten die in exploitatie zijn, zullen in het kader van de jaarrekening van 2020 weer geactualiseerd worden. Voor het laatste meerjarenperspectief wordt verwezen naar de jaarrekening 2019.

 

Plan verleden 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Spaarpot-Zuid 1.766.230 -166.613 1.766.668
Ellenaar 87.562 -14.312 147.722
Rielsepark -116.105
Dorpsstraat/Johannesschool 111.582 -15.946 148.068
Emopad 0 -51.321
Waleweinlaan 295.501
Willem Barentszweg 109.394 174.978 241.865
Vesperstraat/De Waag 33.836
Linze 294.591
Kavels Loeswijk 465.963
Strabrecht 1.873.519
Talingstraat 1.256.854 1.171.980
Luchen weteringpark 5.034
Centrum West 5.320.726
Bisschop van Mierlostraat 541.312
Groot Luchen 7.069.992 -3.165.460 5.172.032

De winsten van de bovenstaande projecten worden na realisatie in de reserve grondexploitaties gestort. Tevens zal dan verrekening met de reserve tussentijdse winstneming plaatsvinden. Verliezen worden ten laste van de voorziening grondexploitatie gebracht, waarbij het verschil tussen het projectresultaat en het bedrag in de voorziening ten laste of ten gunste van de reserve grondexploitaties wordt geboekt.

Materiële vaste activa

De gronden die voorheen als Niet in exploitatie genomen gronden geadministreerd stonden, moeten op basis van de nieuwe BBV-voorschriften vanaf 2016 geadministreerd worden onder de materiële vaste activa. De gronden die voorheen als nieg-gronden geadministreerd stonden en voor 31 december 2019 niet in exploitatie zijn genomen, moeten getaxeerd worden om te beoordelen of een eventuele afwaardering noodzakelijk is. De situatie voor deze gronden is als volgt:
      •  Stationsstraat 33 (marktwaarde is hoger dan boekwaarde, zodat op dit moment geen afwaardering aan de orde is);
      •  Bouwbloklocatie Landbouwgronden Gijzenrooij (op 17 maart 2020 heeft het college de voorlopige bouwbloklocatie bepaald, raadsinformatiebrief wordt binnenkort verstuurd).

Om ook conform de nieuwe richtlijnen van het BBV voorbereidingskosten voor planvorming te kunnen activeren, is sinds de jaarrekening van 2016 een krediet beschikbaar. Een deel van dit krediet wordt aangewend voor planvorming voor toekomstige grondexploitaties. Verder wordt het krediet gebruikt voor planvorming voor gronden van derden waarvoor nog geen dekking voor de plankosten is geregeld. Als er voor de hierboven beschreven locaties geen tijdig vastgestelde grondexploitatie of dekking van de gemaakte plankosten is, dan moeten de kosten worden afgeboekt t.l.v. het jaarresultaat.

 

Warme gronden
Voor wat betreft de locaties die de afgelopen jaren zijn gekocht en waarvoor het voornemen bestaat om hiervoor een bestemmingswijziging voor te bereiden, kan het volgende worden vermeld:
     

 • In 2018 is de locatie Kievitstraat gekocht. Het gewijzigde bestemmingsplan is in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld, waarbij tevens een grondexploitatie is vastgesteld. De locatie is inmiddels verkocht, waarbij de verkoopprijs iets lager is geworden dan aanvankelijk  begroot. Hierdoor is een klein tekort in de exploitatie ontstaan. Deze zal verwerkt worden in de jaarrekening van 2020.
 • In 2019 is een locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht die ter zijner tijd met het naastgelegen tankstation zal worden herbestemd tot een woningbouwinvulling. Hier kan sprake zijn van een exploitatietekort die ter zijner tijd en laste van de reserve grondexploitatie  zal komen.
 • In 2019 is een locatie aan de Genoenhuizerweg gekocht. De perspectieven voor deze locatie zijn goed, waardoor er een positief resultaat in het meejarenperspectief wordt verwacht zodra het bestemmingsplan en de grondexploitatie kan worden vastgesteld.
 • Er lopen aankoopgesprekken over een aantal gronden waarop wvg is gevestigd.
 • Ook is de gemeente aan het inventariseren of er nog gemeentelijke gronden tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.
 • De raad heeft begin 2020 een investeringsbedrag van € 1,1 mln ter beschikking gesteld ten behoeve van het project Bogardeind.
 • Er lopen op dit moment gesprekken over een strategische aankoop van ongeveer € 0,5 mln.
 • Vooruitlopend op de uitkomst van de mogelijke subsidie in het kader van de woningbouwimpuls zullen mogelijk enkele aankoopgesprekken worden opgestart.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat het college strategische posities wil innemen bij de verdere uitwerking van het centrumplan in Geldrop. Ook deze zullen in eerste instantie dan meegenomen moeten worden in deze beschrijving van de materiële vaste activa met een ontwikkelvoornemen. De risico’s in dit kader moeten worden meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen van de algemene dienst en in een later stadium in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

 

Materiële vaste activa
In 2020 zijn gronden verworven in het gebied Gijzenrooi. Deze gronden worden toegevoegd aan de Landbouwgronden Gijzenrooi. De totale marktwaarde van deze gronden is hoger dan de boekwaarde. De totale pachtopbrengsten van gemeentelijke gronden is hoger dan de rentelasten op de boekwaarde van deze landbouwgronden.

 

Overzicht fondsen uit de nota kostenverhaal vanaf 2015

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkopen in 2019 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2019 zijn ontvangen. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Door de tekorten die sinds de jaarrekening 2018 zijn ontstaan in fonds Bovenwijkse Voorzieningen en de tekorten die eveneens werden voorzien voor de overige fondsen, zijn de afdrachten voor de in voorbereiding zijnde ruimtelijke plannen in 2019 al verhoogd binnen de door de raad vastgestelde kaders. 

Begin 2020 is besloten om het tekort in de begrote vastgoedexploitatie voor de eerste fase van Bogardeind te dekken via de beschikbare fondsen.

 

Nieuwe reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor het oude fonds Bovenwijks kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve grondexploitaties plaatsvinden (met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering).

Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015-2018 € 6.466.984,-
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2019           €     519.359,-
Benodigd per 31 december 2019        € 6.986.343,-

                                                                    

Stand per 31 december 2019          € 1.625.437,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019       €      202.500,- +
Saldo na resultaatbestemming 2019        € 1.827.937,-
Terug te storten naar reserve grondexploitaties € 1.827.937,- 
Saldo na terug te storten bedrag        € 0,-
Resterend tekort    -/- € 5.158.406,-

         

Reserve Leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep. Het gaat daarbij niet alleen om sociale huur, maar ook om sociale koopwoningen.

Saldo per 31 december 2019     €   1.329.020,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019          €       185.880,- +
Saldo na resultaatbestemming 2019       €   1.514.900,-
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020 €        107.309,-
Saldo na claim Bogardeind                       €    1.407.591,-

                 

Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bijdrage t.b.v. sociale woningbouw in Luchen fase 3A t.b.v. Compaen en in het project Sint Jozefkerk. Rekening houdend met een totaalbedrag van ongeveer € 150.000,- resteert er nog een claim van ongeveer € 1,25 mln t.b.v. de woningbouwimpuls. Inclusief de reeds bestaande claim van ruim € 0,1 miljoen voor Bogardeind gaat het dan om € 1,35 miljoen.

 

Reserve Herstructurering Woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Saldo per 31 december 2019       € 358.162,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019       €    92.940,- +
Saldo na resultaatbestemming 2019          € 451.102,-
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020  € 451.102,-  -/-
Saldo na claim Bogardeind                 €                 0,-

                                              

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen / bedrijfslocaties.

Saldo per 31 december 2019         €      60.285,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019           €                   0,-

                              

Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet voor de herstructurering van De Bleekvelden.

 

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

Saldo per 31 december 2019      €  448.649,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019            €     92.940,- +
Saldo na resultaatbestemming 2019       €    541.589,-
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020     €    541.589,-  -/-
Saldo na claim Bogardeind  / Woningbouwimpuls          €                    0,-

In het kader van een raadsvoorstel voor een subsidieregeling t.b.v. duurzaamheid, waarvoor een budget van € 100.000,- was voorgesteld ten laste van deze reserve, heeft de raad aangegeven dat dit toegevoegd moet worden aan de duurzaamheidslening. Daarvoor is op dit moment echter nog voldoende beschikbaar.