Uitgaven

12,09%

€ -13.987

x € 1.000
12,09% Complete

Inkomsten

58,93%

€ 68.117

x € 1.000
58,93% Complete

Saldo

65625,54%

€ 54.130

x € 1.000

Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Uitgaven

12,09%

€ -13.987

x € 1.000
12,09% Complete

Inkomsten

58,93%

€ 68.117

x € 1.000
58,93% Complete

Saldo

65625,54%

€ 54.130

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Verstuurd aan de raad (in geval van RIB) /
Vastgesteld in de raad
Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2017-2020 18 december 2017 2021
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2021
RIB Tussentijdse afwijkingenrapportage 2019 13 februari 2020 N.v.t.
RIB 3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken) 2019 16 april 2020 N.v.t.
RIB Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus 2020 12 mei 2020 N.v.t.
1e tussentijdse rapportage 2020 15 juni 2020 N.v.t.
Proces behandeling meerjarenbegroting 2021-2024 2020 29 juni 2020 N.v.t.
Jaarstukken 2019 29 juni 2020 N.v.t.
RIB Uitkomsten Meicirculaire + Junibrief en inschatting gevolgen coronacrisis 2020 8 juli 2020 N.v.t.
RIB Herfinanciering bestaande geldleningen 2020 e.v. 25 augustus 2020 N.v.t.
2e tussentijdse rapportage 2020 21 september 2020 N.v.t.
Meerjarenbegroting 2021-2024 9 november 2020 (o.v.) N.v.t.
Belastingverordeningen 2021 14 december 2020 (o.v.) N.v.t.
Tussentijdse afwijkingenrapportage 2020 14 december 2020 (o.v.) N.v.t.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 3.552 222 6 2.242 2.242 2.242
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 741 -82 -173 741 2.005
0.4 Overhead 11.040 10.672 11.826 11.824 11.845 11.947
0.5 Treasury 320 365 318 311 305 298
0.61 OZB woningen 265 154 187 187 188 188
0.62 OZB niet-woningen 32 30 34 34 34 34
0.64 Belastingen overig 368 372 390 392 395 397
0.8 Overige baten en lasten 3 350 1.126 1.911 2.491 3.304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -3 100 100 100 100 100
Totaal Lasten 15.578 13.005 13.904 16.828 18.340 20.516
Baten
0.10 Mutaties reserves 6.926 2.436 1.764 939 -135 515
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 2.343 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 387 363 439 453 454 454
0.5 Treasury 2.192 1.994 344 337 331 324
0.61 OZB woningen 3.595 3.887 4.172 4.299 4.429 4.563
0.62 OZB niet-woningen 1.584 1.663 1.829 1.870 1.911 1.953
0.64 Belastingen overig 306 308 325 335 345 355
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 53.154 55.053 59.245 59.150 60.439 61.769
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 70.486 65.704 68.117 67.382 67.773 69.933

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 11 2021 2022 2023 2024
Nieuw in MPB 2021-2024
Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022 180.300 369.100 373.900 379.100
5% OZB-verhoging in 2021 -291.300 -299.400 -307.900 -316.500
Verhogen aantal dagen ondersteuning BIZOB 27.132 27.762 28.350 28.938
Ondersteuning BIZOB contractbeheer en -management sociaal domein 27.132 27.762 28.350 28.938
Terugdraaien materiële kostenindex in 2021 -295.368 -295.368 -295.368 -295.368
Gevolgen coronacrisis
Stelpost gevolgen corona < € 10.000,- 50.000 0 0 0
Compensatie coronamaatregelen Rijk -1.670.000 0 0 0
Stelpost corona (meerkosten > compensatie Rijk) 300.000 300.000 0 0
Specificatie investeringen programma 11 2021 2022 2023 2024

Nieuw in MPB 2021-2024

 

Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022

Bij vaststelling van de MPB 2020-2023 is de OZB met 3% verhoogd in de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit is los van de indexering. De raad wilde in de besluitvorming alleen verhogen voor boekjaar 2020. Maar om een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren is op voorstel van het college de OZB-verhoging ook voor 2021 en 2022 rekenkundig doorgevoerd in de begroting. De portefeuillehouder Financiën zegde destijds toe om in 2020 te proberen met maatregelen te komen om de 3% verhoging vanaf 2021 weer ongedaan te maken.

 

5% OZB-verhoging in 2021

Dit zijn de meeropbrengsten indien de OZB in 2021 met 5% wordt verhoogd.

 

Verhogen aantal dagen ondersteuning BIZOB

Onze gemeente maakt onderdeel uit van Stichting Bizob. Zij verzorgen een groot deel van de ondersteuning bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Tot 2016 nam onze gemeente 210 dagen af, daarna is dat verminderd naar 168 dagen. Echter, de laatste jaren is het surplus aan dagen opgesoupeerd en is - mede door een toename van het aantal inkopen - dit surplus omgeslagen in een tekort. Wij stellen daarom voor om het aantal dagen weer terug te brengen naar 210.

 

Ondersteuning BIZOB contractbeheer en -management sociaal domein

De inzet van BIZOB op het gebied van contractbeheer en contractmanagement binnen het sociaal domein valt binnen de geldende afspraken. Naast de ophoging tot 210 dagen (zie hierboven) zijn er extra dagen nodig om deze taken binnen het sociaal domein naar behoren uit te kunnen (blijven) voeren. Net als in voorgaande jaren gaan we uit van een inzet van 1 dag in de week. Na aftrek van vakantie en verlof betekent dit ook een verhoging van 42 dagen.

 

Terugdraaien materiële kostenindex in 2021

Het college stelt voor om als kaasschaafmethode de materiële kostenindex voor 2021 achterwege te laten (wel weer een materiële kostenindex vanaf 2022). Dit levert een structureel voordeel op. Veiligheidshalve is er een stelpost opgenomen van € 77.500,- om onvoorziene problemen, die hierdoor zouden kunnen ontstaan, op te lossen. 

 

Gevolgen coronacrisis

 

Stelpost gevolgen corona < € 10.000,-

Voor de “kleinere gevolgen” van de coronacrisis nemen wij een stelpost op van € 50.000,-.

 

Compensatie coronamaatregelen Rijk

Wij ramen de financiële gevolgen van de coronacrisis budgetneutraal in onze begroting. De redenen hiervoor zijn:

  1. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten financieel niet de dupe mogen worden vanwege corona;
  2. BUIG is een specifieke uitkering, het Rijk stelt jaarlijks het macrobudget vast. Dit moet ook nog definitief gedaan worden voor 2021;
  3. Gemeenten met grote tekorten op BUIG kunnen een beroep doen op gedeeltelijke compensatie (de vangnetuitkering);
  4. De apparaatskosten voor de uitvoering van BUIG worden vergoed via de algemene uitkering. Daar komt de vergoeding vanwege stijging maatstaven bijstandsontvangers binnen.

 

Stelpost corona (meerkosten > compensatie Rijk)

Het college gaat er van uit dat de incidentele meerkosten door de coronacrisis in 2021 en 2022 € 300.000,- hoger uit zullen vallen dan waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd vanuit het Rijk.