Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Vaste activa
Immateriële vaste activa 13.832 13.118 12.403 11.717 11.030
Materiële vaste activa 119.817 126.398 126.022 125.681 128.543
Financiële vaste activa 9.462 5.630 5.557 5.425 5.355
Totaal Vaste activa 143.110 145.146 143.983 142.822 144.927
Vlottende activa
Voorraden 17.197 14.174 4.708 1.351 1.351
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.934 7.934 7.934 7.934 7.934
Liquide middelen 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004
Overlopende activa 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658
Totaal Vlottende activa 33.794 30.770 21.305 17.947 17.947
Totaal Activa 176.904 175.916 165.287 160.770 162.874
Passiva 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Vaste passiva
Eigen vermogen 42.111 41.023 43.222 46.814 43.936
Voorzieningen 14.092 14.375 14.967 16.142 16.196
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 105.563 105.381 91.960 82.676 87.605
Totaal Vaste passiva 161.767 160.779 150.150 145.632 147.737
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 6.399 6.399 6.399 6.399 6.399
Overlopende passiva 8.739 8.739 8.739 8.739 8.739
Totaal Vlottende passiva 15.137 15.137 15.137 15.137 15.137
Totaal Passiva 176.904 175.916 165.287 160.770 162.874

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de Septembercirculaire 2020 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2021 € 3.764.000,-.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

Omschrijving 2020 2021 2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -1.852 -1.080 1.111
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -18.759 -8.991 -7.328
3 Mutatie voorzieningen 459 283 593
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 8.697 3.023 9.466
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -11.455 -6.765 3.842

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Beloningen tijdens het dienstverband 15.506 15.492 15.514 15.493
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 236 186 82 81
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 15.742 15.678 15.596 15.574

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

De gehanteerde afkortingen staan voor:

  • Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten);
  • Kolom "Grex" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal);
  • expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen);
  • expl. R&T = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie & Toerisme;
  • GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan, kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering;
  • Afval = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval;

Activiteiten waar achter de omschrijving staat (c): deze worden door het college uitgevoerd na besluitvorming van de begroting door de raad.

Activiteiten waar achter de omschrijving staat (r): hierbij wordt na besluitvorming van de begroting de raad betrokken bij de uitwerking. Dat kan zijn in de formele besluitvorming, maar dat kan ook het ophalen van kaders of het presenteren van een  ontwerp.

De activiteiten zijn wenselijk nieuw beleid, tenzij aangeven # (= knelpunten bestaand beleid) of * (= wettelijke verplichting nieuw beleid).

 

Activiteitenplan Invest. 2021 Invest. 2022 Invest. 2023 Invest. 2024 Totaal invest. Grex Lasten 2021 Lasten 2022 Lasten 2023 Lasten 2024
Uit act.plan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Aankoop brandweerkazerne Mierlo (c) 0 914.095 0 0 914.095 0% 0 0 -27.423 -27.309
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% 0 0 27.423 27.309
Verhogen bijdrage begroting Senzer (c) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -199.758 -487.994 -330.182 -330.182
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo (r) 400.000 1.200.000 0 0 1.600.000 0% 0 -2.000 -72.000 -71.680
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (c) * 1.234.912 1.252.639 2.369.852 4.013.344 8.870.747 0% GRP GRP GRP GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (c) * 268.851 193.494 53.186 61.814 577.345 0% GRP GRP GRP GRP
Drukriolering (c) * 0 10.825 77.589 66.764 155.178 0% GRP GRP GRP GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (c) 0 166.250 0 0 166.250 0% 0 0 -11.915 -11.859
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. exploitatie Recreatie en toerisme) (c) 183.750 0 0 0 183.750 0% 0 R&T R&T R&T
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (c) 0 0 154.000 154.000 308.000 0% 0 0 0 -11.037
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (c) 0 50.000 0 0 50.000 0% 0 0 -2.250 -2.240
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (c) 0 60.000 0 0 60.000 0% 0 0 -2.700 -2.688
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor (c) 80.000 0 0 0 80.000 50% 0 -1.800 -1.792 -1.784
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (c) 0 55.000 0 0 55.000 50% 0 0 -1.238 -1.232
Fietsstraat Geldropseweg (c) 40.000 0 0 0 40.000 0% 0 -1.800 -1.792 -1.784
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (c) 0 0 0 200.000 200.000 50% 0 0 0 0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (c) 0 150.000 0 0 150.000 50% 0 0 -3.375 -3.360
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller (c) 7.000 0 0 0 7.000 0% 0 -1.785 -1.776 -1.768
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (c) 0 45.000 0 0 45.000 0% 0 0 -6.654 -6.621
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c) 0 0 10.000 0 10.000 0% 0 0 0 -1.050
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c) 0 0 10.000 0 10.000 0% 0 0 0 -1.050
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 (c) 20.000 0 0 0 20.000 0% 0 -1.433 -1.427 -1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (c) 0 40.000 0 0 40.000 0% 0 0 -4.200 -4.180
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (c) 0 0 8.000 0 8.000 0% 0 0 0 -840
Hertaxatie gebouwen (c) * 0 50.000 0 0 50.000 0% 0 0 -8.583 -8.542
Nieuw in MPB 2021-2024
Openbaar gebied Bleekvelden (r) 50.000 150.000 0 0 200.000 0% 0 -250 -9.000 -8.960
Externe onderzoeken Bleekvelden (r) expl. expl. expl. expl. 0 0% -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (r) expl. expl. expl. expl. 0 0% 0 -15.000 -15.000 -15.000
Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -17.000 0 0 0
Salariskosten bestuur bij 40.000 inwoners (c) * expl. expl. expl. expl. 0 0% -142.991 -146.994 -151.110 -155.341
Uitbreiding ambtelijke capaciteit griffie (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (structureel) (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (incidenteel) (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% 0 -5.000 0 0
Extra bijdrage begroting Senzer 2021-2024 (c) # expl. expl. expl. expl. 0 0% 4.363 -850.383 -868.588 -822.827
Project nieuwe software sociaal domein (incidenteel) (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -50.000 0 0 0
Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast (c) 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 0% GRP GRP GRP GRP
Opstellen groenbeheerplan (incidenteel) (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -30.000 0 0 0
Onderhoud bomen Santheuvel (incidenteel) (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -55.000 0 0 0
Klimaatadaptatie (r) 100.000 0 0 0 100.000 0% GRP GRP GRP GRP
Uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (r) expl. expl. expl. expl. 0 0% 0 0 0 0
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (c) # 0 27.000 76.000 63.000 166.000 0% Afval Afval Afval Afval
Maatregelen wateroverlast: watergangen, extra maaien (c) GRP GRP GRP GRP 0 0% -20.000 -15.000 -15.000 -10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, onderhoud duikers (c) GRP GRP GRP GRP 0 0% -15.000 -10.000 -10.000 -10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, duikers in geovisia (c) GRP GRP GRP GRP 0 0% -20.000 -5.000 -5.000 -5.000
Maatregelen wateroverlast: uitvoering kolken, extra kolken zuigen/reinigen (c) GRP GRP GRP GRP 0 0% GRP GRP GRP GRP
Rattenbestrijding (c) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Herinrichting Reigerstraat (c) 0 15.000 15.000 302.000 332.000 0% 0 0 -75 -150
Herinrichting Losweg deel 1 (r) 0 20.000 573.000 0 593.000 0% 0 0 -100 -26.685
Herinrichting Losweg deel 2 (r) 0 0 15.000 374.000 389.000 0% 0 0 0 -75
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (c) 0 0 20.000 593.000 613.000 0% 0 0 0 -100
Herinrichting wijk Hulst (r) 211.500 211.500 0 0 423.000 0% 0 -1.058 -19.035 -18.950
Deelplan 5 Spoorzone - park (r) 0 115.000 0 0 115.000 0% 0 0 -5.175 -5.152
Snelheidsremmende maatregelen Hulst (c) 11.000 0 0 0 11.000 0% 0 -495 -493 -491
Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat (c) 35.000 0 0 0 35.000 0% 0 -1.575 -1.568 -1.561
Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop (c) 16.000 0 0 0 16.000 0% 0 -720 -717 -714
Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg (c) 24.000 0 0 0 24.000 0% 0 -1.080 -1.075 -1.070
Busbaan Mierloseweg (c) 0 0 30.000 500.000 530.000 0% 0 0 0 -150
Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolkien (c) 20.000 130.000 0 0 150.000 0% 0 -100 -6.750 -6.720
Aanleg parkeerplaats golfclub Riel (c) 250.000 0 0 0 250.000 40% 0 -6.750 -6.720 -6.690
Vlonder bij Cocody (c) 30.000 0 0 0 30.000 0% 0 -2.000 -1.979 -1.958
Voorbereidingskosten A67 (verbreding) (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -35.000 0 0 0
Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda (r) expl. expl. expl. expl. 0 0% -30.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Containers (15 stuks) (c) 20.000 0 0 0 20.000 0% 0 -1.433 -1.427 -1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% 0 -8.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (c) 0 0 0 38.000 38.000 0% 0 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (c) 0 0 0 40.000 40.000 0% 0 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (c) 0 38.000 0 0 38.000 0% 0 0 -3.990 -3.971
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (c) 0 0 0 30.000 30.000 0% 0 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c) 0 10.000 0 0 10.000 0% 0 0 -1.050 -1.045
Implementatie Omgevingswet (structureel) (r) * expl. expl. expl. expl. 0 0% -15.000 -20.000 -20.000 -20.000
Implementatie Omgevingswet (incidenteel) (r) * expl. expl. expl. expl. 0 0% -460.000 -77.500 -27.500 -1.000
Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022 (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -180.300 -369.100 -373.900 -379.100
5% OZB-verhoging in 2021 (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% 291.300 299.400 307.900 316.500
Verhogen aantal dagen ondersteuning BIZOB (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -27.132 -27.762 -28.350 -28.938
Ondersteuning BIZOB contractbeheer en -management sociaal domein (c) expl. expl. expl. expl. 0 0% -27.132 -27.762 -28.350 -28.938
Terugdraaien materiële kostenindex in 2021 (c) # expl. expl. expl. expl. 0 0% 295.368 295.368 295.368 295.368
Gevolgen Coronacrisis (tot 1 juli 2021)
Toeristenbelasting (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -50.000 0 0 0
Coronamaatregelen verkiezingen (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -35.000 0 0 0
BUIG (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -1.300.000 0 0 0
Bijzondere bijstand (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -200.000 0 0 0
Schuldhulpverlening (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -10.000 0 0 0
Exploitatie afval (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% Afval 0 0 0
Parkeeropbrengsten (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -25.000 0 0 0
Stelpost gevolgen Corona < € 10.000,- (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -50.000 0 0 0
Compensatie Coronamaatregelen Rijk (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% 1.670.000 0 0 0
Stelpost Corona (meerkosten > compensatie Rijk) (incidenteel) # expl. expl. expl. expl. 0 0% -300.000 -300.000 0 0
Totaal -906.524 -1.371.194 -1.071.684 -1.023.138
- waarvan incidenteel -895.000 -382.500 -27.500 -1.000
- waarvan structureel -11.524 -988.694 -1.044.184 -1.022.138

 

 

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.