Uitgaven

0,79%

€ -913

x € 1.000
0,79% Complete

Inkomsten

0,73%

€ 847

x € 1.000
0,73% Complete

Saldo

80,11%

€ -66

x € 1.000

Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Uitgaven

0,79%

€ -913

x € 1.000
0,79% Complete

Inkomsten

0,73%

€ 847

x € 1.000
0,73% Complete

Saldo

80,11%

€ -66

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 1.     Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.
2.     De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
3.     Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.
4.     Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 5.     Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6.     Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan   16 april 2007 3e kwartaal 2021
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016  
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012  
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012  
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013  
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019  
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015 4e kwartaal 2020
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016  
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016 1e kwartaal 2021
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 13 mei 2019  
Regionale detailhandelsvisie en sub-regionale detailhandelsvisie n.v.t. 27 juli 2015  
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement   10 april 2017 1e kwartaal 2021
Regionaal Ontwikkel Fonds   18 december 2017  
Samenwerkingsagenda 2018-2025   18 december 2017  
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed   31 oktober 2016  
Sport- en beweegnota   10 december 2018  

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Doelstellingen

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.169 0 15 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 353 430 398 382 382 381
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 98 55 83 83 83 83
3.4 Economische promotie 536 400 417 424 431 438
Totaal Lasten 2.156 886 913 889 896 902
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.405 210 336 120 119 112
3.1 Economische ontwikkeling 33 33 34 34 34 34
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 5 4 4 4 4
3.4 Economische promotie 690 600 473 523 523 523
Totaal Baten 2.147 848 847 680 680 673

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 2 2021 2022 2023 2024
Gevolgen coronacrisis
Toeristenbelasting 50.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 2 2021 2022 2023 2024

Gevolgen coronacrisis

 

Toeristenbelasting

Wij verwachten een daling in het aantal overnachtingen vanwege de Coronacrisis.