Uitgaven

3,53%

€ -4.081

x € 1.000
3,53% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 727

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

4066,83%

€ -3.354

x € 1.000

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Uitgaven

3,53%

€ -4.081

x € 1.000
3,53% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 727

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

4066,83%

€ -3.354

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 1.   Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten.
2.   Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties.
3.   Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 4.   Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021   2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010  
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012  
Aanvullend lokaal openbaar vervoer N.v.t. 21 maart 2016  
Lokale bereikbaarheidsagenda     2021
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013  
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 10 december 2018  
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen 2019-2022 11 maart 2019 2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021 31 oktober 2016 2021

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 7 0 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 10 11 12 12 12 12
2.1 Verkeer en vervoer 3.986 3.961 3.882 4.219 4.372 4.469
2.2 Parkeren 169 184 188 195 195 174
Totaal Lasten 4.172 4.155 4.081 4.425 4.579 4.654
Baten
0.10 Mutaties reserves 57 106 135 212 244 259
0.63 Parkeerbelasting 394 413 398 423 423 423
2.1 Verkeer en vervoer 323 104 194 94 94 94
Totaal Baten 774 624 727 729 761 776

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 9 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten) 0 0 2.250 2.240
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontw.plan Braakhuizen Zuid) (kapitaallasten) 0 0 2.700 2.688
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor (kapitaallasten) 0 1.800 1.792 1.784
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (kapitaallasten) 0 0 1.238 1.232
Fietsstraat Geldropseweg (kapitaallasten) 0 1.800 1.792 1.784
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (kapitaallasten) 0 0 0 0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (kapitaallasten) 0 0 3.375 3.360
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller (kapitaallasten) 0 1.785 1.776 1.768
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (kapitaallasten) 0 0 6.654 6.621
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten) 0 0 0 1.050
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten) 0 0 0 1.050
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 (kapitaallasten) 0 1.433 1.427 1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (kapitaallasten) 0 0 4.200 4.180
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (kapitaallasten) 0 0 0 840
Nieuw in MPB 2021-2024
Herinrichting Reigerstraat (kapitaallasten) 0 0 75 150
Herinrichting Losweg deel 1 (kapitaallasten) 0 0 100 26.685
Herinrichting Losweg deel 2 (kapitaallasten) 0 0 0 75
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (kapitaallasten) 0 0 0 100
Herinrichting wijk Hulst (kapitaallasten) 0 1.058 19.035 18.950
Deelplan 5 Spoorzone - park (kapitaallasten) 0 0 5.175 5.152
Snelheidsremmende maatregelen Hulst (kapitaallasten) 0 495 493 491
Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat (kapitaallasten) 0 1.575 1.568 1.561
Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop (kapitaallasten) 0 720 717 714
Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg (kapitaallasten) 0 1.080 1.075 1.070
Busbaan Mierloseweg (kapitaallasten) 0 0 0 150
Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolkien (kapitaallasten) 0 100 6.750 6.720
Aanleg parkeerplaats golfclub Riel (kapitaallasten) 0 6.750 6.720 6.690
Vlonder bij Cocody (kapitaallasten) 0 2.000 1.979 1.958
Voorbereidingskosten A67 (verbreding) 35.000 0 0 0
Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda 30.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Containers (15 stuks) (kapitaallasten) 0 1.433 1.427 1.420
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen 0 8.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (kapitaallasten) 0 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten) 0 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (kapitaallasten) 0 0 3.990 3.971
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo aanhangstrooier 3 (kapitaallasten) 0 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (kapitaallasten) 0 0 1.050 1.045
Gevolgen coronacrisis
Parkeeropbrengsten 25.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 9 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) 0 50.000 0 0
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) 0 60.000 0 0
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor 80.000 0 0 0
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 0 55.000 0 0
Fietsstraat Geldropseweg 40.000 0 0 0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 0 0 200.000
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 0 150.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller 7.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 0 45.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 10.000 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 10.000 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 20.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 0 40.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken 0 0 8.000 0
Nieuw in MPB 2021-2024
Herinrichting Reigerstraat 0 15.000 15.000 302.000
Herinrichting Losweg deel 1 0 20.000 573.000 0
Herinrichting Losweg deel 2 0 0 15.000 374.000
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat 0 0 20.000 593.000
Herinrichting wijk Hulst 211.500 211.500 0 0
Deelplan 5 Spoorzone - park 0 115.000 0 0
Snelheidsremmende maatregelen Hulst 11.000 0 0 0
Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat 35.000 0 0 0
Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop 16.000 0 0 0
Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg 24.000 0 0 0
Busbaan Mierloseweg 0 0 30.000 500.000
Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolkien 20.000 130.000 0 0
Aanleg parkeerplaats golfclub Riel 250.000 0 0 0
Vlonder bij Cocody 30.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Containers (15 stuks) 20.000 0 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader 0 0 0 38.000
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 0 0 0 40.000
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 0 38.000 0 0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo aanhangstrooier 3 0 0 0 30.000
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 10.000 0 0

Uit activiteitenplan 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

 

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Bolsiusstraat
Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in de Bolsiusstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

 

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Vogelpoelstraat
Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in Vogelpoelstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

 

Aanleg fietsstraat Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - Spoor
Het betreft het herinrichten van dit wegvak tot een fietsstraat op gelijke wijze zoals enkele jaren terug door de gemeente Helmond reeds is uitgevoerd op het wegvak direct ten noorden van het spoor. De maatregel komt voort uit het convenant met de gemeenten Nuenen en Helmond, alsmede beheersmaatschappij Gulbergen, in relatie tot de aanleg van de regionale fietsverbinding parallel aan het spoor en een goede bereikbaarheid van 't Broek in Mierlo. Dit project heeft een samenhang met de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op dit wegvak.

 

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide
Het betreft een korte ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk in relatie tot het station en het Geldropse centrum. In het park Beekweide is enkele jaren terug al een forse kwaliteitssprong als onderdeel van het fietsnetwerk gerealiseerd. Het resterende deel van de fietsverbinding ter hoogte van het plan De Jonkvrouw verdient een opwaardering zodat deze eveneens gaat voldoen aan de lokale en regionale kwaliteitseisen. Daarmee ontstaat een gesloten en meer herkenbaar hoogwaardig fietsnetwerk welke een bijdrage geeft aan het daily urban system.

 

Fietsstraat Geldropseweg
Naar aanleiding van een breed verkeerskundig onderzoek is geconcludeerd dat de rijsnelheid van gemotoriseerd verkeer te hoog is en op gespannen voet staat met het vele fietsverkeer en de leefbaarheid in de directe woonomgeving. Enkele snelheidsremmende maatregelen passend in een fietsstraat zijn gewenst, naast de realisatie van de centrale ontsluitingsweg in Luchen waardoor er minder verkeer gebruik zal maken van de ventweg Geldropseweg.

 

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
Dit kruispunt is cruciaal in het realiseren van een betrouwbare verkeersafwikkeling in het zuidelijk deel van Geldrop. De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant kan staan voor reparaties en het vervangen van onderdelen steeds moeilijker worden.

 

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
Dit kruispunt maakt onderdeel uit van een belangrijke schoolroute waar vooral verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt. De installatie dateert uit 1997 en geeft steeds meer technische problemen die door de leeftijd niet of steeds moeilijker kunnen worden opgelost.

 

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst
Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het jaarlijkse investeringsplan van de buitendienst.

 

Nieuw in MPB 2021-2024

 

Herinrichting Reigerstraat

De Reigerstraat heeft een te smal wegprofiel om de erg hoge parkeerdruk te kunnen faciliteren. Het zuidelijke voetpad wordt deels gebruikt om te parkeren maar dit is uiteraard geen structurele oplossing. De weginrichting is gedateerd en de riolering dient te worden vervangen. Een integrale herinrichting van de straat i.c.m. rioolvervanging is wenselijk, in navolging van de omliggende woonstraten Gruttostraat en Pluvierstraat.

 

Herinrichting Losweg deel 1 (wegvak tussen de Baljuwstraat en Schutsboom)

Aansluitend op de bouw van het plan Jonkvrouw zal de directe omgeving woonrijp gemaakt worden. Dit betreft onder meer de herinrichting van het Tournooiveld tussen de Baljuwstraat en Rederijkerstraat. Het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) grenst direct aan dit gebied en kan functioneel niet los worden gezien van het plan Jonkvrouw, mede omdat een deel van de parkeeroplossing voor dit bouwplan gelegen is aan dit wegvak. Daarnaast is er nabij de aansluiting Losweg/Schutsboom reeds jaren sprake van een hoge parkeerdruk welke in deze herinrichting opgelost kan worden. De herinrichting van de Losweg en het Tournooiveld werd steeds uitgesteld omdat het plan Jonkvrouw langer op zich heeft laten wachten en mogelijke kapitaalvernietiging voorkomen moest worden.

 

Herinrichting Losweg deel 2 (wegvak tussen Schutsboom en Eindhovenseweg)

Aansluitend op de herinrichting van het wegvak Losweg/Tournooiveld (deel 1) dient de Losweg (deel 2) eveneens te worden voorzien van een meer eenduidig wegbeeld welke voldoet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Naast de gewenste parkeeroplossing in deel 1 is op de gehele route via Tournooiveld en Losweg sprake van een (veel) te breed wegprofiel waardoor de maximum snelheid van 30 km niet logischerwijs volgt uit de weginrichting. Mede daardoor is er op deze route nog steeds sprak van sluipverkeer door de wijk Zesgehuchten. Nadat het bouwverkeer in relatie tot het bouwplan Jonkvrouw weer uit het straatbeeld is verdwenen kan de herinrichting opgepakt worden.

 

Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat

De Burgemeester Verheugtstraat is in de vastgestelde wegcategorisering aangemerkt als een erftoegangsweg met een 30 km/uur-regime. Het huidige straatbeeld is echter niet in overeenstemming met het beoogde regime en voldoet bovendien niet aan de landelijke richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting. Daarnaast zijn de aanwezige bomen aan het einde van hun levensduur en dienen om redenen van veiligheid te worden vervangen. Voorts is in het gemeentelijke rioleringsplan een rioolvervanging en de aanleg van een infiltratieriool voorzien. Dit alles dient bij voorkeur samen te komen in een integrale herinrichting van de straat.

 

Herinrichting wijk Hulst

De wijk Hulst moet integraal worden aangepakt op het gebied van groen, verkeer, parkeren, onderhoud wegen. Nu het wijkontwikkelingsplan eind 2020 gereed is kan de uitvoering in gang worden gezet.  

 

Deelplan 5 spoorzone - Park

Nu de Jonkvrouw gebouwd gaat worden moet ook de omliggende openbare ruimte aangepakt worden.

 

Snelheidsremmende maatregelen Hulst

Door de bijna dagelijkse vertraging in de verkeersafwikkeling op de Eindhovenseweg ontstaat een sluiproute via Hulst naar/van Eindhoven. Dit verkeer is uit op tijdwinst wat veelal leidt tot ongewenst verkeersgedrag binnen een 30 km/uur-gebied als deze. Recente snelheidsmetingen bevestigen dat beeld. Op verzoek van een bewonersvertegenwoordiging is een voorstel tot aanvullende snelheidsremmende maatregelen in voorbereiding voor het deel Hulst, tussen de Vlier en het Elsbroekpad.

 

Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat

In de Brugstraat is voor wat betreft het deel met een 30 km/uur-regime sprake van een te hoge verkeersintensiteit welke op een erftoegangsweg als deze verwacht zou mogen worden. Uit verkeerstellingen blijkt bovendien dat de maximum snelheid met regelmaat (fors) wordt overschreden. Een bewonersgroep vraagt passende maatregelen te nemen. Beleidsmatig zou het doorgaande verkeer zo veel mogelijk via de Industrieweg en Geldropseweg moeten rijden. Deze zijn immers in de vastgestelde wegcategorisering aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg. Uit recent verkeersonderzoek blijkt dat dit verkeersbeeld niet bereikt kan worden door snelheidsremmende maatregelen in de Brugstraat toe te voegen. Enkel een fysieke afsluiting van de Brugstraat blijkt een effectieve maatregel te zijn om het (sluip)verkeer te verplaatsen naar de route Industrieweg-Geldropseweg. Deze afsluiting van de Brugstraat is voorzien direct ten zuiden van het kruispunt Brugstraat/Nijverheidsweg zodat bewoners van het meer noordelijke deel van de Brugstraat via de Nijverheidsweg en Tramweg richting het centrum van Mierlo kunnen rijden. De beoogde afsluiting vereist een verkeersbesluit waartegen voor belanghebbenden bezwaar en beroep open staat.

 

Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop

Diverse bewoners geven aan dat de maximum snelheid van 30 km/uur verkeer vaak wordt overschreden op het deel tussen de Eindhovenseweg en Neerlandstraat. Snelheidsmetingen bevestigen dit beeld. Ten einde de gemiddelde snelheid terug te brengen naar een meer aanvaardbaar niveau wordt voorzien in het aanbrengen van een extra verkeersplateau.

 

Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg

Bewoners wijzen op de te hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer. Snelheidsmetingen bevestigen dit beeld. Ten einde de gemiddelde snelheid terug te brengen naar een meer aanvaardbaar niveau wordt voorzien in het aanbrengen van een verkeersplateau.

 

Busbaan Mierloseweg

Het verkeersaanbod op de Geldropseweg-Mierloseweg is in de loop der jaren zodanig gegroeid dat er vooral in de spitsperiode een forse wachtrij ontstaat in de rijrichting Geldrop. Het openbaar vervoer ondervindt forse vertraging waardoor er geen betrouwbare dienstregeling gereden kan worden en het niet kan concurreren met het autoverkeer. Het busverkeer kan immers geen sluiproute nemen om de drukkere routes te mijden. Om wille van het rijden van een kosteneffectieve dienstregeling ontstaat op termijn wel het risico dat bij een volgende concessie een route als de Geldropseweg-Mierloseweg (gedeeltelijk) wordt gemeden. Dit zou leiden tot een afbraak van het voorzieningenniveau in beide kernen en is uiteraard strijdig met het regionale mobiliteitsbeleid. In het Regionale Bereikbaarheidsakkoord is opgenomen dat de bestaande oost-westverbindingen zoals de A67 en A270 een belangrijkere rol moeten gaan vervullen in het verwerken van het regionale verkeer waardoor de route via de Geldropseweg-Mierloseweg minder wordt belast. Desondanks is de verwachting dat er tussen Mierlo en Geldrop een restprobleem zal blijven bestaan. Daarom is in genoemd akkoord aanvullend opgenomen dat een enkele busbaan wordt aangelegd op de Mierloseweg in Geldrop, tussen de Grote Bosweg en het verkeerslicht bij het kruispunt Mierloseweg/Dwarsstraat, zodat de actuele verliestijden sterk worden terug gedrongen en het openbaar vervoer een meer betrouwbaar alternatief wordt voor het autogebruik.

 

Vervanging VRI kruispunt Emopad, Laan van Tolkien

De verkeersregelinstallatie is ruim 20 jaar oud en heeft daarmee de technische levensduur bereikt. Wij ontvangen steeds meer klachten over het (niet) functioneren van deze installatie. Bij storingen zijn nieuwe onderdelen steeds moeilijker leverbaar. De installatie dient te worden vervangen waarbij ook de overstap naar het meer energiezuinige LED gemaakt kan worden. Door de beoogde vervanging nemen de onderhoudskosten af.

 

Aanleg parkeerplaats golfclub Riel

Onlangs is een bouwperceel (gelegen tussen de Gijzenrooiseweg en de entree van de Golfclub Riel) verkocht waardoor dit thans nog braakliggende terrein niet langer als parkeerterrein gebruikt kan worden. Een adequate parkeervoorziening voor de golfclub ontbreekt. De bestaande parkeervoorzieningen nabij de hockeyvelden zijn in deze geen alternatief door de forse loopafstand, maar nog meer door het gegeven dat dit parkeerterrein volstrekt onvoldoende restcapaciteit heeft om de parkeerdruk vanuit de golfclub te kunnen faciliteren. Bij de aanleg van de aanwezige retentievoorziening werd reeds voorzien in een (latere) aanleg van een parkeervoorziening op deze locatie. Nu de tijdelijke parkeergelegenheid op het bouwperceel komt te vervallen dient alsnog in een parkeervoorziening te worden voorzien. 

 

Vlonder bij Cocody

Uit inspectie is gebleken dat de constructie van de vlonder bij Cocody (visvijver IJzeren Man) op het einde van haar levensduur is. Alhoewel er geen acuut risico is ten aanzien van de sterkte en stabiliteit van de constructie moet deze vlonder wel binnen afzienbare tijd worden vervangen.

 

Voorbereidingskosten A67 (verbreding)

Nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Structuurvisie A67 eind april 2020 formeel heeft vastgesteld gaat Rijkswaterstaat eind 2020 verder met de planuitwerking voor de verbreding van de A67. Voor Geldrop-Mierlo is het van groot belang dat er een duurzame oplossing komt voor de nieuwe aansluiting van de rijksweg op het onderliggend wegennet. De aansluitvorm ligt nog niet vast. In dat verband is het zeer gewenst om als gemeente de regie te behouden in de nadere studie met betrekking tot de gevolgen van de verbreding van de A67 op de verkeersafwikkeling en de ruimtelijke inpassing daarvan op het Bogardeind. Dit nader onderzoek zal (gedeeltelijk) door een extern adviesbureau uitgevoerd moeten worden omdat hiervoor het gebruik van het regionale verkeersmodel noodzakelijk is.  

 

Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda

Voor een goede analyse van de lokale verkeersproblematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen daarbij in relatie tot de regionale agenda is het gebruik van het regionale verkeersmodel noodzakelijk. Dit kan enkel door een extern adviesbureau worden uitgevoerd.

 

Gevolgen coronacrisis

 

Parkeeropbrengsten

Wij verwachten een daling van de opbrengsten uit parkeren vanwege de coronacrisis.