Uitgaven

15,73%

€ -18.195

x € 1.000
15,73% Complete

Inkomsten

8,47%

€ 9.791

x € 1.000
8,47% Complete

Saldo

10188,8%

€ -8.404

x € 1.000

Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans

Uitgaven

15,73%

€ -18.195

x € 1.000
15,73% Complete

Inkomsten

8,47%

€ 9.791

x € 1.000
8,47% Complete

Saldo

10188,8%

€ -8.404

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. 1. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.
2. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling.
3. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. 4. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. 5. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.
6. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.
7. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. 8. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.
9. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding" N.v.t 16 april 2012  
Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid 2017-2018 10 juli 2017  
Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017 2017 e.v. 12 september 2017  
Het Vertrouwensexperiment regelarme bijstand 2018-2019 28 mei 2018  

Wat gaan we ervoor doen?

Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.

Doelstellingen

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.

Doelstellingen

In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.

Doelstellingen

Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 10 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 14.047 13.398 15.105 14.737 14.598 14.552
6.4 Begeleide participatie 1.656 1.410 1.508 1.508 1.508 1.508
6.5 Arbeidsparticipatie 892 1.643 1.582 1.582 1.582 1.582
Totaal Lasten 16.605 16.452 18.195 17.827 17.688 17.642
Baten
0.10 Mutaties reserves 77 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 9.715 9.780 9.791 9.780 9.780 9.780
6.5 Arbeidsparticipatie 1 0 0 0 0 0
Totaal Baten 9.792 9.780 9.791 9.780 9.780 9.780

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 5 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Verhogen bijdrage begroting Senzer 199.758 487.994 330.182 330.182
Nieuw in MPB 2021-2024
Extra bijdrage begroting Senzer 2021-2024 -4.363 850.383 868.588 822.827
Gevolgen coronacrisis
BUIG 1.300.000 0 0 0
Bijzondere bijstand 200.000 0 0 0
Schuldhulpverlening 10.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 5 2021 2022 2023 2024

Nieuw in MPB 2021-2024

Extra bijdrage begroting Senzer 2021-2024

De Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 van Senzer is op 8 juli 2020 door het Algemeen Bestuur van Senzer vastgesteld na inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden (RV-GM 2020-001640 en RV GM 2020-008925).

De redenen van de tekorten - en de benodigde extra middelen vanuit gemeenten - komen voort uit de volgende redenen:

  • Teruglopende BUIG middelen vanuit het Rijk;
  • Prijs-Loon compensatie;
  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

 

Gevolgen coronacrisis

BUIG: Het aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen stijgt sterk vanwege de coronacrisis. De grootste risicogroepen zijn: jongeren, migranten, mensen met lager opleidingsniveau en mensen met een laag inkomen.

 

Bijzondere bijstand: Wij verwachten een stijging in het gebruik van regelingen en aanvragen vanwege de coronacrisis.

 

Schuldhulpverlening: Wij verwachten een stijging in het gebruik van regelingen en aanvragen vanwege de coronacrisis. Daarnaast is er vanaf 2021 een aanpassing van de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om een hulpaanbod te doen om binnen een maand na een melding contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand. Dit zal mogelijk leiden tot meer gebruik omdat tot op heden werd uitgegaan van signalen bij meervoudige betalingsachterstanden en we nu ook uit moeten gaan van signalen bij enkelvoudige betalingsachterstand.