Uitgaven

20,79%

€ -24.042

x € 1.000
20,79% Complete

Inkomsten

19,85%

€ 22.945

x € 1.000
19,85% Complete

Saldo

1330,55%

€ -1.097

x € 1.000

Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Uitgaven

20,79%

€ -24.042

x € 1.000
20,79% Complete

Inkomsten

19,85%

€ 22.945

x € 1.000
19,85% Complete

Saldo

1330,55%

€ -1.097

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. 1.   Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. 2.   Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.
3.   Verduurzaming van de woningvoorraad.
4.   Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.
5.   Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.
6.   Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 2020-2028 15 juni 2020  
Verordening Starterslening 2020 N.v.t. 15 juni 2020  
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 2020-2023 16 december 2019 4e kwartaal 2023
regionale visie op Wonen SGE 2020-2040 28 oktober 2019  
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven   18 december 2017 2021
Omgevingsvisie 2020-2022   2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024   2021 e.v.

Wat gaan we ervoor doen?

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Doelstellingen

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 224 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 509 572 447 430 430 430
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 109 50 40 40 40 40
8.1 Ruimtelijke ordening 578 338 724 363 281 236
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.409 17.632 21.369 16.899 16.843 16.784
8.3 Wonen en bouwen 1.286 1.252 1.462 1.462 1.472 1.462
Totaal Lasten 11.116 19.844 24.042 19.194 19.066 18.952
Baten
0.10 Mutaties reserves 210 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 476 395 405 405 405 405
8.1 Ruimtelijke ordening 442 155 159 159 159 159
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.386 17.693 21.469 18.845 18.522 18.463
8.3 Wonen en bouwen 823 893 912 912 912 912
Totaal Baten 8.338 19.137 22.945 20.321 19.997 19.939

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 10 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Hertaxatie gebouwen (kapitaallasten) 0 0 8.583 8.542
Nieuw in MPB 2021-2024
Implementatie Omgevingswet 475.000 97.500 47.500 21.000
Specificatie investeringen programma 10 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Hertaxatie gebouwen 0 50.000 0 0

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

 

Hertaxatie gebouwen
Eénmaal in de zes jaar moeten onze gebouwen worden getaxeerd om de waarde vast te stellen voor de verzekering hiervan.

 

Nieuw in MPB 2021-2024

 

Implementatie Omgevingswet

Vanwege de implementatie van de Omgevingswet is voor de jaren 2020-2025 een kostenraming opgesteld. Deze raming is opgesteld op basis van huidige inzichten. Door inkoop en aanbesteding kan het zijn dat de werkelijke kosten anders uitvallen. De kosten zullen actief gemonitord worden. Mochten er afwijkingen optreden dan zullen wij uw raad daarvan op de hoogte brengen. Bij hogere kosten zal eventueel kunnen worden gekeken naar mogelijkheden van financiering in het kader van kostenverhaal en of grondexploitaties. De geraamde kosten hebben in hoofdzaak betrekking op de totstandkoming van de Omgevingsvisie, het opstellen van (verplichte) programma's, het opstellen van het Omgevingsplan (inclusief het wegwerken van achterstanden) en de inhuur van personeel om de medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo in voldoende mate in staat te stellen vorm en inhoud te geven aan de implementatie.