Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Reserves Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Algemene reserve
Algemene reserve 3.500 3.240 2.935 3.585 3.585
Inkomensreserve 1.650 773 773 773 773
Algemene reserve grondexploitaties 15.889 15.789 15.689 15.589 15.489
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 2.464 2.464 2.464 2.464 2.464
Totaal Algemene reserve 23.503 22.266 21.861 22.411 22.311
Bestemmingsreserves
Reserve Personeel en organisatie 228 206 211 217 222
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 5.555 6.176 6.175 6.179 6.187
Reserve Participatie 500 500 500 500 500
Reserve Investering speeltuin De Viking 47 47 47 47 47
Reserve Hondenbeleid 113 77 48 27 14
Reserve recreatie en toerisme 492 216 156 97 45
Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven 21 21 21 21 21
Reserve Leefbaarheidsfonds 1.515 1.515 2.591 3.668 4.744
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 542 542 542 542 542
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 1.160 2.319 3.479
Reserve I&A 244 155 28 22 16
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 451 451 451 451 451
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 60 60 60 60 60
Totaal Bestemmingsreserves 9.767 9.964 11.991 14.149 16.327
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie 1.200 1.140 1.080 1.020 960
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 61 54 48 41 35
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 422 400 377 354 331
Dekkingsreserve Dorpstr deel Rabo - t.h.v. Plus 559 535 510 486 462
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk 97 90 83 76 69
FBW Herinrichting Langstraat 277 264 251 238 225
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 436 418 399 381 363
FBW Herinrichting Heggestraat 109 109 105 101 96
FBW Rotonde centrum Geldrop 149 143 136 130 123
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 109 109 104 100 95
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 331 331 317 304 291
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 326 326 326 326 326
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 374 374 374 374 359
FBW Parkeerverwijssysteem 23 23 20 18 15
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 282 280 279 278 276
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 98 98 97 97 97
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 281 281 281 270 259
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 247 235 222 210 198
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 31 30 28 26 25
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 350 333 315 298 280
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 218 208 198 188 178
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 103 98 93 88 83
FBW Beleefpad Katoenpad 25 24 23 22 21
FBW Kasteelseloop en Molenheide 26 25 24 23 22
FBW Herinrichting Stationsomgeving 100 96 92 88 84
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 341 327 313 299 284
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 144 144 138 132 127
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 40 40 38 37 35
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 88 84 81 77 73
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 221 221 212 203 194
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 304 304 304 291 279
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 100 100 100 96 92
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 55 55 55 54 53
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 50 48 46 44 42
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 100 100 100 100 100
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 75 75 75 72 69
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 20 18 17 15 14
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 525 525 489 453 416
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk 108 108 108 108 108
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 14 13 12 11
FBW Santheuvel 519 499 478 457 436
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 0 184 184 173 162
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel 0 100 96 92 88
Totaal Dekkingsreserves 8.923 8.966 8.629 8.249 7.854
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's
Pensioenvoorzieningen wethouders 2.886 2.865 2.845 2.825 2.805
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's 2.886 2.865 2.845 2.825 2.805
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Onderhoud wegen 678 548 418 418 418
Onderhoud gebouwen 39 370 687 1.324 741
Onderhoud brede school Coevering 165 187 210 233 255
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 881 1.105 1.316 1.974 1.414
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Wonen 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352
Egalisatie afvalstoffenheffing 11 11 11 10 10
Egalisatie rioleringen 5.743 5.822 6.225 6.761 7.396
Breedtesport impuls middelen 40 40 40 40 40
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 5 5 5 5
Voorziening afgesloten complexen GB 55 55 55 55 55
Voorziening voorschoolse educatie 119 119 119 119 119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 10.325 10.404 10.807 11.342 11.977
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Reserves 42.194 41.196 42.481 44.809 46.492
Voorzieningen 14.092 14.375 14.967 16.142 16.196

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2021. Ook lichten wij toe waarvoor de reserves zijn bedoeld.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van bepaalde investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
3.500 0 260 3.240

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een minimum omvang met de Raad afgesproken van € 3,5 miljoen. In deze Meerjarenbegroting wordt een voorstel voorgelegd om de Algemene Reserve weer aan te zuiveren tot dit minimumbedrag.

De onttrekking van € 260.399,- bestaat uit:

 • Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023 (- € 428.670,-)
 • Negatief saldo 1e tussentijdse rapportage 2019 (- € 72.253,-)
 • Negatief saldo bij MPB 2020-2023 (- € 636.605,-).
 • Aanzuiveren inkomensreserve vanuit inkomensreserve (€ 260.399,-)
 • Saldo inkomensreserve naar algemene reserve (€ 1.137.528,-) 

Inkomensreserve

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.650 0 877 773

De inkomensreserve wordt in de komende jaren ingezet om de Algemene Reserve aan te zuiveren tot de minimum omvang van € 3,5 miljoen. In 2021 wordt de laatste € 877.129,- onttrokken om de algemene reserve aan te zuiveren. Per eind 2021 zou de reserve aanvankelijk leeg zijn. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2020 is echter besloten om het positieve saldo van € 772.613,- volledig te storten in de Inkomensreserve.

Algemene reserve grondexploitaties

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Bij de voorfinanciering van de voorziening Bovenwijkse voorzieningen was in de Jaarrekening 2018 geen rekening gehouden met het saldo dat per 31 december 2018 reeds beschikbaar was in deze voorziening. In deze Meerjarenbegroting is hier wel rekening mee gehouden.

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
15.889 0 100 15.789

Het doel van deze reserve is:

 • Buffer voor conjuncturele risico’s (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
 • Buffer voor exploitatierisico’s c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
 • Dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
 • Voeding van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De onttrekking van € 100.000,- betreft de dekking van te betalen Vennootschapsbelasting (gerelateerd aan grondexploitaties).

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende project specifieke risico’s in de grondexploitatie.

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.464 0 0 2.464

Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om eerder tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Aangezien deze exploitaties halfjaarlijks (in het kader van de Jaarrekening en Meerjarenbegroting) worden herzien, en dan weer blijkt of project specifieke risico’s zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief bijgesteld moet worden. Gevolg kan zijn dat eerdere tussentijdse winsten weer gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en tijdelijke voorlopige winsten waar weer correcties op plaats kunnen vinden. Door deze werkwijze kan de Algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico’s en een eventuele nieuwe crisis op te kunnen vangen.

Reserve personeel en organisatie

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
228 6 28 206

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen.

De toevoeging betreft een spaarcomponent voor de eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-). In 2021 zal de teambuilding plaatsvinden en zal het gespaarde bedrag van € 27.810,- besteed worden.

Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP)

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
5.555 1.034 413 6.176

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken.

De toevoeging heeft betrekking op:

 • Een dotatie in de reserve overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 1.033.893,-).

De onttrekking heeft betrekking op:

 • De kapitaallasten van investeringen overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 412.883,-).

Reserve participatie

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
500 0 0 500

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Reserve investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
47 0 0 47

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
113 0 36 77

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2021 van € 35.732,-.

Reserve recreatie en toerisme

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
492 0 276 216

Het doel van deze reserve recreatie en toerisme is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en Toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven. Elke uitgave dient een positieve invloed te hebben op de sector Recreatie & Toerisme.
De laatste jaren is er vanuit diverse vakgebieden een beroep gedaan op de reserve recreatie en toerisme. Daarbij is altijd afweging gemaakt of deze initiatieven en vakgebieden een positieve invloed hebben op recreanten en toeristen. Denk daarbij aan investeringen in speelvoorzieningen en bestrijding van de processierups. Ook recreanten en toeristen hebben baat bij deze initiatieven waardoor een bijdrage vanuit de reserve recreatie en toerisme geoorloofd is.
In 2020 is het NH Hotel onttrokken aan de toeristische functie. Dat geeft lagere inkomsten van toeristenbelasting.

De onttrekkingen betreffen:

 • Nadeel op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2021 van € 56.224,-;
 • Vorming van dekkingsreserve voor het speelruimtebeleidsplan van € 183.750,-;
 • Lasten voor de bestrijding van de eikenprocessierups € 21.000,-;
 • Vorming van dekkingsreserve voor de speelvoorziening Gulbergen van € 15.000,-.

Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
21 0 0 21

In deze reserve wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Fondsen grondexploitaties

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2019 en facturatie op basis van afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten zijn hieronder weergegeven voor zover die in 2020 ten gunste van de fondsen hebben plaatsgevonden. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

In 2021 lopen initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Bij de herijking van de nota kostenverhaal kan nader worden ingegaan op de wijze van ondersteuning. Daarbij kan tevens bekeken worden of dit beperkt met blijven tot de sociale doelgroep of dat deze ook ingezet zou moeten worden voor het (lage) middenhuur segment en woonvormen ter bevordering van het thuiswonen van zorgbehoevenden.

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.515 0 0 1.515

Reserve fonds investering ruimtelijke ordening

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

In het kader van dit fonds is er nog een aantal claims voor te verwachten. Het gaat daarbij om een bedrag voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen (paragraaf 4.2.6 van de nota kostenverhaal) en een bedrag voor het bereiken van doelstellingen voor overlastbeperking van solitaire bedrijfslocaties (paragraaf 4.2.7 van de nota kostenverhaal). Tenslotte lopen er nog een aantal initiatieven voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte (paragraaf 4.2.5 van de nota kostenverhaal).

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
542 0 0 542

Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw)

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Vooruitlopend op de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college besloten om de afdrachten voor bovenwijkse voorzieningen te verhogen om het bovenstaande tekort op te kunnen lossen. Als na herijking van de nota kostenverhaal in het bijbehorende ruimtelijke document ook de nieuwe bovenwijkse voorzieningen zijn opgenomen dan zal de taakstelling en afdracht nog verder verhoogd moeten worden.

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
0 0 0 0

Reserve fonds herstructurering woongebieden

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Eind 2019 moet duidelijk worden hoe groot de claim van het eerste project Bogardeind wordt. Het is echter al duidelijk dat het hier om bedragen gaat die het huidige saldo ver overschrijden. Als er ook nog andere opgaven hieruit gefinancierd moeten worden, zal het bedrag aan afdrachten per m2 aanzienlijke verhoogd moeten worden. Ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal heeft het college inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen van € 2,50 naar € 7,50 per m2.

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
451 0 0 451

Reserve verevening bedrijfsomgevingen

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.

Indien dit bedrag ingezet dient te worden voor bijvoorbeeld de herstructurering van De Bleekvelden, dan is er een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Ook ten behoeve van dit fonds heeft het college ter overbrugging tot de herijking van de nota kostenverhaal inmiddels besloten om binnen de bandbreedte van de raad de afdracht te verhogen naar € 7,50 per m2 mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
60 0 0 60

Dekkingsreserves

Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.200 0 60 1.140

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
61 0 7 54

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2021 van € 6.507,-.

Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
559 0 24 535

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2021 van € 24.338,-.

Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
97 0 7 90

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.

De onttrekking betreft de afschrijvingslasten voor 2021 van € 7.052,-.

Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks

In het overzicht van reserves en voorzieningen staan de volgende dekkingsreserves opgenomen die zijn gevormd ten laste van het Fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien er sprake is van een onttrekking dan betreft het de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende dekkingsreserves:

- FBW Herinrichting Langstraat (afschrijvingslasten 2021 € 13.179,-)

- FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (afschrijvingslasten 2021 € 18.157,-)

- FBW Herinrichting Heggestraat

- FBW Rotonde centrum Geldrop (afschrijvingslasten 2021 € 6.478,-)

- FBW Parkeerterrein Weverijmuseum

- FBW Herinrichting parkeerterrein Markt

- FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent (afschrijvingslasten 2021 € 13.020-)

- FBW Parkeerterrein Achter de Kerk

- FBW Parkeerverwijssysteem

- FBW Kruispunt Molenstraat / Johan Peijnenburgweg (afschrijvingslasten 2021 € 1.306,-)

- FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg

- FBW Kruispunt Peijnenburgweg / Dommeldalseweg

- FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar) (afschrijvingslasten 2021 € 12.344,-)

- FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) (afschrijvingslasten 2021 € 1.665,-)

- FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2021 € 17.491,-)

- FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering (afschrijvingslasten 2021 € 9.907,-)

- FBW Busbaan Gijzenrooiseweg (afschrijvingslasten 2021 € 5.153,-)

- FBW Beleefpad Katoenpad (afschrijvingslasten 2021 € 1.099,-)

- FBW Kasteelseloop en Molenheide (afschrijvingslasten 2021 € 1.100,-)

- FBW Herinrichting Stationsomgeving (afschrijvingslasten 2021 € 4.000,-)

- FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA (afschrijvingslasten 2021 € 14.220,-)

- FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens

- FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor

- FBW Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2021 € 3.659,-)

- FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Gijzenrooisewg

- FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

- FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

- FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein / Beekweide

- FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein (afschrijvingslasten 2021 € 2.000,-)

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

- FBW Vervanging VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn

- FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen (afschrijvingslasten 2021 € 1.600,-)

- FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg

- By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen

- FBW Santheuvel (afschrijvingslasten 2021 € 20.773,-)

Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
0 15 1 14

Deze dekkingsreserve is in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme voor € 15.000,-. De jaarlijkse kapitaallasten van de speelvoorzieningen Gulbergen worden uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
0 184 0 184

De dekkingsreserve wordt in 2021 gevormd vanuit de reserve recreatie en toerisme.
Een gedeelte van de jaarlijkse kapitaallasten van het speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2021 wordt uit deze reserve gedekt.

Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
0 100 0 100

Deze reserve is gevormd vanuit de grondexploitatie Rielse Park met het doel de kapitaallasten van de aanleg parkeerplaats golfclub Riel te dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenen wethouders

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.886 110 130 2.865

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
678 845 975 548

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoeging bestaat uit een storting voor onderhoud wegen (€ 820.073,-) en civiele kunstwerken (€ 25.250,-). De onttrekking heeft betrekking op kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2020 (€ 975.250,-).

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
39 874 543 370

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorziening onderhoud brede school Coevering

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
165 23 0 187

Met de schoolbesturen van De Regenboog en De Branding zijn afspraken gemaakt over de ruimteverdeling en het onderhoud binnen de Brede School Coevering. Het groot onderhoud van het totale gebouw wordt door de gemeente uitgevoerd. Sinds 2015 worden de gelden voor onderhoud rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen voldaan. De beide schoolbesturen dienen zodoende de jaarlijkse storting in de voorziening Groot onderhoud gebouwen voor deze school aan de gemeente te voldoen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 een aparte voorziening gevormd, afgesplitst van de grote voorziening, zodat de besturen via de gepubliceerde gemeentelijke jaarrekening jaarlijks inzicht hebben in het verloop van de gestorte gelden en de besteding hiervan.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
4.352 0 0 4.352

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
11 0 0 11

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

Per saldo is er in 2021 sprake van een nadeel op de gesloten exploitatie Afval van € 338,-.

Egalisatievoorziening rioleringen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
5.743 79 0 5.822

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2021 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
40 45 45 40

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen is een aantal projecten gestart met als doel talentontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om Sjors Sportief / Creatief en Braakhuizen United.

Voorziening gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
5 0 0 5

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in het fonds gestort en op een later moment aangewend voor herplanting.

Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Beide voorzieningen worden in het kader van de Jaarrekening 2020 geactualiseerd.

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
55 0 0 55

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in deze voorziening ondergebracht.

Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Voorziening voorschoolse educatie

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
119 0 0 119
Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen worden in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Beleid t.a.v. bespaarde rente

 

In de raadsinformatiebrief "Herfinanciering bestaande geldleningen" van 12 augustus 2020 (RI GM 2020.017042) stellen wij voor om af te zien van bespaarde rente.

 

Bespaarde rente is rente die wordt berekend over het eigen vermogen. Renteopbrengsten van aanwezige reserves worden ingezet als dekkingsmiddel voor de exploitatie. Dit zorgt voor een hogere opslag van de interne rente. Hierdoor wordt een fictieve rentelast gecreëerd.

 

Het leidt naar het oordeel van de commissie BBV tot het (onnodig) opblazen van de exploitatie en gaat ten koste van eenvoud en transparantie. De commissie doet daarom de aanbeveling om geen rente over het eigen vermogen te berekenen. Daarnaast speelt ook dat door de lage rente bij het oversluiten van de geldleningen de bespaarde rente minimaal is en niet meer van invloed op de begroting. Vandaar dat wij vanaf 2021 willen afzien van het berekenen van bespaarde rente.