Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de onderdelen: wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbaar groen, riolering, gebouwen en speelvoorzieningen.

Wegen

Het onderhoud aan de kapitaalgoederen is onderdeel van de uitvoering van programma 9: "Bereikbaarheid en verkeer."

 

Beleid
De uitgangspunten voor beheer en onderhoud van de wegen worden door de raad vastgelegd in een Strategisch Beheerplan Wegen. De looptijd van het Beheerplan bedraagt 4 jaar, Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2019. Dit Beheerplan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze visie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nodig is. De onderhoudsprioriteit ligt bij de asfaltwegen en met name de hoofdontsluitingswegen en fietspaden.  

Bij het vaststellen van het streefniveau voor onderhoud maken we gebruik van de landelijk gehanteerde CROW-systematiek. We kiezen voor het laagste niveau voor verantwoord onderhoud.

Als uitwerking van het Beheerplan stelt het college een operationeel plan. In het operationeel plan staat in detail aangegeven welke onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. De operationele plannen worden gebaseerd op een jaarlijkse visuele inspectie van het gehele wegennet, afgestemd met het activiteitenplan en met de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Dit operationeel plan heeft een looptijd van 2 of 3 jaar. Het is flexibel van opzet zodat kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen en ruimte laat bij de voorbereiding en de uitvoering. Ook kunnen we de onderhoudswerken in een groot werkvolume aanbesteden, wat gunstig is voor de prijsstelling.

De raad heeft de wens uitgesproken intensiever betrokken te willen zijn bij projecten in uitvoering. Een aantal van de geplande onderhoudsprojecten komt in aanmerking voor extra toelichting voor de raad.

- groot onderhoud/ reconstructie Mierloseweg-Peijnenburgweg;
- groot onderhoud Dwarsstraat;
- groot onderhoud Bekelaar (samenwerking met de gemeente Someren).

De realisatie van het eerstgenoemde project is inmiddels gestart en loopt door tot de zomer van 2021. De voorbereiding van de andere projecten start in 2020, zij komen in 2021 in uitvoering.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2019-2022 11 maart 2019 2022

Uitgangspunten
Bij het wegbeheer hanteren wij de richtlijnen van het CROW, die in het maatschappelijk verkeer veelal als norm worden gehanteerd.

 

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel 2021 2022 2023 2024
Klein onderhoud wegen 173.783 173.783 173.783 173.783
Groot onderhoud (vanuit voorziening Groot onderhoud Wegen) 950.000 950.000 820.073 820.073
Totaal 1.123.783 1.123.783 993.856 993.856

Voorziening Groot onderhoud Wegen
Het groot onderhoud aan de wegen wordt betaald vanuit de voorziening Groot onderhoud Wegen. Conform het Wegenbeheerplan wordt jaarlijks € 820.073,- gestort in deze voorziening.

 

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

 

Wel kan sprake zijn van uitgesteld onderhoud. Want wij stemmen de onderhoudsplannen af op het activiteitenplan en de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Verschuiving in laatstgenoemde plannen kan leiden tot uitstel van het door ons uit te voeren onderhoud.

Openbare verlichting

Beleid
Het onderhoud van de openbare verlichting is te splitsen in correctief en preventief onderhoud. Onder het correctief onderhoud wordt verstaan het oplossen van storingen en schades. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het groepsgewijs vervangen van lampen, armaturen en masten. Dit wordt gebaseerd op de technische levensduur van de onderdelen. Er is nog geen direct vastgesteld beleid voor het onderhoud van de openbare verlichting. In 2019 is gestart met het opstellen van een beleidsplan. De planning is om dit eind 2020 gereed te hebben. In het beleidsplan zullen scenario's worden voorgelegd waaruit een keuze gemaakt dient te worden. Ieder scenario heeft een andere doelstalling waarvoor een investering gevraagd wordt. Op basis van het gekozen scenario zullen de verdere uitvoeringsmaatregelen bepaald worden voor het preventief onderhoud. Op dit moment is het uitgangspunt om bij preventief onderhoud in te zetten op energiebesparende verlichting (LED). Dit zetten we voort totdat het nieuwe beleidsplan is vastgesteld. Het vervangen van oude armaturen levert een besparing op van het energieverbruik en dus op energiekosten. Met het terugdringen van het energieverbruik wordt bijgedragen aan de doelstelling van het Energieakkoord.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
n.v.t. n.v.t. n.v.t. eind 2020

 

Uitgangspunten
Elke maand, en indien nodig vaker, worden er vanuit het correctieve onderhoud storingsroutes gereden door de aannemer. In deze storingsroutes worden de storingen en schades verholpen. Indien een storing urgent is in verband met de verkeers- of sociale veiligheid wordt deze meteen verholpen. Vanuit het preventieve onderhoud worden de lampen om de drie en vier jaar vervangen. Armaturen worden om de ca. 20 vervangen en masten om de ca. 40 jaar.
Bij het opstellen van onderhoudsmaatregelen worden de mogelijkheden tot energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot meegenomen. Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting en toepassing van dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Bij integrale projecten in de MPB en het activiteitenplan wordt vaak de vervanging van armaturen en masten meegenomen. 

 

Geïnvesteerd onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel staan de bedragen voor het onderhoud, zoals verhelpen van storingen, remplaceren van lampen en kleine aanpassingen vermeld. Daarnaast wordt voor onderhoud jaarlijks via een investeringskrediet een bedrag besteed van € 210.000,- aan het vervangen van masten en armaturen.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Klein onderhoud 65.095 65.095 65.095 65.095
Groot onderhoud 21.353 21.353 21.353 21.353
Totaal 86.448 86.448 86.448 86.448

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Indien er achterstand op het verhelpen van storingen (correctief onderhoud) dreigt te ontstaan wordt dit ondervangen door extra storingsroutes te rijden. 

Civiele kunstwerken

Beleid
Het beleid ten aanzien van het onderhoud van kunstwerken (bruggen e.d.) is vastgelegd in het Strategisch beheerplan kunstwerken 2017-2021. De algemene doelstelling van dit 5-jarig beheerplan is om inzicht te geven in het functioneren en gebruiksgemak, de veiligheid van de kunstwerken, de levensduur en de te verwachten kosten die samenhangen met het beheer daarvan. Het doel is om de civiele kunstwerken in de gemeente te beheren op een vooraf vaststaand en meetbaar kwaliteitsniveau en gesteld risico, het ondervangen van risicoaansprakelijkheid en het waarborgen van een goede bereikbaarheid. Er wordt naar gestreefd de objecten tegen acceptabele kosten en met het behoud van hun eigenschappen een theoretische levensduur te laten bereiken. Ook deze beleidsvisie vindt haar grond in het BBV. In het voorjaar van 2021 wordt een geactualiseerd plan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

 

Uitgangspunten
In het Beheerplan is gekozen voor een basaal onderhoudsniveau waarbij wordt voldaan aan de minimumeisen voor veiligheid en functionaliteit. Er mag geen sprake zijn van twijfel over de veiligheid, losliggende onderdelen of gevaar van bezwijken. De beheerstrategie is ten eerste gericht op het beheersen van de risico’s. Hierbij worden veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd. Daarnaast sturen we op kwaliteit (technisch en beeld). De keuze voor een basaal kwaliteitsniveau sluit het beste aan bij de sobere en doelmatige uitstraling die we nastreven en kunnen waarmaken. Met deze onderhoudsstrategie bereiken we het meest economische moment van onderhoud, namelijk niet te vroeg en niet te laat en in de juiste mate.

 

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
Onderstaand zijn de kosten van het onderhoud opgenomen. Het betreft de vereiste middelen voor de instandhouding. Het is geen projectbegroting of taakstellend budget. Dit overzicht bevat de totale directe kosten aangevuld met kosten onvoorzien, staartkosten en exclusief de eigen uren en btw.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Exploitatiebudget 42.752 42.752 42.752 42.752
Groot onderhoud (vanuit voorziening Groot onderhoud Wegen) 25.250 25.250 25.250 25.250
Totaal 68.002 68.002 68.002 68.002

Onderhoudskosten
De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de voorziening Groot Onderhoud Wegen. De storting bedraagt jaarlijks € 25.250,-.

 

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

Beleid
In 2018 zijn nieuwe groenonderhoudscontracten opgesteld met Ergon en Atlant voor de onderhoudsjaren 2018-2021. Hierbij is een optie opgenomen 3 x 2 jaar te kunnen verlengen bij goede resultaten. De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond.

 

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2014-2024 10-2-2014 2024

Uitgangspunten
De werkzaamheden zijn uitbesteed en worden gecontroleerd op basis van het kwaliteitsniveau A (in de centrumgebieden) en B, van de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad in 2008. 

 

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Exploitatiebudget t.b.v. de onderhoudsbestekken 1.264.541 1.314.541 1.314.541 1.314.541
Totaal 1.264.541 1.314.541 1.314.541 1.314.541

Naast bovenstaande bedragen vanuit bestaand beleid wordt via het activiteitenplan € 55.000,- in 2021 gevraagd voor het onderhoud van de bomen aan de Santheuvel. Ten slotte is ook een jaarlijks investeringsbudget beschikbaar van € 114.294,- voor reconstructies.

 

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

 

Wel signaleren we dat een deel van de beplanting het einde van haar levensduur nadert. Om hier structureel zicht en grip op te krijgen is het zaak om een groenbeheerplan op te stellen. Hiervoor wordt op het activiteitenplan een bedrag geraamd van € 30.000,-. 

Riolering

Beleid
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar (huidige planperiode: 2018-2022).

In het GRP is uiteengezet welke activiteiten er in de planperiode worden opgepakt. Zo zal de riolering in een aantal straten worden vervangen. In de komende jaren worden (in verband met de levensduur) steeds meer riolen vervangen. Daarnaast is er een aantal andere in het oog springende activiteiten:

  • Zowel bij nieuwbouw als bij reconstructies zullen we er naar streven om de openbare ruimte “klimaat-adaptief” in te richten;
  • We gaan de haalbaarheid van een Hemelwaterverordening onderzoeken. Dit kan een bruikbaar instrument zijn bij de verwezenlijking van bovengenoemde maatregelen;
  • We blijven actief samenwerken met waterschappen en de regiogemeenten op het gebied van riolering en waterbeheer;
  • Het inspelen op klimaatverandering kan de gemeente niet alleen. We gaan de burgers en bedrijven actief opzoeken en we proberen samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we samen voor staan.

In het kader van het bestuursakkoord Water zijn middelen gereserveerd voor maatregelen in de waterketen (ook bekend onder de noemer Waterportaal Zuid Oost Brabant). Gemeente trekt hierbij samen op met het Waterschap de Dommel om maatregelen te treffen die de kwaliteit van het oppervlakte water (na lozing vanuit het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie) verbeteren. Door gezamenlijke aanpak levert dit naast kwaliteit ook kostenbesparing op. De doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit komen voort uit Europese regelgeving.

 

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2018-2022 6-11-2017 2022

Uitgangspunten
De functionele doelen, eisen en maatstaven zijn vastgelegd in het vGRP. Uitgangspunt is dat de bedrijfszekerheid van de riolering gegarandeerd moet zijn tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

 

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de kosten voor het onderhoud aan het rioolstelsel. Daarnaast zijn er ook kosten voor o.a. planvorming, kapitaallasten en interne uren.

De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan en zijn opgenomen op het Activiteitenplan.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Onderhoudskosten riolering 503.000 511.048 519.225 527.533
Totaal 503.000 511.048 519.225 527.533

Achterstallig onderhoud
De riolering vereist dagelijks investeringen voor instandhouding en verbetering. Jaarlijks worden grotere en kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het beheer van de data is op orde. Er is dan ook geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid
De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor gemeentelijke gebouwen:

  • Het in eigendom hebben van vastgoed is geen gemeentelijke kerntaak;
  • De gebouwen voor eigen gebruik behoren wel tot de kernvoorraad van gemeentelijk vastgoed en blijven dus in eigendom;
  • Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van maatschappelijke functies wordt kostendekkend verhuurd; Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van commerciële functies wordt marktconform verhuurd;
  • De (financiële) toegankelijkheid van gebouwen met een maatschappelijke functie wordt mogelijk gemaakt door het toekennen van huisvestingssubsidie op basis van het accommodatiebeleid.

Hoewel het in eigendom hebben en beheren van vastgoed geen gemeentelijke kerntaak is, kunnen er redenen zijn om maatschappelijk vastgoed in eigendom te houden. Zo kunnen de ontwikkelingen binnen het sociale domein (inwoners langer thuis laten wonen) de vraag naar maatschappelijk vastgoed doen toenemen (voorzieningen zo dicht mogelijk bij de inwoners realiseren). De gemeente Geldrop-Mierlo streeft naar een gezond en sociaal klimaat. Initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap krijgen de ruimte om activiteiten te ontplooien. Goed onderhouden accommodaties zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarde. 
Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. De gemeente stemt daarbij het aanbod af op de behoefte van de inwoners en kan door een flexibele opstelling inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. 

Eerder is aangegeven dat de financiële behoefte mogelijk beperkt kan worden tot circa € 900.000,- gemiddeld per jaar vanwege:

  • Feitelijke gerealiseerde verkopen van vastgoed;
  • Actualisatie van de conditie waarin gebouwen verkeren met mogelijk gunstige effecten op de onderhoudsplanningen.

Alle gebouwen zijn in 2016 geïnspecteerd en beoordeeld op de actuele onderhoudstoestand. In de actualisatie zijn ook de twee nieuwe brede scholen toegevoegd. De inspectie heeft geresulteerd in een aanpassing van de reservering voor het groot onderhoud in de begroting 2016 en verder. Uit de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning volgt een benodigd onderhoudsbudget van gemiddeld € 905.000,- per jaar (op basis van termijn van 15 jaar). Voor de twee scholen wordt van de schoolbesturen jaarlijks € 31.000,- ontvangen. Zodoende bedraagt de jaarlijkse storting per saldo € 874.000,-.

 

Beleidsplan
In het najaar van 2016 heeft u de vastgoedstrategie voor de komende jaren vastgesteld. De nota biedt handreikingen voor het strategisch beheer van de vastgoedportefeuille van de gemeente. De uitgangspunten van de nota Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed zijn in een brede sessie geconfronteerd met de uitgangspunten uit het Kernakkoord 2018-2022. Belangrijke vraag was hoe op de lange termijn om te gaan met de welzijnsaccommodaties. De samenleving verandert continue. Het is daarom zaak je als gemeentelijke organisatie flexibel op te stellen, zodat je beter op nieuwe ontwikkelingen/trends kunt inspelen en het aanbod afstemt op de behoefte van de inwoners. Het Kernakkoord is daarbij het uitgangspunt. 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen 31-10-2016 2021
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo 31-10-2016 2021

Uitgangspunten
Het onderhoudsniveau van gemeentelijke gebouwen is vastgesteld op "redelijk", zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767.

 

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

2021 2022 2023 2024
Nieuwe dotatie voorziening Groot onderhoud Gebouwen 874.000 874.000 874.000 874.000
Geplande uitgaven uit voorziening Groot onderhoud Gebouwen -543.014 -556.171 -237.710 -1.456.889
Saldo 330.986 317.829 636.290 -582.889
Saldo voorziening per 31-12 369.585 687.414 1.323.704 740.815

Een vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Er worden panden verkocht en aangekocht c.q. nieuwbouw gepleegd. Hierdoor zal iedere vijf jaar een nieuwe inventarisatie op basis van de dan geldende situatie plaatsvinden. De jaarlijkse dotatie wordt dan weer opnieuw bepaald.

In 2018 is de voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs opgeheven. Het saldo uit deze voorziening - conform het onderhoudsplan gymzalen - is overgeheveld naar de voorziening Groot onderhoud Gebouwen. Dit besluit is genomen bij de actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen 2017 (RB2017.007080A d.d. 18-12-2017).

 

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen

Beleid
Het speelruimteplan geeft een actueel inzicht in de speelbehoeften van alle leeftijdsgroepen en biedt een handvat voor noodzakelijke en wenselijke verbeteringen in het aanbod aan speelruimte en voorzieningen in Geldrop en Mierlo. De gemeente gebruikt dit plan als toetsingskader bij het beoordelen van wensen van inwoners op het gebied van speelruimte en speelvoorzieningen.

 

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Speelruimteplan 2020-2024 Oktober 2019 2024

Uitgangspunten
De speelplekken moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Hiervoor is regelmatig inspectie en onderhoud nodig om de kwaliteit te waarborgen.

 

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangingen en schoonmaak van de val-ondergrond van de speelvoorzieningen. 

Financieel 2021 2022 2023 2024
Exploitatiebudget 58.482 58.482 58.482 58.482
Totaal 58.482 58.482 58.482 58.482

Naast bovengenoemde onderhoudsbudgetten worden via het activiteitenplan investeringsbudgetten gevraagd voor het streefbeeld uit het speelruimtebeleidsplan (€ 350.000,-) en voor vervangingsinvesteringen (jaarlijks € 154.000,- vanaf 2023).

 

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.