Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschillen per programma

Inleiding

2021
Begrotingssaldo 2021 in MPB 2021-2024 (=begroting 2021 nieuw) 0
Begrotingssaldo 2021 in MPB 2020-2023 (=begroting 2021 oud*) 0
Verschil 0
Autonome ontwikkelingen 907
Nieuw beleid -607
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -300
Totaal 0

* = begroting 2020; jaarschijf 2021

Per programma:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken Bedrag
Begroting 2021 nieuw -3.978
Begroting 2021 oud -4.227
Verklaring van het verschil 249
Autonome ontwikkelingen 291
Nieuw beleid -42
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -
Totaal 249

Programma 2: Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed Bedrag
Begroting 2021 nieuw -66
Begroting 2021 oud -87
Verklaring van het verschil 21
Autonome ontwikkelingen 71
Nieuw beleid -
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -50
Totaal 21

Programma 3: Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving Bedrag
Begroting 2021 nieuw -1.965
Begroting 2021 oud -1.982
Verklaring van het verschil 17
Autonome ontwikkelingen 17
Nieuw beleid -
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -
Totaal 17

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Bedrag
Begroting 2021 nieuw -3.429
Begroting 2021 oud -3.020
Verklaring van het verschil -409
Autonome ontwikkelingen -191
Nieuw beleid -183
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -35
Totaal -409

Programma 5: Werk en inkomen

5. Werk en inkomen Bedrag
Begroting 2021 nieuw -8.404
Begroting 2021 oud -6.944
Verklaring van het verschil -1.460
Autonome ontwikkelingen 46
Nieuw beleid 4
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -1.510
Totaal -1.460

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur Bedrag
Begroting 2021 nieuw -15.058
Begroting 2021 oud -15.096
Verklaring van het verschil 38
Autonome ontwikkelingen 88
Nieuw beleid -50
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -
Totaal 38

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs Bedrag
Begroting 2021 nieuw -16.290
Begroting 2021 oud -16.495
Verklaring van het verschil 205
Autonome ontwikkelingen 205
Nieuw beleid -
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -
Totaal 205

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu Bedrag
Begroting 2021 nieuw -569
Begroting 2021 oud -938
Verklaring van het verschil 369
Autonome ontwikkelingen 517
Nieuw beleid -148
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -
Totaal 369

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer Bedrag
Begroting 2021 nieuw -3.354
Begroting 2021 oud -4.132
Verklaring van het verschil 778
Autonome ontwikkelingen 868
Nieuw beleid -65
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -25
Totaal 778

Programma 10: Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen Bedrag
Begroting 2021 nieuw -1.097
Begroting 2021 oud -586
Verklaring van het verschil -511
Autonome ontwikkelingen -36
Nieuw beleid -475
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis -
Totaal -511

Programma 11: Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen Bedrag
Begroting 2021 nieuw 54.212
Begroting 2021 oud 53.509
Verklaring van het verschil 703
Autonome ontwikkelingen -969
Nieuw beleid 352
Meerkosten/minderopbrengsten door coronacrisis 1.320
Totaal 703

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken
Programma 2 Economie en vastgoed
Villagemarketing (B2020) 150.000
Gesloten exploitatie Recreatie en toerisme (B2021) 275.974 59.649 59.396 51.933
Dekking t.l.v. reserve Recreatie en toerisme (B2021) 275.974 59.649 59.396 51.933
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Compensatiemaatregelen centrum Geldrop (2eTR2020) 15.000
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil) (B2020) 32.000
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (B2021) 5.000
Programma 5 Werk en inkomen
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur
Cultuurmakelaar (B2020) 15.000
Nieuw beleid: taskforce sociaal domein (B2020) 80.000
Kosten procesmanager Hofdael (2eTR2020) 20.000
Nieuw beleid: project nieuwe software SD (B2021) 50.000
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu
Gesloten exploitatie Hondenbeleid (B2021) 35.732 28.532 21.126 13.506
Dekking t.l.v. reserve Hondenbeleid (B2021) 35.732 28.532 21.126 13.506
Nieuw beleid: opstellen groenbeheerplan (B2021) 30.000
Nieuw beleid: onderhoud bomen Santheuvel (B2021) 55.000
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: inruil (B2020) 14.000
Programma 10 Bouwen en wonen
Nieuw beleid: woonwensenonderzoek SGE (B2020) 10.000
Implementatie Omgevingswet (B2021) 460.000 77.500 27.500 1.000
Programma 11 Financiën en belastingen
Programma Betere dienstverlening (B2020) 17.865
Kosten I&A (B2021) 89.760 126.144 6.144 6.144
Dekking t.l.v. reserve I&A (B2021) 89.760 126.144 6.144 6.144
Neg. saldo bij MPB 2019-2022 (B2020) 97.626
Neg. saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstr. (B2020) 2.166
Neg. saldo bij RV Centrumplan Geldrop (B2020) 13.222
Neg. saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019 (B2020) 72.253
Neg. saldo bij Kadernota 2020-2023 (B2020) 428.670 1.182.819
Neg. saldo bij MPB 2020-2023 (B2020) 523.591 878.170 650.000
Bijstorten algemene reserve (B2020) 877.129
Dekking t.l.v. Inkomensreserve (B2020) 877.129
Eenmalige verlaging post Onvoorzien (2eTR2020) -20.000
Onderuitputting kapitaallasten (B2021) 303.218 94.311 57.244 24.648
Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk) (B2021) 300.000 300.000
 Totaal 2.719.341 2.483.460 1.505.455 1.474.995 143.910 774.166 96.231 72.583
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2021-2024 -235.881 -30.460 630.256 -23.648
Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024 -82.483 -173.291 741.325 2.004.964
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2021-2024 -318.364 -203.751 1.371.581 1.981.316

Toelichting incidenteel:

Villagemarketing

De ontwikkeling van de beide centra is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Het thema Verweven is hierbij één van de profileringen. Vanaf 2018 heeft de Raad voor vier jaar incidenteel geld beschikbaar gesteld voor een verdere borging van het thema Verweven via diverse uitvoeringsprojecten, uitingen en initiatieven.

 

Gesloten exploitatie Recreatie en toerisme / Dekking t.l.v. reserve Recreatie en toerisme

Dit zijn de reservemutaties als gevolg van de berekening van de gesloten exploitatie Recreatie en toerisme.

 

Compensatiemaatregelen centrum Geldrop

Ter compensatie van de overlast van de reconstructie van het centrum van Geldrop heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van publieksvriendelijke acties en evenementen die ten goede komen aan de burgers die het centrum bezoeken.

 

Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil)

Vanuit de afdeling Publiekszaken bestaat als gevolg van de hoeveelheid klantvragen continu druk op de formatie. Om de druk te verlagen en te kunnen voldoen aan de klantvragen is, voor een periode van 3 jaar, extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld, in de vorm van een flexibele schil, zodat op piekmomenten ondersteuning kan worden ingevlogen. Daarnaast zetten we vanuit het programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering in op verbeteringen die bij moeten dragen aan een (nog) betere dienstverlening en een verhoging van de klanttevredenheid. Dat moet tot duurzame efficiency-verhoging leiden. De verwachting is dat daardoor op termijn de extra benodigde formatie niet meer nodig is, vandaar de vraag van tijdelijke aard.

 

Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden

Ondermijning en integriteit zijn actuele onderwerpen in het openbaar bestuur. In onze gemeentebegroting zijn voor deze onderwerpen geen middelen gereserveerd voor de bestuurders. Om de verantwoordelijk bestuurder mogelijkheden te bieden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan is deze financiële ruimte wenselijk. Omdat in 2022 de verkiezingen plaats vinden en er nieuwe raadsleden zullen komen is voor dat jaar extra budget nodig.

 

Cultuurmakelaar

In 2018 is het cultuurbeleidsplan 2018-2021 "De Kracht van Cultuur" vastgesteld door de Raad. Hierbij is voor de jaren 2018 tot en met 2021 een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de kosten van de cultuurmakelaar.

 

Nieuw beleid: taskforce sociaal domein

Het betreft tijdelijke inzet van capaciteit.

 

Kosten procesmanager Hofdael

Zoals blijkt uit de 2e tussentijdse rapportage 2020 worden de incidentele kosten voor procesmanager Toekomst Hofdael gedeeltelijk besteed in 2021 (€ 20.000,-). De vrij besteedbare ruimte van de post Onvoorzien daalt hierdoor eenmalig in 2021 (met € 20.000,-).

 

Nieuw beleid; formatie project nieuwe software sociaal domein

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 6.

 

Gesloten exploitatie Hondenbeleid / Dekking t.l.v. reserve Hondenbeleid

Dit zijn de reservemutaties als gevolg van de berekening van de gesloten exploitatie Hondenbeleid.

 

Nieuw beleid; opstellen groenbeheerplan

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 8.

 

Nieuw beleid; onderhoud bomen Santheuvel

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 8.

 

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst; inruil

Het betreft de incidentele opbrengsten uit de inruil van vervoermiddelen van de buitendienst.

 

Nieuw beleid: woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Het betreft eenmalige onderzoekskosten.

 

Implementatie Omgevingswet

Het bedrag in 2021 bestaat uit kosten omgevingsvisie (€ 90.000,-), omgevingsplan (€ 210.000,-), communicatie (€ 10.000,-) en inhuur externe ondersteuning (€ 150.000,-).

Het bedrag in 2022 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 75.000,-) en communicatie (€ 2.500,-).

Het bedrag in 2023 bestaat uit kosten omgevingsplan (€ 25.000,-) en communicatie (€ 2.500,-).

Het bedrag in 2024 bestaat uit kosten communicatie (€ 1.000,-).

 

Programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering

De bijdrage aan de Dienst Dommelvallei voor de uitvoering van het programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering geldt voor de jaren 2019 t/m 2021.

 

Kosten I&A / Dekking t.l.v. reserve I&A

Het gaat om kosten van I&A die ten laste komen van de reserve I&A.

 

Negatief saldo bij MPB 2019-2022

Het negatieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2019-2022 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

 

Negatief saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstraat en RV Centrumplan Geldrop

De financiële gevolgen van beide raadsvoorstellen komen ten laste van het begrotingssaldo. Maar omdat het begrotingssaldo nul is worden de lasten vervolgens onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

 

Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019

Het negatieve begrotingssaldo uit de 1e tussentijdse rapportage 2019 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

 

Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023

Het negatieve begrotingssaldo uit de Kadernota 2020-2023 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

 

Negatief saldo bij MPB 2020-2023

Het negatieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2020-2023 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

 

Bijstorten algemene reserve / Dekking t.l.v. Inkomensreserve

Het gaat om een overheveling van de Inkomensreserve naar de algemene reserve (besluitvorming Meerjarenbegroting 2020-2023).

 

Eenmalige verlaging post Onvoorzien

Zie toelichting hierboven bij Kosten procesmanager Hofdael".

 

Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk)

Zie toelichting bij "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" in programma 11.

 

Onderuitputting kapitaallasten

Een gemeente moet de volledige lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de Meerjarenbegroting. Volgens ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingskosten in het jaar ná ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van de investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij tot uitdrukking in het overzicht van incidentele baten en lasten. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende Meerjarenbegroting. Het begrip "Onderuitputting kapitaallasten" laat zich ook uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 2021 2022 2023 2024
Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren) 50.000 350.000 600.000
Kapitaallasten vanaf 2024 (1 jaar ná einde investering) 100.000
Onderuitputting kapitaallasten 100.000 100.000 100.000

Als je start met investeren in 2021, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2024 start) in de jaren 2021, 2022 en 2023 als een incidentele baat. Dit noemt men de onderuitputting kapitaallasten (zie onderste regel in bovenstaand overzicht). In werkelijkheid hebben wij deze kosten niet in 2021, 2022 en 2023. Het is puur een fictieve aanpassing. Het begrotingssaldo verandert hier niet door, alleen de verhouding structureel-incidenteel: door onderuitputting kapitaallasten daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.

Het bedrag in het overzicht van incidentele baten en lasten is berekend aan de hand van de staat van investeringen, behorende bij de Meerjarenbegroting 2021-2024.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2021 2022 2023 2024
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Algemene reserve
Algemene reserve grondexploitaties 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Totaal algemene reserves 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Bestemmingsreserve
Reserve personeel en organisatie 5.562 27.810 5.562 0 5.562 0 5.562 0
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 1.033.893 412.883 1.033.865 1.034.614 1.033.837 1.030.254 1.033.808 1.025.895
Reserve Leefbaarheidsfonds 0 0 1.076.500 0 1.076.500 0 1.076.500 0
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 1.159.500 0 1.159.500 0 1.159.500 0
Totaal bestemmingsreserves 1.039.455 440.693 3.275.427 1.034.614 3.275.399 1.030.254 3.275.370 1.025.895
Dekkingsreserves
Bouw vergaderaccommodatie 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 0 6.507 0 6.507 0 6.507 0 6.507
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 0 22.850 0 22.850 0 22.850 0 22.850
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 0 24.338 0 24.338 0 24.338 0 24.338
Onderzoek en realisatie kiosk 0 7.052 0 7.052 0 7.052 0 7.052
FBW Herinrichting Langstraat 0 13.179 0 13.179 0 13.179 0 13.179
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 0 18.157 0 18.157 0 18.157 0 18.157
FBW Herinrichting Heggestraat 0 0 0 4.374 0 4.374 0 4.374
FBW Rotonde centrum Geldrop 0 6.478 0 6.478 0 6.478 0 6.478
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 0 0 0 4.359 0 4.359 0 4.359
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 0 0 0 13.241 0 13.241 0 13.241
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 0 0 0 0 0 0 0 14.940
FBW Parkeerverwijssysteem 0 0 0 2.925 0 2.925 0 2.925
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 0 1.306 0 1.306 0 1.306 0 1.306
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 0 0 0 276 0 276 0 276
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 0 0 0 0 0 11.240 0 11.240
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 0 12.344 0 12.344 0 12.344 0 12.344
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 0 1.665 0 1.665 0 1.665 0 1.665
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 0 17.491 0 17.491 0 17.491 0 17.491
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 0 9.907 0 9.907 0 9.907 0 9.907
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 0 5.153 0 5.153 0 5.153 0 5.153
FBW Beleefpad Katoenpad 0 1.099 0 1.099 0 1.099 0 1.099
FBW Kasteelseloop en Molenheide 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100
FBW Herinrichting Stationsomgeving 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 0 14.220 0 14.220 0 14.220 0 14.220
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 0 0 0 5.760 0 5.760 0 5.760
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 0 0 0 1.600 0 1.600 0 1.600
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 0 3.659 0 3.659 0 3.659 0 3.659
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 0 0 0 8.840 0 8.840 0 8.840
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 0 0 0 0 0 12.140 0 12.140
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 0 0 0 0 0 1.100 0 1.100
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 0 0 0 0 0 0 0 0
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 0 0 36.220 0 36.220 0 36.220
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 15.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
FBW Santheuvel 0 20.773 0 20.773 0 20.773 0 20.773
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 183.750 0 0 11.083 0 11.083 0 11.083
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel 100.000 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000
Totaal dekkingsreserves 298.750 255.878 0 348.556 0 380.036 0 394.976
Totaal 1.338.205 796.571 3.275.427 1.483.170 3.275.399 1.510.290 3.275.370 1.520.871