Uitgaven

4,01%

€ -4.643

x € 1.000
4,01% Complete

Inkomsten

0,58%

€ 665

x € 1.000
0,58% Complete

Saldo

4822,96%

€ -3.978

x € 1.000

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans

Uitgaven

4,01%

€ -4.643

x € 1.000
4,01% Complete

Inkomsten

0,58%

€ 665

x € 1.000
0,58% Complete

Saldo

4822,96%

€ -3.978

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 1.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.
2.     De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.
3.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid.
4.     Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.
5.     Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur.
6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening. 7.     Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.
8.     Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie     2021/2022
Samen...Werkt   2013 3e kwartaal 2021
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo 2019-2022   4e kwartaal 2022

Wat gaan we ervoor doen?

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.055 1.167 1.167 1.164 1.178 1.178
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.483 3.730 3.476 3.417 3.416 3.415
Totaal Lasten 4.538 4.898 4.643 4.580 4.594 4.593
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 21 21 21 21 21
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 573 629 644 644 644 644
Totaal Baten 597 650 665 665 665 665

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 1 2021 2022 2023 2024
Nieuw in MPB 2021-2024
Openbaar gebied Bleekvelden (kapitaallasten) 0 250 9.000 8.960
Externe onderzoeken Bleekvelden 25.000 25.000 25.000 25.000
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia 0 15.000 15.000 15.000
Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst 17.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 1 2021 2022 2023 2024
Nieuw in MPB 2021-2024
Openbaar gebied Bleekvelden 50.000 150.000 0 0

Nieuw in MPB 2021-2024

 

Openbaar gebied Bleekvelden

Op 14 januari 2020 is het Plan van Aanpak en de Ruimtelijke Visie Herontwikkeling Bleekvelden voor kennisgeving door de gemeenteraad aangenomen om op basis van dat kader toekomstige initiatieven -om woningbouw te realiseren- nader uit te werken. Hiervoor zal een aanvullend krediet opgenomen worden op het activiteitenplan voor het herinrichten van het openbaar gebied bij het ombouwen van de bedrijfsloodsen en het wijzigen van de bestemming Bleekvelden 21.

 

Externe onderzoeken Bleekvelden

In het kader van de herontwikkeling van het gebied Bleekvelden is het noodzakelijk dat er jaarlijks externe onderzoeken plaatsvinden (zoals bodemonderzoek). Hiervoor zijn middelen nodig.

 

Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia

Vanuit het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst volgt de behoefte van de buurtvereniging voor een eigen ruimte in het nieuw te bouwen schoolgebouw. Met name om ook ontmoeting overdag te realiseren en zo de eenzaamheid onder de ouderen in de wijk te verminderen. De buurtvereniging zelf betaalt mee via een gesubsidieerde huurconstructie. 

 

Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst

Eén van de activiteiten waar de buurtbewoners voor gekozen hebben en waar zij een hoge prioriteit aan geven is het aanbrengen van extra verlichting langs het (fiets)pad aan de achterzijde van wijk, langs het spoor. Dit pad wordt veel gebruikt door mensen die vanuit Hulst de wijk verlaten of de hond uitlaten. Deze activiteit zou in 2020 gefinancierd worden uit het budget Wijkontwikkeling, maar doordat de uitvoering begin 2021 pas kan plaatsvinden is het nodig om voor 2021 extra middelen te vragen. In 2020 zal dit bedrag dan worden afgeraamd in de 3e tussentijdse rapportage.