Uitgaven

1,76%

€ -2.033

x € 1.000
1,76% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 68

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

2382,87%

€ -1.965

x € 1.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van Bree

Uitgaven

1,76%

€ -2.033

x € 1.000
1,76% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 68

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

2382,87%

€ -1.965

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. 1.     Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.
2.     Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan.
3.     Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen.
4.     Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken.
5.     Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
6.     Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 2019-2022 10 december 2018 Eind 2022
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019-2020 N.v.t. Begin 2021
Algemene Plaatselijke Verordening   2 juli 2018  
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit 2020-2021 N.v.t. Eind 2021
Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’ 2017-2021 18 december 2017 2021
Uitvoeringsprogramma handhaving 2020   Begin 2021
Beleidsplan ex. art.14 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2020 2020-2023 N.v.t. 2023

Wat gaan we ervoor doen?

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland
De taskforce RIEC Brabant-Zeeland en het BOT (Bestuurlijk Ondersteunings Team) ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
  • Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
  • Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Hierdoor wordt vanuit een collectief en regionaal belang vanaf 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd. Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.945 2.064 2.033 2.031 2.059 2.058
Totaal Lasten 1.945 2.064 2.033 2.031 2.059 2.058
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 83 79 68 68 127 127
Totaal Baten 83 79 68 68 127 127

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 3 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Aankoop brandweerkazerne Mierlo (kapitaallasten) 0 0 27.423 27.309
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo 0 0 -27.423 -27.309
Specificatie investeringen programma 3 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Aankoop brandweerkazerne Mierlo 0 914.095 0 0

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

 

Aankoop brandweerkazerne Mierlo
Bij de regionalisering van de brandweer is de brandweerkazerne Mierlo overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit had te maken met belastingtechnische redenen, omdat het nog een relatief “nieuwe kazerne” betrof. Destijds is contractueel vastgelegd dat na 10 jaar de kazerne weer terugkomt naar de gemeente. Overigens is dit ook het algemene beleid voor brandweerkazernes. De gemeenten zijn eigenaar van de kazernes en de Veiligheidsregio huurt de panden van de gemeenten.