Uitgaven

3,41%

€ -3.940

x € 1.000
3,41% Complete

Inkomsten

0,44%

€ 511

x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

4157,26%

€ -3.429

x € 1.000

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van Bree

Uitgaven

3,41%

€ -3.940

x € 1.000
3,41% Complete

Inkomsten

0,44%

€ 511

x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

4157,26%

€ -3.429

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. 1.     Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.
2.     Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 3.     Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.
4.     Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen.
5.     Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. 6.     Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG).
7.     Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Wat gaan we ervoor doen?

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar....

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

Doelstellingen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich na de evaluatie en de doorstart toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Op 27 maart 2019 is het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven in het Algemeen Bestuur vastgesteld. In dezelfde vergadering is ook het Statuut overlegorganen Metropoolregio vastgesteld. Daarmee is de inhoud en de werkwijze aangepast aan de uitkomsten van de evaluatie. De formele besluitvormingsstructuur zal worden meegenomen bij de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling die voor 2021 op de agenda staat.

 

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

 

Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en een convenant. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en voorzieningen, Ruimte.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.1 Bestuur 2.149 2.062 2.401 2.360 2.254 2.258
0.2 Burgerzaken 1.613 1.384 1.539 1.504 1.504 1.504
Totaal Lasten 3.762 3.446 3.940 3.864 3.759 3.763
Baten
0.1 Bestuur -9 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 595 481 511 511 511 511
Totaal Baten 586 481 511 511 511 511

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 4 2021 2022 2023 2024
Nieuw in MPB 2021-2024
Salariskosten bestuur bij 40.000 inwoners 142.991 146.994 151.110 155.341
Uitbreiding ambtelijke capaciteit griffie 35.000 35.000 35.000 35.000
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden 5.000 10.000 5.000 5.000
Gevolgen coronacrisis
Coronamaatregelen verkiezingen 35.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 4 2021 2022 2023 2024

Nieuw in MPB 2021-2024

 

Salariskosten bestuur bij 40.000 inwoners

De maandelijkse vergoeding voor de raadsleden voor hun werkzaamheden is afhankelijk van de gemeenteklasse. Door het passeren van de grens van 40.000 inwoners komt onze gemeente in een andere klasse grootte. Dat betekent dat de maandelijkse vergoeding voor de burgemeester, wethouders en raadsleden stijgt.

 

Uitbreiding ambtelijke capaciteit griffie

Na het vertrek van de griffier en plaatsvervangend griffier is de ondersteuning van de raad door de griffie tegen het licht gehouden en is gebleken dat de raad behoefte heeft aan meer en andere ondersteuning. Om dit te kunnen realiseren is er een uitbreiding van capaciteit nodig. Met een uitbreiding van 0,44 fte kan aan de wensen van de raad tegemoet gekomen worden.

 

Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden

Ondermijning en integriteit zijn actuele onderwerpen in het openbaar bestuur. In onze gemeentebegroting zijn voor deze onderwerpen geen middelen gereserveerd voor de bestuurders. Om de verantwoordelijk bestuurder mogelijkheden te bieden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan is deze financiële ruimte wenselijk. Omdat in 2022 de verkiezingen plaats vinden en er nieuwe raadsleden zullen komen is voor dat jaar extra budget nodig.

 

Gevolgen coronacrisis

 

Coronamaatregelen verkiezingen

Op 17 maart 2021 vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. In verband met corona zullen we rekening moet houden met verkiezingen waarbij de coronamaatregelen nog steeds zullen gelden. Dit betekent dat in stemlokalen ook 1,5 meter afstand moet worden gehouden. In verband hiermee worden extra kosten verwacht. Op basis van de huidige inzichten is voor 2021 een bedrag van € 35.000,- extra nodig. Deze extra kosten hebben betrekking op de volgende zaken:

  • Scheidingswanden tussen stembureauleden onderling;
  • Scheidingswanden met loketfunctie tussen stembureauleden en inwoners;
  • Bestickering middels o.a. pijlen, stickers met "Houd afstand a.u.b.";
  • Veiligheidsmaatregelen: hesjes, gelaatsschermen, desinfecterende handgel, etc.;
  • Extra potloden;
  • Tenten: indien een stemlokaal niet kan voldoen aan de maatregelen.