Uitgaven

14,22%

€ -16.444

x € 1.000
14,22% Complete

Inkomsten

1,2%

€ 1.386

x € 1.000
1,2% Complete

Saldo

18256,34%

€ -15.058

x € 1.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Uitgaven

14,22%

€ -16.444

x € 1.000
14,22% Complete

Inkomsten

1,2%

€ 1.386

x € 1.000
1,2% Complete

Saldo

18256,34%

€ -15.058

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. 1.     Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.
2.     Aanpassen van onze subsidievoorwaarden aan de eisen van deze tijd.
3.     Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.
4.     Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente.
5.     Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.
6.     Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.
7.     Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. 8.     Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.
9.     Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon.
10.  Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. 11.  Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.
12.  Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.
13.  Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.
14.  In beeld brengen van cliëntervaringen.
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. 15.  Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
16.  Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG.
17.  Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken.
18.  Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. 19.  In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken.
20.  De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen.
21.  Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. 22.  Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving.
23.  Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter.
24.  Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 5 maart 2018 2021
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 N.v.t. 18 december 2017  
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 december 2017  
Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein N.v.t. 15 juni 2020  
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg   30 augustus 2016  
Nota “Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II” N.v.t. 17 december 2012  
Sport en beweegnota N.v.t. 10 december 2018  

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.

Doelstellingen

Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.

Doelstellingen

Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.

Doelstellingen

Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

GGD
De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

 

PlusTeam
Voor ondersteuning en begeleiding van multi-problem casussen wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 7 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 671 566 791 790 789 787
5.2 Sportaccommodaties 2.020 1.789 1.775 1.779 1.815 1.794
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.501 1.672 1.532 1.473 1.423 1.423
5.4 Musea 106 108 103 103 103 103
5.5 Cultureel erfgoed 272 273 255 255 255 255
5.6 Media 822 861 858 858 858 858
6.2 Wijkteams 610 665 646 646 646 646
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.076 1.086 1.246 1.153 1.049 1.049
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.654 8.865 8.893 8.328 7.707 7.707
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 172 251 330 338 338 338
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 18 16 15 15 14 14
Totaal Lasten 15.929 16.152 16.444 15.737 14.998 14.975
Baten
0.10 Mutaties reserves 12 -7 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 5 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 584 598 611 611 611 611
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 219 193 197 197 197 197
5.5 Cultureel erfgoed 22 18 18 18 18 18
5.6 Media 1 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 329 560 560 560 560 560
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 9 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.180 1.361 1.386 1.386 1.386 1.386

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 6 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo (kapitaallasten) 0 2.000 72.000 71.680
Nieuw in MPB 2021-2024
Project nieuwe software sociaal domein 50.000 0 0 0
Specificatie investeringen programma 6 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo 400.000 1.200.000 0 0

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo
De kleedkamers van de Hockeyclub Mierlo zijn verouderd. De wens van de club is om het geheel inclusief kantine in één keer te renoveren. De kosten bedragen € 1.600.000,- om de nieuwbouw te realiseren. 

 

Nieuw in MPB 2021-2024

Formatie project nieuwe software sociaal domein

De aanschaf van de applicatie valt binnen het IT-budget van de Dienst Dommelvallei. De kosten voor de implementatie en projectleiding niet. Samen met Son en Breugel, Nuenen en Dienst Dommelvallei wordt een parttime projectleider en een lokale applicatiebeheerder voor incidenteel meerwerk ingehuurd. 

 

GR Plusteam

Het PlusTeam wordt geëvalueerd in 2020. Op het moment van optekenen van de begroting zijn de uitkomsten daarvan nog onzeker. Afhankelijk van de opdracht voor de komende 3 á 5 jaren kan het zijn dat wij meerkosten moeten maken.