Uitgaven

14,97%

€ -17.318

x € 1.000
14,97% Complete

Inkomsten

0,89%

€ 1.028

x € 1.000
0,89% Complete

Saldo

19749,7%

€ -16.290

x € 1.000

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s): Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Uitgaven

14,97%

€ -17.318

x € 1.000
14,97% Complete

Inkomsten

0,89%

€ 1.028

x € 1.000
0,89% Complete

Saldo

19749,7%

€ -16.290

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. 1.     Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.
2.     Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.
3.     Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.
4.     Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.
5.     Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. 6.     Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. 7.     Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren.
8.     Voorkomen van overlast door jeugdigen.
9.     Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. 10.  Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.
11.  Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.
12.  Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Wet Publieke Gezondheidszorg N.v.t.   N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD) N.v.t.   N.v.t.
Jeugdzorg N.v.t.   N.v.t.
Algemeen Jeugdbeleid N.v.t.   N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer N.v.t. 15 juni 2015 N.v.t.
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg” N.v.t. 21 januari 2013 N.v.t.
Nota “Ik ben de toekomst” Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015 7 december 2010 N.v.t.
Notitie brede scholen N.v.t. 25 juni 2007 N.v.t.
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) 2015-2020 30 mei 2016 N.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

 

 

 

Doelstellingen

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 748 1.107 1.034 1.034 1.034 1.034
4.1 Openbaar basisonderwijs 54 37 15 15 15 15
4.2 Onderwijshuisvesting 1.590 1.677 950 1.563 1.539 1.531
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.038 2.295 2.333 2.426 2.425 2.425
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.286 10.438 10.518 10.086 9.693 9.693
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 814 939 953 907 855 855
7.1 Volksgezondheid 1.405 1.541 1.515 1.549 1.579 1.609
Totaal Lasten 17.936 18.034 17.318 17.579 17.141 17.163
Baten
0.10 Mutaties reserves 569 328 63 685 680 676
4.2 Onderwijshuisvesting 34 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 762 870 965 1.058 1.058 1.058
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 74 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.439 1.198 1.028 1.742 1.738 1.734