Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 21 1.167 -1.146 21 1.164 -1.142 21 1.178 -1.156 21 1.178 -1.156
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 644 3.476 -2.833 644 3.417 -2.773 644 3.416 -2.772 644 3.415 -2.771

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 336 15 321 120 0 120 119 0 119 112 0 112
3.1 Economische ontwikkeling 34 398 -364 34 382 -348 34 382 -347 34 381 -347
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 83 -80 4 83 -80 4 83 -80 4 83 -80
3.4 Economische promotie 473 417 56 523 424 99 523 431 92 523 438 85

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 68 2.033 -1.965 68 2.031 -1.964 127 2.059 -1.931 127 2.058 -1.931

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 2.401 -2.401 0 2.360 -2.360 0 2.254 -2.254 0 2.258 -2.258
0.2 Burgerzaken 511 1.539 -1.028 511 1.504 -993 511 1.504 -993 511 1.504 -993

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 9.791 15.105 -5.314 9.780 14.737 -4.957 9.780 14.598 -4.818 9.780 14.552 -4.772
6.4 Begeleide participatie 0 1.508 -1.508 0 1.508 -1.508 0 1.508 -1.508 0 1.508 -1.508
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.582 -1.582 0 1.582 -1.582 0 1.582 -1.582 0 1.582 -1.582

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
5.1 Sportbeleid en activering 0 791 -791 0 790 -790 0 789 -789 0 787 -787
5.2 Sportaccommodaties 611 1.775 -1.164 611 1.779 -1.168 611 1.815 -1.205 611 1.794 -1.184
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 197 1.532 -1.336 197 1.473 -1.276 197 1.423 -1.226 197 1.423 -1.226
5.4 Musea 0 103 -103 0 103 -103 0 103 -103 0 103 -103
5.5 Cultureel erfgoed 18 255 -237 18 255 -237 18 255 -237 18 255 -237
5.6 Media 0 858 -858 0 858 -858 0 858 -858 0 858 -858
6.2 Wijkteams 0 646 -646 0 646 -646 0 646 -646 0 646 -646
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 1.246 -1.246 0 1.153 -1.153 0 1.049 -1.049 0 1.049 -1.049
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 8.893 -8.333 560 8.328 -7.767 560 7.707 -7.147 560 7.707 -7.147
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 330 -330 0 338 -338 0 338 -338 0 338 -338
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 15 -15 0 15 -15 0 14 -14 0 14 -14

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 63 1.034 -971 685 1.034 -349 680 1.034 -354 676 1.034 -358
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 15 -15 0 15 -15 0 15 -15 0 15 -15
4.2 Onderwijshuisvesting 0 950 -950 0 1.563 -1.563 0 1.539 -1.539 0 1.531 -1.531
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 965 2.333 -1.368 1.058 2.426 -1.368 1.058 2.425 -1.368 1.058 2.425 -1.368
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 10.518 -10.518 0 10.086 -10.086 0 9.693 -9.693 0 9.693 -9.693
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 953 -953 0 907 -907 0 855 -855 0 855 -855
7.1 Volksgezondheid 0 1.515 -1.515 0 1.549 -1.549 0 1.579 -1.579 0 1.609 -1.609

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 38 284 -245 35 0 35 39 0 39 31 0 31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 53 2.780 -2.727 53 2.752 -2.699 53 2.770 -2.717 53 2.781 -2.728
7.2 Riolering 4.029 2.227 1.802 4.200 2.423 1.777 4.379 2.597 1.781 4.565 2.789 1.776
7.3 Afval 5.347 4.168 1.179 5.380 4.227 1.153 5.460 4.291 1.168 5.548 4.364 1.184
7.4 Milieubeheer 31 609 -578 29 604 -575 27 598 -571 24 592 -568

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 135 0 135 212 0 212 244 0 244 259 0 259
0.63 Parkeerbelasting 398 12 386 423 12 411 423 12 411 423 12 411
2.1 Verkeer en vervoer 194 3.882 -3.688 94 4.219 -4.124 94 4.372 -4.278 94 4.469 -4.375
2.2 Parkeren 0 188 -188 0 195 -195 0 195 -195 0 174 -174

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 405 447 -42 405 430 -25 405 430 -25 405 430 -25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 40 -40 0 40 -40 0 40 -40 0 40 -40
8.1 Ruimtelijke ordening 159 724 -565 159 363 -204 159 281 -122 159 236 -77
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 21.469 21.369 100 18.845 16.899 1.947 18.522 16.843 1.679 18.463 16.784 1.679
8.3 Wonen en bouwen 912 1.462 -550 912 1.462 -550 912 1.472 -560 912 1.462 -550

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.764 6 1.758 939 2.242 -1.303 -135 2.242 -2.377 515 2.242 -1.727
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -82 82 0 -173 173 0 741 -741 0 2.005 -2.005
0.4 Overhead 439 11.826 -11.387 453 11.824 -11.371 454 11.845 -11.391 454 11.947 -11.493
0.5 Treasury 344 318 26 337 311 26 331 305 26 324 298 26
0.61 OZB woningen 4.172 187 3.985 4.299 187 4.111 4.429 188 4.241 4.563 188 4.376
0.62 OZB niet-woningen 1.829 34 1.795 1.870 34 1.835 1.911 34 1.876 1.953 34 1.918
0.64 Belastingen overig 325 390 -65 335 392 -58 345 395 -50 355 397 -42
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 59.245 0 59.245 59.150 0 59.150 60.439 0 60.439 61.769 0 61.769
0.8 Overige baten en lasten 0 1.126 -1.126 0 1.911 -1.911 0 2.491 -2.491 0 3.304 -3.304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 115.582 115.582 0 112.963 112.963 0 113.376 113.376 0 115.745 115.745 0