Uitgaven

8,7%

€ -10.068

x € 1.000
8,7% Complete

Inkomsten

8,22%

€ 9.499

x € 1.000
8,22% Complete

Saldo

690,11%

€ -569

x € 1.000

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s): Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Uitgaven

8,7%

€ -10.068

x € 1.000
8,7% Complete

Inkomsten

8,22%

€ 9.499

x € 1.000
8,22% Complete

Saldo

690,11%

€ -569

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. 1.      In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.
2.      Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich) op orde. 3.      Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. 4.      Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.
5. Het gemeentelijk rioleringsplan
6.      Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. 7.      De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.
8.      De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.
9.      De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben.
10.    Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.
11.    Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid 2016-2019 26 september 2016 3e kwartaal 2020
Omgevingsvisie 2020-2021   2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024   2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 6 november 2017 2022
Groenbeleidsplan 2014-2024 10 februari 2014 2024
Transitievisie Warmte 2021-2024   4e kwartaal 2020
Beleidsvisie zon en wind 2021-2024   4e kwartaal 2020
Speelruimteplan 2020-2024 28 oktober 2019 2024

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

Doelstellingen

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

Doelstellingen

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

Doelstellingen

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Cure afvalbeheer
Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze Veiligheids-. Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot. De taken vallen uiteen in een deel verplichte taken en een deel keuzetaken.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 284 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.692 2.560 2.780 2.752 2.770 2.781
7.2 Riolering 2.811 2.951 2.227 2.423 2.597 2.789
7.3 Afval 4.397 4.255 4.168 4.227 4.291 4.364
7.4 Milieubeheer 935 1.099 609 604 598 592
Totaal Lasten 10.834 10.866 10.068 10.006 10.257 10.527
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 42 38 35 39 31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 59 52 53 53 53 53
7.2 Riolering 3.744 3.882 4.029 4.200 4.379 4.565
7.3 Afval 5.226 5.446 5.347 5.380 5.460 5.548
7.4 Milieubeheer 117 518 31 29 27 24
Totaal Baten 9.147 9.940 9.499 9.698 9.957 10.221

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 8 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Drukriolering (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (kapitaallasten) 0 0 11.915 11.859
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. expl. Recr. en toerisme) (kapitaallasten) 0 R&T R&T R&T
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (kapitaallasten) 0 0 0 11.037
Nieuw in MPB 2021-2024
Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast GRP GRP GRP GRP
Opstellen groenbeheerplan 30.000 0 0 0
Onderhoud bomen Santheuvel 55.000 0 0 0
Klimaatadaptatie (kapitaallasten) GRP GRP GRP GRP
Uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie 0 pm pm pm
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (kapitaallasten) 0 0 Afval Afval
Maatregelen wateroverlast: watergangen, extra maaien 20.000 15.000 15.000 10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, onderhoud duikers 15.000 10.000 10.000 10.000
Maatregelen wateroverlast: watergangen, duikers in geovisia 20.000 5.000 5.000 5.000
Maatregelen wateroverlast: uitvoering kolken, extra kolken zuigen/reinigen GRP GRP GRP GRP
Rattenbestrijding 8.000 8.000 8.000 8.000
Gevolgen coronacrisis
Exploitatie afval Afval 0 0 0
Specificatie investeringen programma 8 2021 2022 2023 2024
Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) 1.234.912 1.252.639 2.369.852 4.013.344
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen 268.851 193.494 53.186 61.814
Drukriolering 0 10.825 77.589 66.764
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) 0 166.250 0 0
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. exploitatie Recreatie en toerisme) 183.750 0 0 0
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) 0 0 154.000 154.000
Nieuw in MPB 2021-2024
Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000
Klimaatadaptie 100.000 0 0 0
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 0 27.000 76.000 63.000

Uit activiteitenplan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad

 

Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) en Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen
Diverse rioolvervangingsprojecten worden, indien nodig en mogelijk gecombineerd met aanpassingen in de openbare ruimte, uitgevoerd. Daarnaast worden uitgaven gedaan voor het vervanging van elektromechanische delen van het rioleringssysteem. Dit gebeurt op basis van door de raad goedgekeurd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

 

Drukriolering
De drukriolering in het buitengebied nadert het einde van de technische levensduur. Een vervangingsplanning wordt in de komende jaren opgesteld. Hierbij staat voorop dat vervanging alleen gebeurt waar noodzakelijk op basis van kwaliteit.

 

Speelruimtebeleidsplan
Het speelruimtebeleid is in 2019 geactualiseerd. Op basis van een goedgekeurd speelruimteplan door de Raad worden uitgaven gedaan om de speelruimte in de gemeente te optimaliseren. We willen met het nieuwe speelruimteplan inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Een speelruimteplan voor jong en oud. Veel speelplekken in de gemeente zijn niet uitdagend en hebben een minimale speelwaarde. In het nieuwe plan willen we inzetten op uitdagende speellandschappen met hoge speelwaarden waar kinderen blijven spelen (dit gebeurd aan de hand van gemaakte analyse). De kleine speelplekken met weinig uitdaging worden omgevormd tot informele speelplek (zonder speeltoestellen) en wordt er meer ingezet op centrale speelplekken. Dit proces moet in samenspraak gaan met bewoners.  Dit vergt een investering van € 525.000,- . Na het afronden van dit project is een jaarlijks investeringsbedrag van € 154.000,- nodig voor reguliere vervangingen. Enerzijds drukken de kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie Speelvoorzieningen. Anderzijds valt er geld vrij binnen de exploitatie, omdat sommige kosten dan niet meer worden gemaakt.

 

Nieuw in MPB 2021-2024

 

Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast

In het GRP wordt meerjarig een bedrag gereserveerd voor maatregelen ter oplossing van wateroverlast. Dit is bijvoorbeeld extra vervanging van rioleringsbuizen of het misschien mogelijk maken van afwatering op het Eindhovensch kanaal, of het graven van een wadi op een strategische plek.

 

Opstellen groenbeheerplan

Het is noodzakelijk om de groenreconstructies planmatiger aan te pakken daarvoor is een groenbeheerplan nodig. Op deze manier kunnen er prioriteiten in groen reconstructies worden aangebracht. Op basis van een groenbeheerplan kan worden bezien of en zo ja op welke wijze extra budget geraamd moet worden.

 

Onderhoud bomen Santheuvel

Bij de reconstructie van de Santheuvel is gebleken dat de ondergrondse situatie van de aanwezige bomen niet optimaal is. De aanwezige verharding en het passerend verkeer hebben de bodem volledig dichtgedrukt. De bomen staan in een relatief kleine ruimte (tussen rijbaan en fietspad). Lucht en water bereiken de wortels in onvoldoende mate. Door ondergronds met luchtdrukapparatuur de grond los te maken wordt een aanzienlijke verbetering van de standplaats bereikt en dus ook een verlenging van de levensduur van de boom. De doorwortelbare ruimte wordt vergroot, we verbeteren de bodemstructuur en beluchten we de bodem.

 

Klimaatadaptatieplan en uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie

In 2022 wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Tot nu toe staat daarin € 100.000,- per jaar beschikbaar voor wateroverlast. Vanaf 2023 zal in het GRP opnieuw geld moeten worden opgenomen voor dit onderwerp. Om te komen tot een goede aanpak van wateroverlast, hittestress en droogtestress is meer nodig dan alleen een bedrag in het GRP. Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd op basis daarvan een plan worden gemaakt en daaruit vloeien concrete maatregelen uit voort om te komen tot een beter uitgeruste omgeving voor de nieuwe extremen die het klimaat met zich mee brengt. 

De kosten voor de aanpak vloeien voort uit het te maken plan. Binnen de bestaande capaciteit kan geen tijd worden vrijgemaakt voor het opstellen van het plan en het uitvoeren van de diverse onderzoeken. Dit zal uitbesteed moeten worden. 

 

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers

Voor het inzamelen van afval bevinden zich op verschillende locaties in onze gemeente ondergrondse containers. Deze worden in de komende periode vervangen door Cure. De betonnen buitenbakken waarin deze containers worden geplaatst dienen te worden vervangen door de gemeente zelf (niet Cure). De kosten hiervan komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval.

 

Maatregelen wateroverlast: watergangen, extra maaien

Maatregelen wateroverlast: watergangen, onderhoud duikers

Maatregelen wateroverlast: watergangen, duikers in geovisia

Maatregelen wateroverlast: uitvoering kolken, extra kolken zuigen/reinigen

Al deze korte termijn maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat bij extreme regenval opnieuw woningen onder water lopen. De lange termijn maatregelen worden in het klimaatadaptatieplan opgenomen. Wanneer de rioleringsbuizen schoon, open en heel zijn en de sloten voldoende water kunnen bergen zal er meer water per minuut kunnen worden afgevoerd.

 

Rattenbestrijding

Ratten vormen een steeds groter probleem, er wordt vaker een beroep op de gemeente gedaan vanwege overlast van ratten. De bestaande budgetten zijn daarvoor al een aantal jaren niet meer toereikend.

 

Gevolgen coronacrisis

 

Exploitatie afval

Wij verwachten een stijging in de kosten binnen de gesloten exploitatie afval vanwege de coronacrisis.