Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2019 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2019 financieel is verlopen.

Resultaat

Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2019 van -€ 2.342.904,-, waarvan -€ 412.405,- betrekking heeft op de algemene dienst (reguliere exploitatie) en -€ 1.930.499,- op de grondexploitaties.

Algemene dienst

Het negatieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken.

Programma Onderwerp Resultaat (in € 's)
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Diverse samenwerkingsverbanden 131.000
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Extra dotatie voorziening Wethouderspensioenen -318.000
P5. Werk en inkomen Bijstandsverlening -254.000
P5. Werk en inkomen Sociaal domein 347.000
P6. Zorg, welzijn en cultuur
P7. Jeugdbeleid en onderwijs
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu Exploitatie afval -340.000
P11. Financiën en belastingen Salarisgerelateerde personele budgetten (€ 95.000,- uit P11 + € 64.000,- uit P4) 159.000
P11. Financiën en belastingen Dienst Dommelvallei 131.000
P11. Financiën en belastingen Algemene uitkering 102.000
P11. Financiën en belastingen Minder salaris en overhead op projecten en grondexploitaties -346.000
Overige verschillen -24.000
Totaal -412.000

Grondexploitaties

Het resultaat in 2019 komt voort uit correcties op tussentijdse winstnemingen uit eerdere jaren. Het gaat om: Groot Luchen (-€ 3.165.460,-), Spaarpot (-€ 166.613,-), Ellenaar (-€ 14.312,-), Johannesschool (-€ 15.946,-), De Bron (€ 174.978,-) en Talingstraat (€ 1.256.854,-). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.