Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 1.057 -1.032 20 1.073 -1.052 25 1.055 -1.031
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 664 3.775 -3.110 612 3.827 -3.214 573 3.483 -2.910

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 62 3 59 1.248 1.177 71 1.405 1.169 235
3.1 Economische ontwikkeling 33 360 -327 33 368 -335 33 353 -321
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 43 107 -64 20 90 -70 20 98 -78
3.4 Economische promotie 533 392 141 653 515 138 690 536 154

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 78 1.955 -1.876 78 1.924 -1.846 83 1.945 -1.862

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 1.953 -1.953 0 2.000 -2.000 -9 2.149 -2.158
0.2 Burgerzaken 411 1.471 -1.060 520 1.505 -985 595 1.613 -1.018

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 77 0 77 77 0 77 77 10 67
6.3 Inkomensregelingen 9.780 13.235 -3.455 9.780 13.235 -3.455 9.715 14.047 -4.332
6.4 Begeleide participatie 0 1.289 -1.289 0 1.311 -1.311 0 1.656 -1.656
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.669 -1.669 0 1.793 -1.793 1 892 -891

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 -7 0 -7 12 7 6
5.1 Sportbeleid en activering 0 641 -641 0 686 -686 5 671 -667
5.2 Sportaccommodaties 581 1.946 -1.365 583 1.865 -1.282 584 2.020 -1.436
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 181 1.464 -1.283 189 1.519 -1.331 219 1.501 -1.282
5.4 Musea 0 105 -105 0 105 -105 0 106 -106
5.5 Cultureel erfgoed 17 284 -266 17 284 -267 22 272 -250
5.6 Media 0 858 -858 0 858 -858 1 822 -821
6.2 Wijkteams 0 595 -595 0 592 -592 0 610 -610
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 779 -779 0 1.129 -1.129 0 1.076 -1.075
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 7.175 -6.614 560 9.267 -8.707 329 8.654 -8.325
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 190 -190 0 219 -219 0 172 -172
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1 17 -16 0 16 -16 9 18 -9

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 193 748 -555 193 748 -555 569 748 -179
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 36 -36 0 36 -36 0 54 -54
4.2 Onderwijshuisvesting 0 3.289 -3.289 0 3.263 -3.263 34 1.590 -1.556
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 531 2.323 -1.792 775 2.075 -1.300 762 2.038 -1.276
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 9.266 -9.266 0 10.586 -10.586 74 11.286 -11.212
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 761 -761 0 936 -936 0 814 -814
7.1 Volksgezondheid 0 1.455 -1.455 0 1.503 -1.503 0 1.405 -1.405

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 51 2.458 -2.407 51 2.490 -2.439 59 2.692 -2.632
7.2 Riolering 3.642 2.731 911 3.642 2.731 911 3.744 2.811 933
7.3 Afval 5.214 4.141 1.073 5.204 4.131 1.073 5.226 4.397 830
7.4 Milieubeheer 30 480 -450 30 491 -461 117 935 -818

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 49 0 49 115 0 115 57 7 50
0.63 Parkeerbelasting 413 11 402 403 11 392 394 10 384
2.1 Verkeer en vervoer 91 4.127 -4.036 173 3.855 -3.683 323 3.986 -3.663
2.2 Parkeren 0 157 -157 0 166 -166 0 169 -169

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 108 0 108 210 224 -14
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 391 574 -184 426 539 -113 476 509 -33
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 117 -117 0 117 -117 0 109 -109
8.1 Ruimtelijke ordening 155 311 -155 155 391 -236 442 578 -136
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 15.473 15.452 21 15.595 15.533 62 6.386 8.409 -2.023
8.3 Wonen en bouwen 823 1.247 -424 821 1.281 -460 823 1.286 -463

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 3.824 426 3.398 9.212 3.463 5.750 6.926 3.552 3.374
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 2.343 0 2.343
0.4 Overhead 189 11.158 -10.970 188 11.134 -10.946 387 11.040 -10.654
0.5 Treasury 2.132 341 1.791 2.165 368 1.797 2.192 320 1.872
0.61 OZB woningen 3.557 199 3.358 3.557 175 3.382 3.595 265 3.330
0.62 OZB niet-woningen 1.639 0 1.639 1.639 24 1.615 1.584 32 1.552
0.64 Belastingen overig 299 372 -73 299 372 -73 306 368 -61
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 51.835 0 51.835 52.808 0 52.808 53.154 0 53.154
0.8 Overige baten en lasten 0 -20 20 0 66 -66 0 3 -3
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 100 -100 0 100 -100 0 -3 3

Totaal

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 103.577 103.577 0 111.943 111.943 0 104.570 104.570 0