Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.283 1.408
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 43 45
Totaal Immateriële vaste activa 1.326 1.453
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 48.302 38.243
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 26.861 26.355
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 17.472 14.770
Totaal Materiële vaste activa 92.635 79.368
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 11.669 12.612
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0
Totaal Financiële vaste activa 11.839 12.782
Totaal Vaste activa 105.800 93.603
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 16.228 20.985
Totaal Voorraden 16.228 20.985
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 6.073 5.012
Rekening-courantverhouding met het Rijk 2.513 2.800
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.562 1.351
Overige vorderingen 2.359 2.643
Overige uitzettingen 13 13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 12.520 11.820
Liquide middelen
Kassaldi 4 8
Banksaldi 176 229
Totaal Liquide middelen 180 237
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 779 837
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 12.594 4.813
Totaal Overlopende activa 13.373 5.650
Totaal Vlottende activa 42.302 38.692
Totaal Activa 148.102 132.295
Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 25.682 32.535
Bestemmingsreserve 19.958 19.200
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening -2.343 -2.555
Totaal Eigen vermogen 43.297 49.180
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 13.731 14.096
Totaal Voorzieningen. 13.731 14.096
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 46.968 49.430
Door derden belegde gelden 341 530
Waarborgsommen 1 1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 47.310 49.960
Totaal Vaste passiva 104.338 113.237
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 27.000 0
Banksaldi. 3.238 3.941
Overige schulden 4.787 6.783
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 35.025 10.724
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 4.273 4.353
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 4.449 3.982
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 17 0
Totaal Overlopende passiva 8.739 8.335
Totaal Vlottende passiva 43.764 19.058
Totaal Passiva 148.102 132.295
Omschrijving 2019 2018
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 67.451 68.861