Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder: Wethouder G.M.J. Jeucken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 1.   Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten.
2.   Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties.
3.   Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 4.   Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021 2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024 2022 e.v.
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012
Aanvullend lokaal openbaar vervoer N.v.t. 21 maart 2016
Lokale bereikbaarheidsagenda 2020
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 10 december 2018
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen 2019-2022 11 maart 2019 2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021 31 oktober 2016 2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 7 -7
0.63 Parkeerbelasting 11 11 10 1
2.1 Verkeer en vervoer 4.127 3.855 3.986 -130
2.2 Parkeren 157 166 169 -3
Totaal Lasten 4.294 4.033 4.172 -139
Baten
0.10 Mutaties reserves 49 115 57 58
0.63 Parkeerbelasting 413 403 394 10
2.1 Verkeer en vervoer 91 173 323 -150
Totaal Baten 553 691 774 -83