Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Tussen de primaire begroting per programma, zoals door de raad vastgesteld bij de begroting 2019 en de primaire raming per programma zoals die nu in de jaarrekening is opgenomen zijn verschillen ontstaan. Na vaststelling van de begroting 2019 heeft er een herinrichting plaatsgevonden waardoor er grootboeknummers gekoppeld zijn aan andere taakvelden en programma’s. Deze budgettair neutrale mutaties zijn administratief verwerkt in de primaire begroting en niet via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 689 4.832 -4.142 633 4.899 -4.267 597 4.538 -3.941
Programma 2. Economie en vastgoed 609 859 -250 706 973 -268 742 987 -244
Programma 3. Veiligheid en handhaving 78 1.955 -1.876 78 1.924 -1.846 83 1.945 -1.862
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 411 3.423 -3.012 520 3.505 -2.985 586 3.762 -3.176
Programma 5. Werk en inkomen 9.780 16.193 -6.413 9.780 16.338 -6.558 9.715 16.595 -6.880
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.341 14.054 -12.713 1.349 16.541 -15.192 1.168 15.922 -14.754
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 531 17.130 -16.599 775 18.399 -17.624 871 17.188 -16.318
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 8.937 9.811 -874 8.928 9.844 -916 9.147 10.834 -1.687
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 504 4.294 -3.790 576 4.033 -3.457 717 4.165 -3.448
Programma 10. Bouwen en wonen 16.842 17.701 -859 16.997 17.861 -864 8.128 10.892 -2.765

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 51.835 0 51.835 52.808 0 52.808 53.154 0 53.154
Dividenden 42 3 40 42 3 40 86 3 83
Lokale heffingen 5.494 570 4.924 5.494 570 4.924 5.484 664 4.820
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -98 98 0 -12 12 0 -2 2
Treasury 2.090 338 1.752 2.123 365 1.758 2.106 318 1.788

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 78 -78 0 78 -78 0 6 -6
Overhead 189 11.158 -10.970 188 11.134 -10.946 387 11.040 -10.654
Vennootschapsbelasting 0 100 -100 0 100 -100 0 -3 3

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 99.372 102.401 -3.028 100.997 106.556 -5.559 92.971 98.854 -5.883

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 2 62 3 59 1.248 1.177 71 1.405 1.169 235
Mutaties programma 5 77 0 77 77 0 77 77 10 67
Mutaties programma 6 0 0 0 -7 0 -7 12 7 6
Mutaties programma 7 193 748 -555 193 748 -555 569 748 -179
Mutaties programma 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 9 49 0 49 115 0 115 57 7 50
Mutaties programma 10 0 0 0 108 0 108 210 224 -14
Mutaties programma 11 3.824 426 3.398 9.212 3.463 5.750 6.926 3.552 3.374

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 103.577 103.577 0 111.943 111.943 0 102.228 104.570 -2.343