Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. 1.   Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. 2.   Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.
3.   Verduurzaming van de woningvoorraad.
4.   Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.
5.   Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.
6.   Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 2014-2030 15 december 2014 2e kwartaal 2020
Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 2014-2030 26 september 2016
Verordening Starterslening 2018 N.v.t. 1 oktober 2018
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 2016-2020 14 december 2015 4e kwartaal 2023
Omgevingsvisie 2020-2021 2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024 2021 e.v.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 224 -224
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 574 539 509 30
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 117 117 109 7
8.1 Ruimtelijke ordening 311 391 578 -187
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 15.452 15.533 8.409 7.124
8.3 Wonen en bouwen 1.247 1.281 1.286 -5
Totaal Lasten 17.701 17.861 11.116 6.745
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 108 210 -102
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 391 426 476 -51
8.1 Ruimtelijke ordening 155 155 442 -287
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 15.473 15.595 6.386 9.209
8.3 Wonen en bouwen 823 821 823 -2
Totaal Baten 16.842 17.105 8.338 8.768