Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. 

In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:

 • Wat wilden we bereiken? Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.
 • Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2019.
 • Wat heeft het gekost? Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo.
  • Het "saldo 2019” bij de lasten staat met een “-” bedrag aangegeven, als de lasten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de lasten lager zijn dan begroot;
  • Het “saldo 2019” bij de baten staat met een “-” bedrag aangegeven, als de baten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de baten lager zijn dan begroot;
  • Het “saldo 2019” bij de baten -/- lasten staat met een “-” bedrag als er sprake is van een voordeel ten opzichte van de begroting en met een “+” bedrag als er sprake is van een nadeel ten opzichte van de begroting;
  • Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid ≥ € 25.000,- worden toegelicht in Analyse overzicht van baten en lasten.