Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. 1.     Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.
2.     Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd.
3.     Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.
4.     Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente.
5.     Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.
6.     Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.
7.     Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. 8.     Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.
9.     Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon.
10.  Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. 11.  Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.
12.  Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.
13.  Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.
14.  In beeld brengen van cliëntervaringen.
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. 15.  Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
16.  Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG.
17.  Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken.
18.  Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. 19.  In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken.
20.  De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen.
21.  Citymarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. 22.  Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving.
23.  Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter.
24.  Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 5 maart 2018 2021
Procesvoorstel Herijking Subsidiebeleid 2017 2017-2020 25 september 2017
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 N.v.t. 18 december 2017
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 december 2017
Nota “Persoonlijk & Dichtbij” visie op meedoen in de samenleving N.v.t. 4 juni 2012
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg . 30 augustus 2016
Nota “Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II” N.v.t. 17 december 2012
Sport en beweegnota N.v.t. 10 december 2018

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.

Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.

Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.

Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GGD
De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

 

PlusTeam
Voor ondersteuning en begeleiding van multi-problem casussen wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 7 -7
5.1 Sportbeleid en activering 641 686 671 15
5.2 Sportaccommodaties 1.946 1.865 2.020 -155
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.464 1.519 1.501 18
5.4 Musea 105 105 106 -1
5.5 Cultureel erfgoed 284 284 272 11
5.6 Media 858 858 822 36
6.2 Wijkteams 595 592 610 -18
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 779 1.129 1.076 53
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.175 9.267 8.654 613
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 190 219 172 47
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 17 16 18 -2
Totaal Lasten 14.054 16.541 15.929 612
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 -7 12 -19
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 5 -5
5.2 Sportaccommodaties 581 583 584 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 181 189 219 -31
5.5 Cultureel erfgoed 17 17 22 -5
5.6 Media 0 0 1 -1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 560 329 232
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1 0 9 -9
Totaal Baten 1.341 1.342 1.180 162