Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 1.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.
2.     De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.
3.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid.
4.     Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.
5.     Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur.
6.     Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening. 7.     Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.
8.     Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021 2021/2022
Samen... Werkt 2013 3e kwartaal 2020
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo 2019-2022 4e kwartaal 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.057 1.073 1.055 17
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.775 3.827 3.483 344
Totaal Lasten 4.832 4.899 4.538 361
Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 20 25 -4
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 664 612 573 40
Totaal Baten 689 633 597 36