Resultaatbestemming

Het resultaat van de algemene dienst en de grondexploitaties is negatief. Hierdoor kan er geen resultaatbestemming plaatsvinden. De dekking van beide tekorten staat vermeld in onderstaand overzicht.

Het is nu niet mogelijk om € 216.850,- van het positieve jaarrekeningresultaat Dienst Dommelvallei te bestemmen ter aanvulling van de reserve I&A. Deze aanvulling is nodig om toekomstige uitgaven voor het Informatie Beleidsplan (IBP) en Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering te kunnen bekostigen. Wij stellen voor om dit bedrag als extra vraag naar middelen terug te laten komen in de 1e tussentijdse rapportage 2020.

Dekking resultaat jaarrekening 2019 Bedrag
1. Resultaat algemene dienst ten laste van de algemene reserve 412.405
Het saldo van de algemene reserve per 31-12-2019 bedraagt € 3.500.000,-. Dit is gelijk aan het door de raad vastgestelde minimum. Door de onttrekking van het negatieve resultaat aan de algemene reserve bedraagt deze reserve € 3.087.595,- (= € 412.405,- onder het minimumniveau).
2. Resultaat grondexploitaties ten laste van de reserve Tussentijdse winstnemingen 1.930.499