Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. 1.     Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.
2.     Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.
3.     Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.
4.     Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.
5.     Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. 6.     Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. 7.     Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren.
8.     Voorkomen van overlast door jeugdigen.
9.     Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. 10.  Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.
11.  Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.
12.  Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Wet Publieke Gezondheidszorg N.v.t. N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD) N.v.t. N.v.t.
Wet op de Jeugdhulp N.v.t. N.v.t.
Jeugdzorg N.v.t. N.v.t.
Algemeen Jeugdbeleid N.v.t. N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer N.v.t.  15 juni 2015 N.v.t.
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg” N.v.t. 21 januari 2013 N.v.t.
Nota “Ik ben de toekomst” Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015 7 december 2010 N.v.t.
Notitie brede scholen N.v.t. 25 juni 2007 N.v.t.
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) 2015-2020 30 mei 2016 N.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 748 748 748 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 36 36 54 -18
4.2 Onderwijshuisvesting 3.289 3.263 1.590 1.673
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.323 2.075 2.038 37
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.266 10.586 11.286 -701
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 761 936 814 122
7.1 Volksgezondheid 1.455 1.503 1.405 98
Totaal Lasten 17.878 19.147 17.936 1.211
Baten
0.10 Mutaties reserves 193 193 569 -376
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 34 -34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 531 775 762 13
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 74 -74
Totaal Baten 724 968 1.439 -472