Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2019 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2020. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Krediet Omschrijving krediet Jaar krediet- votering Begroting Realisatie tot en met 2018 Realisatie 2019 Verschil begroting en realisatie Verplichting hard Verplichting zacht Verplichting totaal Restant - = negatief + = positief Toelichting
701057 Servicewagen incl. kraan 2 2018 Lasten 72.830 0 72.830 0 0 0 0 0 De servicewagen is in 2019 geleverd. Krediet kan worden afgesloten.
701058 Servicewagen incl. kraan 3 2018 Lasten 72.830 0 72.830 0 0 0 0 0 De servicewagen is in 2019 geleverd. Krediet kan worden afgesloten.
701059 Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70) 2019 Lasten 45.000 0 0 45.000 0 45.000 45.000 0 Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd.
701060 Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57) 2019 Lasten 45.000 0 0 45.000 0 45.000 45.000 0 Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd.
701061 Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18) 2019 Lasten 45.000 0 0 45.000 0 45.000 45.000 0 Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd.
701073 Tractor 2 2018 Lasten 77.850 0 85.909 -8.059 0 0 0 -8.059 De tractor is geleverd. Er was een zwaardere geveerde vooras nodig vanwege de veiligheid. Krediet kan worden afgesloten.
701077 Hefbrug 2019 Lasten 12.750 0 0 12.750 0 0 0 12.750 De kosten zijn gemaakt in voorgaande jaren. Krediet kan worden afgesloten.
701078 Tractor 2019 2019 Lasten 85.000 0 0 85.000 0 85.000 85.000 0 De tractor zal in 2020 worden geleverd.
721002 Rijbaan Santheuvel 2018 Lasten 1.710.270 598.751 1.171.765 -60.246 0 15.000 15.000 -75.246 In het ontwerp werd er van uitgegaan dat aanliggend groen slechts beperkt gerooid zou worden. Maar in de praktijk bleek het noodzakelijk plantvakken geheel te rooien. Dit leidde tot extra kosten. Daarnaast leidde de PFAS problematiek (poly- en perfluoralkylstoffen) tot een kostentoename in fase 2. Totaal tekort: € 60.246,-. Daarnaast vinden er in 2020 vinden extra werkzaamheden plaats. Die betreffen de aanpassing van een snelheidsremmend plateau op het kruispunt met de Vesperstraat. Het plateau is te hoog aangelegd, daardoor is de helling te steil en is er meer lawaai. Het valt wel binnen de tolerantiegrens die de aannemer heeft. Daarom zijn de extra kosten voor de gemeente: € 15.000,-.
Baten -207.815 -168.015 -39.800 0 0 0 0 0
Saldo 1.502.455 430.736 1.131.965 -60.246 0 15.000 15.000 -75.246
Dekking FBW -519.359 0 -519.359 0 0 0 0 0
721004 Slachthuisstraat inclusief riolering 2017 Lasten 309.058 45.779 295.216 -31.937 0 0 0 -31.937 Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
721017 Busstrook zuid. Rijbaan Laan der vier Heemskinderen 2019 Lasten 183.000 0 298.326 -115.326 0 0 0 -115.326 Dit project is afgerond. Het project was netto geraamd op het activiteitenplan (na aftrek van subsidie van € 57.000,-) waardoor het budget te laag is. Daarnaast zijn de kosten hoger doordat de voorbereiding is uitbesteed i.v.m. capaciteitsgebrek en omdat er een andere en betere aansluiting is gemaakt op de rotonde en Bogardeind.
Baten -36.513 -36.513 -21.125 21.125 0 0 0 21.125
Saldo 146.487 -36.513 277.201 -94.201 0 0 0 -94.201
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -91.500 18.257 -109.744 -13 0 0 0 -13
721019 Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 2019 Lasten 60.700 0 0 60.700 0 60.700 60.700 0 De voorbereiding wordt in 2020 gestart. Uitvoering is gepland in 2021.
Baten 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 60.700 0 0 60.700 0 60.700 60.700 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -30.350 0 0 -30.350 0 -30.350 -30.350 0
721020 Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat 2018 Lasten 900.000 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0 De voorbereiding is gestart, uitvoering in 2021.
721022 Reconstructie Ganseboom 2018 Lasten 100.000 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 Dit project wordt een onderdeel van het wijkontwikkelingsplan.
721029 Kalanderstraat/Haspelstraat (riolering en reconstructie) 2016 Lasten 281.325 9.260 279.722 -7.657 0 0 0 -7.657 Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
721034 Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) 2019 Lasten 78.203 0 0 78.203 78.203 78.203 0 Verschillende projecten zijn opgestart en voorbereid dit jaar. De gemeentelijke bijdragen hiervoor zijn nog niet bekend / in rekening gebracht.
721039 Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 2019 Lasten 40.000 0 57.815 -17.815 0 -17.815 -17.815 0 De voorbereiding vindt plaats in 2019 en 2020. In 2020 is wederom een krediet van € 40.000,- beschikbaar gesteld, waarmee het tekort wordt opgevangen.
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 40.000 0 57.815 -17.815 0 -17.815 -17.815 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -20.000 0 -28.908 8.908 0 8.908 8.908 0
721055 Inkorten stationstunnel fase 2 2018 Lasten 200.000 4.803 24.060 171.137 0 171.137 171.137 0 In 2019 is gestart met de variantenstudie en het overleg met ProRail. In 2020 neemt ProRail dit als een ‘derdewerk’ over van de gemeente. Uitvoering moet nog gepland worden.
721080 Herinrichting St. Jozefplein 2014 Lasten 1.029.500 174.027 0 855.473 0 855.473 855.473 0 Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af.
721081 Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa 2015, 2016, 2017 en 2018 Lasten 1.374.100 1.369.051 -45.251 50.300 0 0 50.300 Het project is gestart in 2015 en is fysiek opgeleverd eind 2018. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. De aanleg van ontbrekende schakels is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De vrz. is van belang voor de gemeente: zowel economisch (door het aantrekken van meer recreanten) als op het gebied van gebruik voor woon-werkverkeer voor inwoners. Financieel is het project afgerond in 2019. Vanwege een creditnota op het project is er nu een positief restant over. De subsidie is in 2019 definitief vastgesteld.
Baten -590.000 -470.000 -120.000 0 0 0 0 0
Saldo 784.100 899.051 -165.251 50.300 0 0 0 50.300
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 449.525 449.525 -94.028 94.028 0 0 0 94.028
721084 Pluvierstraat 2015 Lasten 337.342 16.916 131.212 189.214 0 0 0 189.214 In 2019 is dit project afgerond. In de raming was rekening gehouden met een grondaankoop die niet nodig bleek. Ook was er een meevaller een de voorbereiding en de uitvoering.
721009/10 Vervanging openbare verlichting jaarschijf 2019 2019 Lasten 212.444 0 151.451 60.993 0 0 0 60.993 De vervangingen zijn voorbereid maar konden wegens leveringsproblemen niet meer in 2019 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om dit budget af te sluiten en het restant € 60.993,- toe te voegen aan de vervanging openbare verlichting jaarschijf 2020.
721094 Herinrichting stationsomgeving 2017 Lasten 975.000 115.603 1.018.830 -159.433 0 102.567 102.567 -262.000 In 2019 zijn de bulk van de werkzaamheden afgerond. In 2020 vindt de verantwoording m.b.t. subsidie plaats en vinden de laatste werkzaamheden plaats. Het krediet wordt overschreden. Vooral door de voorbereidingskosten, dit werd veroorzaakt doordat er meer tijd ging zitten in de afstemming met de NS en Prorail dan was geraamd. Ook vielen de kosten voor de uitbreiding van de fietsenstalling hoger uit. Ten slotte stegen de kosten vanwege Pfas voor het afvoeren van de grond. Aan de positieve kant was het nog mogelijk om een extra subsidie te ontvangen en heeft de NS een financiële bijdrage geleverd.
Baten -425.000 -340.000 -223.300 138.300 0 0 0 138.300
Saldo 550.000 -224.397 795.530 -21.133 0 102.567 102.567 -123.700
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -100.000 112.198 -212.198 0 0 0 0 0
721096 Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 2019 Lasten 20.000 0 0 20.000 0 20.000 20.000 0 Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI is dit jaar uitgevoerd en wordt volgend jaar verder uitgewerkt, uitvoering zal uitlopen naar 2021.
Baten 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 20.000 0 0 20.000 0 20.000 20.000 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -10.000 0 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 0
721098 Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat) 2016 Lasten 243.000 0 0 243.000 0 243.000 243.000 0 In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2021 zal plaatsvinden.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 109.350 0 0 109.350 0 109.350 109.350 0
724000 Waterkwaliteit Donjon Gracht 2017 Lasten 25.000 14.432 3.866 6.701 0 0 0 6.701 Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
731041 Onderzoek en realisatie podium 2014 Lasten 105.781 9.064 94.001 2.716 0 2.716 2.716 0 Het podium is in het 4e kwartaal van 2019 geleverd. Volgend jaar wordt de definitieve subsidie vastgesteld en kan het project financieel worden afgerond.
Dekking res. -105.781 -9.064 0 -96.717 0 -96.717 -96.717 0
Saldo 0 0 94.001 -94.001 0 -94.001 -94.001 0
731053 Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) Nazorg 2018 lasten 100.000 0 33.188 66.812 0 66.812 66.812 0 Binnen dit project worden de afrondende werkzaamheden verantwoord.
772302 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2018 lasten 100.000 27.897 2.580 69.523 0 69.523 69.523 0 Afgelopen jaar en komend jaar zijn / worden er van alle gemeentelijke gebouwen maatwerkadviezen opgesteld. Met dit budget gaan we volgend jaar aan de belangrijkste te treffen maatregelen uitvoering geven.
772303 Onderzoeksbudget Energietransitie 2019 lasten 50.000 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 Binnen de Regionale Energie Strategie wordt er momenteel een afweging gemaakt met betrekking tot energie transitie. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal duidelijk worden voor welke onderzoeken dit budget gebruikt gaat worden. Denk hierbij aan windenergie, grootschalige zonne-energie en overige alternatieve energiebronnen. De RES komt in 2020 beschikbaar en hierna zal hieraan uitvoering worden gegeven.
772304 Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" 2019 lasten 15.000 0 0 15.000 0 15.000 15.000 0 Dit jaar is er gewerkt aan het opstellen van een warmteplan. Dit gebeurt in samenspraak met verschillende stakeholders. Hiermee gaan we verder in 2020.
731090 Villagemarketing - Jaarschijf 2018 2018 Lasten 35.000 0 0 35.000 0 35.000 35.000 0 De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Tevens is een beleidsplan voor de komende jaren  vastgesteld. In april 2020 zal de voorzitter van de stichting een presentatie houden in de gemeenteraad om toe te lichten wat SVM het afgelopen jaar heeft bereikt en waar de focus op komt te liggen het komende jaar. De belangrijkste boodschap zal zijn dat het thema Verweven verder is door ontwikkeld en dat er belangrijke projecten gelanceerd gaan worden. Projecten om Geldrop-Mierlo beter te positioneren. Deze positionering wordt professioneel ingestoken. Zo heeft SVM niet alleen een marketeer gecontracteerd maar ook is er een overeenkomst aangegaan met een regionaal bekend merk- en communicatiebureau.
731091 Villagemarketing - Jaarschijf 2019 2019 Lasten 35.000 0 0 35.000 0 35.000 35.000 0 De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Tevens is een beleidsplan voor de komende jaren  vastgesteld. In april 2020 zal de voorzitter van de stichting een presentatie houden in de gemeenteraad om toe te lichten wat SVM het afgelopen jaar heeft bereikt en waar de focus op komt te liggen het komende jaar. De belangrijkste boodschap zal zijn dat het thema Verweven verder is door ontwikkeld en dat er belangrijke projecten gelanceerd gaan worden. Projecten om Geldrop-Mierlo beter te positioneren. Deze positionering wordt professioneel ingestoken. Zo heeft SVM niet alleen een marketeer gecontracteerd maar ook is er een overeenkomst aangegaan met een regionaal bekend merk- en communicatiebureau.
756023 Reconstructie openbaar groen 2019 2019 Lasten 116.520 0 151.060 -34.540 0 0 0 -34.540 In 2019 zijn diverse plantvakken compleet vervangen. De overschrijding heeft diverse oorzaken. Door de storm en droogte zijn er een aantal plantvakken eerder vervangen en is een deel van de beplanting gestorven. Daarnaast zijn door de wijkontwikkelplannen een aantal plantvakken vervangen die niet waren voorzien. Het krediet kan worden afgesloten.
758021 Vervangen speelvoorzieningen 2019 2019 Lasten 23.406 0 23.411 -5 0 0 0 -5 In 2019 is in goed overleg met de buurt de speelplaats van het P.J. Zweegersplein vervangen. Krediet kan worden afgesloten.
772204 Riolering Wilhelminastraat 2019 Lasten 332.428 0 2.461 329.967 0 329.967 329.967 0 In 2019 is gestart met de voorbereiding, uitvoering vindt plaats in het najaar 2020.
772207 Riolering Beneden Beekloop en Groesstraat 2018 Lasten 181.362 0 0 181.362 0 181.362 181.362 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772208 Riolering Elsbroekpad 2019 Lasten 117.468 0 0 117.468 0 117.468 117.468 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772210 Riolering Margrietstraat, Christinastraat 2017 Lasten 115.878 0 0 115.878 0 115.878 115.878 0 De werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd.
772211 Riolering Nuenenseweg 2017 Lasten 224.488 0 0 224.488 0 224.488 224.488 0 Er wordt heroverwogen of dit project in deze omvang noodzakelijk is. In latere rapportages komen we hier op terug.
772212 Riolering Slinge 2017 Lasten 8.334 0 0 8.334 0 8.334 8.334 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772213 Riolering Weverstraat 2017 Lasten 115.688 0 0 115.688 0 115.688 115.688 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772226/ 772257/ 772234 Aanpak wateroverlast jaarschijf 2018/2019 2017 Lasten 617.000 1.117 306.457 309.426 0 50.000 50.000 259.426 In het Gemeentelijk rioleringsplan (grp) zijn gelden opgenomen voor projecten ter bestrijding van wateroverlast. De werkzaamheden aan de Amroth zijn uitgevoerd. In 2020 worden nog werkzaamheden uitgevoerd. In dat jaar wordt ook een nieuw krediet beschikbaar gesteld van € 100.000,-. De uit te voeren werkzaamheden gaan ongeveer € 150.000,- kosten. Voorgesteld wordt om € 50.000,- van dit krediet over te hevelen naar het nieuwe krediet. Het restant (€ 259.426,-) valt vrij.
,
772229 Riolering Talingstraat 2018 Lasten 109.355 0 6.911 102.444 0 0 0 102.444 Krediet kan worden afgesloten. Financiering geschiedt vanuit de grondexploitatie Talingstraat.
772243 Riolering Meerkoetstraat 2019 Lasten 52.130 0 0 52.130 0 52.130 52.130 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772253 Riolering Sint Jozefplein 2019 Lasten 6.384 0 0 6.384 0 6.384 6.384 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772254 Riolering Smient 2019 Lasten 104.575 0 0 104.575 0 104.575 104.575 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772255 Riolering Sternstraat 2019 Lasten 29.564 0 0 29.564 0 29.564 29.564 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772256 Riolering Van Gennipstraat 2019 Lasten 84.028 0 0 84.028 0 84.028 84.028 0 Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020.
772290 Electromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (vGRP) 2019 2019 Lasten 110.382 0 80.970 29.412 0 0 0 29.412 Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
772294 Riolering Vlasstraat, Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Beatrixstraat 2016 Lasten 223.601 10.234 110.173 103.194 0 0 0 103.194 De werkzaamheden zijn vrijwel geheel afgerond. Het budget kan worden afgeraamd. In de budgetaanvraag is rekening gehouden met een vervanging van het riool. Een relining bleek voldoende, deze oplossing is beduidend goedkoper.
772299 Drukriolering 2018 Lasten 23.127 0 7.698 15.429 0 0 0 15.429 Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.
7810040 Aanpak aandachtsontwikkellocaties 2016 Lasten 600.000 260.882 0 339.118 0 339.118 339.118 0 Dit krediet is bedoeld om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving - Ruimte - Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Veel van de aandachtsontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte.
Dekking vrz. -600.000 -260.882 0 -339.118 0 -339.118 -339.118 0 Dekking uit de vrz. Wonen.
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0
7310xx Herinrichting centrum Geldrop (realisatie) div Lasten 6.270.550 1.565.874 386.852 4.317.824 0 4.317.824 4.317.824 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 971.549 971.549 0 0 0 0 0 0
721001 Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 2019 Lasten 63.000 0 5.778 57.223 0 57.223 57.223 0 De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
Baten 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 63.000 0 5.778 57.223 0 57.223 57.223 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -31.500 0 -2.889 -28.611 0 -28.611 -28.611 0
772292 Riolering Mierloseweg 2016 Lasten 124.411 0 0 124.411 0 124.411 124.411 0 De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
721097 Vervangen VRI Sluisstraat - Peijnenburgweg 2018 Lasten 195.000 0 13.786 181.214 0 181.214 181.214 0 De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -97.500 0 -6.893 -90.607 0 -90.607 -90.607 0
721003 Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg 2018 Lasten 251.000 0 35.922 215.078 0 215.078 215.078 0 De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021.
731067 Bewegwijzering centrum Geldrop div Lasten 10.000 0 10.083 -83 0 0 0 -83 Krediet kan bij de jaarrekening 2019 worden afgesloten.
731077 Gevelverbetering centrum Geldrop 2016 Lasten 200.000 138.876 11.126 49.998 0 49.998 49.998 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2020. In 2020 is nog aanvullende krediet beschikbaar gesteld.
,
700300 Zaakgericht werken 2016 Lasten 272.145 252.857 552 18.736 0 0 0 18.736 Krediet is in de 1e Tussentijdse rapportage 2019 afgesloten.
Dekking res. -272.145 -252.857 -552 -18.736 0 0 0 -18.736
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0
70010023 Vervanging afzuiging kantine 2010 Lasten 7.429